نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روا‌-ن‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه آموزشی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه­ی فرزندپروری مثبت به شیوه­ی برخط بر کارکردهای اجرایی سرد در کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین کودکـان 7 تا 12 سال بود که در سـال 1399-1400 به مراکـز توان‌بخشی و روان­شناسی شهر تهران مراجعه و بر اساس نظر متخصصان تشخیص اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی را دریافت کرده­اند. به شیوه­ی نمونه­گیری در دسترس 30 کودک با میانگین سنی 7 تا 12 سال انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی­ها در 8 جلسه برنامه­ی فرزندپروری مثبت به شیوه­ی برخط دریافت کردند. برای بررسی کارکردهای اجرایی سرد از آزمون ثبت توجه، آزمون ان بک، آزمون استروپ و آزمون کارت‌های ویسکانسین استفاده شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغییره و با نرم‌افزار spss-25 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفت. یافته­ها نشان داد که برنامه­ی فرزندپروری مثبت بر بهبود توجه پایدار، انعطاف­پذیری شناختی و کنترل مهاری اثربخشی معناداری داشته (05/0P<) و بر حافظه فعال تأثیر معناداری نداشته است (05/0P>). بر همین اساس می­توان گفت که استفاده از فرزندپروری مثبت به شیوه برخط در زمان شیوع کووید -19 می­تواند موردتوجه متخصصان و مراکز درمانی کودکان ADHD قرار گیرد و برای خانواده­های که امکان مراجعه حضوری به مراکز را ندارند از این مداخله بهره­مند گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of online Triple P (Positive Parenting Program) on cold executive functions (Working memory, sustained attention, inhibitory control and cognitive flexibility) in children with attention deficit-hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Zahra Telkabadi Arani 1
  • Fatemeh nikkhoo 2
  • mahdi dastjerdikazemi 3

1 Master of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba`i University)

2 Assistant Professor, Department of Psychology & Education of Exceptional Children, Allameh Tabataba`i University

3 Associate Professor, Department of Psychology & Education of Exceptional Children, Allameh Tabataba`i University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of a positive online parenting program on cold executive functions in children with attention deficit / hyperactivity disorder. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population included all parents of children aged 7 to 12 years who referred to rehabilitation and psychological centers in Tehran in 2020-2021 and received attention-hyperactivity disorder based on the opinion of experts. By available sampling method, 30 children with an average age of 7 to 12 years were selected and randomly assigned to two groups of 15 experimental and control. The experimental group received a positive parenting program online in 8 sessions. Attention registration test, N- BACK test, Stroop test and Wisconsin card test were used to evaluate the cold executive functions. Data were analyzed using multivariate analysis of covriance SPSS-25 software. Findings showed that a positive parenting program had a significant effect on improving sustained attention, cognitive flexibility and inhibitory control (P <0.05) and had no significant effect on working memory (P> 0.05). Accordingly, it can be said that the use of positive parenting online in the time of the outbreak of Covid-19 can be considered by specialists and ADHD children's treatment centers and for families who can not visit the centers in person can benefit from this intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  • Positive Parenting Program
  • Cold Executive Functions
  • Online Method
منابع
پیرزاده، جابر. (1387). هنجاریابی مقدماتی آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین (WCST) در دو شهر تهران و تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان­شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه تربیت‌معلم.
تقی زاده، طیبه؛ نجاتی، وحید؛ و محمدزاده، علی؛ و اکبرزاده باغبان، علیرضا. (1393). بررسی سیر تحولی حافظه کاری شنیداری و دیداری در دانش آموزان مقطع ابتدایی. پژوهش در علوم توان‌بخشی، 10(2)، 239-249.
جهانگیری، دنیا؛ علیزاده، حمید؛ پزشک، شهلا؛ و فرخی، نورعلی. (1400). تدوین برنامه آموزشی انضباط مثبت و بررسی اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نقص توجه بیش‌فعالی. دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توان‌بخشی، 10(2)، 246-257.
نجاتی، وحید. (1394). ساخت و هنجاریابی آزمون ثبت توجه در کودکان. تحقیقات علوم رفتاری، ۱۳ (۴)، ۵۲۴-۵۱۹.
نعمتی، شهروز؛ و باردل، محمد. (1398). کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی: مطالعه مروری نظامند. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 10(4)، 201-216.
References
Al‐Yagon, M. (2018). Models of child–parent attachment in attention deficit hyperactivity disorder: Links to executive functions. Personal Relationships, 25(2), 280-298.
Andersson, G., Berg, M., Riper, H., Huppert, J. D., & Titov, N. (2020). The possible role of internet-delivered psychological interventions in relation to the COVID-19 pandemic. Clinical Psychology in Europe, 2(3), 1-4.
Baddeley, A. (2019). Working memory and conscious awareness. In Theories of memory (pp. 11-28). Psychology Press.
Balantekin, K. N., Anzman‐Frasca, S., Francis, L. A., Ventura, A. K., Fisher, J. O., & Johnson, S. L. (2020). Positive parenting approaches and their association with child eating and weight: A narrative review from infancy to adolescence. Pediatric obesity, (10)15, e12722.
Bayard, F., Nymberg Thunell, C., Abé, C., Almeida, R., Banaschewski, T., Barker, G., Bokde, A. L., Bromberg, U., Büchel, C., & Quinlan, E. B. (2020). Distinct brain structure and behavior related to ADHD and conduct disorder traits. Molecular psychiatry, 25(11), 3020-3033.
Birmingham, E., Cerf, M., & Adolphs, R. (2011). Comparing social attention in autism and amygdala lesions: effects of stimulus and task condition. Social neuroscience, 6(5-6), 420-435.
Bush, G., Spencer, T. J., Holmes, J., Shin, L. M., Valera, E. M., Seidman, L. J., Makris, N., Surman, C., Aleardi, M., & Mick, E. (2008). Functional magnetic resonance imaging of methylphenidate and placebo in attention-deficit/hyperactivity disorder during the multi-source interference task. Archives of general psychiatry, 65(1), 102-114.
Damayanti, A., Nita Priyanti, I., & Rahmawati, L. (2022). Increasing Social Skill Children Aged 4-5 Withthe Chaterpillar Game. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(3), 2404-2410.‏
Dekkers, T. J., Hornstra, R., van der Oord, S., Luman, M., Hoekstra, P. J., Groenman, A. P., & van den Hoofdakker, B. J. (2021). Meta-analysis: Which Components of Parent Training Work for Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.06.015
Diamond, A. (2016). Why improving and assessing executive functions early in life is critical. In J. A. Griffin, P. McCardle, & L. S. Freund (Eds.), Executive function in preschool-age children: Integrating measurement, neurodevelopment, and translational research (pp. 11–43). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14797-002
Fay-Stammbach, T., Hawes, D., & Meredith, P. (2014). Parenting Influences on Executive Function in Early Childhood: A Review. Child Development Perspectives, 8. https://doi.org/10.1111/cdep.12095
Franzen, M. D. (2000). Reliability and validity in neuropsychological assessment. Springer Science & Business Media.
Frick, M. A., Darling Rasmussen, P., & Brocki, K. C. (2021). Can attachment predict core and comorbid symptoms of attention‐deficit/hyperactivity disorder beyond executive functions and emotion regulation? British Journal of Clinical Psychology, 25(2), 280-298.
Gilboa, Y., & Helmer, A. (2020). Self-management intervention for attention and executive functions using equine-assisted occupational therapy among children aged 6–14 diagnosed with attention deficit/hyperactivity disorder. The journal of alternative and complementary medicine, 26(3), 239-246.
Gnanavel, S., Sharma, P., Kaushal, P., & Hussain, S. (2019). Attention deficit hyperactivity disorder and comorbidity: A review of literature. World journal of clinical cases, 7(17), 2420-2426. https://doi.org/10.12998/wjcc.v7.i17.2420
Hassanzadeh, S., Amraei, K., & Samadzadeh, S. (2019). A meta-analysis of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder prevalence in Iran. Empowering Exceptional Children, 10(2), 165-177.
Helm, A. F., McCormick, S. A., Deater-Deckard, K., Smith, C. L., Calkins, S. D., & Bell, M. A. (2020). Parenting and Children's Executive Function Stability Across the Transition to School. Infant and child development, 29(1), e2171. https://doi.org/10.1002/icd.2171
Jalilvand, M., Bagheri, F., & Nikmanesh, Z. (2022). The Influence of Positive Parenting Training on Improving Behavioral Function and Impulsivity in Children Suffering From Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine, 12(1), 35740-35740.‏
Kane, M. J., Conway, A. R., Miura, T. K., & Colflesh, G. J. (2007). Working memory, attention control, and the N-back task: a question of construct validity. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33(3), 615.
Kyriazos, T. A., & Stalikas, A. (2018). Positive parenting or positive psychology parenting? Towards a conceptual framework of positive psychology parenting. Psychology, 9(07), 1761.
Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(6), 421.
Lezak, M. D., Howieson, D. B., Loring, D. W., & Fischer, J. S. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford University Press, USA.
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y.-T., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), e17-e18.
Malek, A., Hekmati, I., Amiri, S., Pirzadeh, J., & Gholizadeh, H. (2013). The standardization of Victoria Stroop color-word test among Iranian bilingual adolescents. Archives of Iranian Medicine, 16(7), 11-024.
Matte-Gagné, C., & Bernier, A. (2011). Prospective relations between maternal autonomy support and child executive functioning: Investigating the mediating role of child language ability. Journal of experimental child psychology, 110(4), 611-625.
Pesce, C., Stodden, D. F., & Lakes, K. D. (2021). Physical activity “enrichment”: a joint focus on motor competence, hot and cool executive functions. Frontiers in Psychology, 12, 658667.‏
Petrovic, P., & Castellanos, F. X. (2016). Top-down dysregulation—from ADHD to emotional instability. Frontiers in behavioral neuroscience, 10, 70.
Poon, K. (2018). Hot and Cool Executive Functions in Adolescence: Development and Contributions to Important Developmental Outcomes [Original Research]. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02311
Powell, L. A., Parker, J., Weighall, A., & Harpin, V. (2022). Psychoeducation intervention effectiveness to improve social skills in young people with ADHD: A meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 26(3), 340-357.‏
Salehinejad, M. A., Wischnewski, M., Nejati, V., Vicario, C. M., & Nitsche, M. A. (2019). Transcranial direct current stimulation in attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of neuropsychological deficits. PLOS ONE, 14(4), e0215095.
Sanders, M. R. (2003). Triple P–Positive Parenting Program: A population approach to promoting competent parenting. Australian e-journal for the Advancement of Mental Health, 2(3), 127-143.
Sosic-Vasic, Z., Kröner, J., Schneider, S., Vasic, N., Spitzer, M., & Streb, J. (2017). The Association between Parenting Behavior and Executive Functioning in Children and Young Adolescents [Original Research]. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00472
Strauss, E., Sherman, E. M., & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary. American chemical society.
Taghizade, T., Nejati, V., Mohammadzade, A., & Baghban, A. A. (2014). Evolution of auditory and visual working memory in primary school-aged children. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 10(2), 239-249.
Wiest, G. M., Rosales, K. P., Looney, L., Wong, E. H., & Wiest, D. J. (2022). Utilizing cognitive training to improve working memory, attention, and impulsivity in school-aged children with ADHD and SLD. Brain Sciences, 12(2), 141.‏
Woodward, K. E., Boeldt, D. L., Corley, R. P., DiLalla, L., Friedman, N. P., Hewitt, J. K., Mullineaux, P. Y., Robinson, J., & Rhee, S. H. (2018). Correlates of positive parenting behaviors. Behavior genetics, 48(4), 283-297.
Yan, Z., Hong, S., Liu, F., & Su, Y. (2020). A meta‐analysis of the relationship between empathy and executive function. PsyCh journal, 9(1), 34-43.
Yusuf, Ö., Gonka, Ö., & Pekcanlar Aynur, A. (2019). The effects of the triple P-positive parenting programme on parenting, family functioning and symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. A randomized controlled trial. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(4), 665-673.