نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی روش ایزی مایند (Easy Mind) بر برنامه­ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری شامل دانش­آموزان مراجعه­کننده به مرکز اختلالات یادگیری بوشهر بود که تشخیص ناتوانی یادگیری دریافت کرده بودند. از این میان، 16 نفر (8 دختر، 8 پسر) که در پایه­های اول و دوم ابتدایی تحصیل می­کردند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌تصادف به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار‌های سنجش شامل آزمون مازهای پرتئوس (1914)، آزمون‌های نگهداری ذهنی پیاژه (1969) و آزمون محقق ساخته برای سنجش پیشرفت تحصیلی بود. ابتدا پیش‌آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش 12 جلسه مداخله­ی درمانی (45 دقیقه­ای) ایزی مایند را دریافت کردند اما گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. بعد از جلسات مداخله، متغیرها مجدداً جهت ثبت نمرات پس‌آزمون سنجیده شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه­های آزمایش و کنترل در برنامه­ریزی (56/8=F و 011/0=P)، نگهداری ذهنی (43/96=F و 001/0=P) و پیشرفت تحصیلی (27/52=F و 001/0=P) تفاوت معناداری بعد از اجرای روش ایزی مایند وجود داشت و این روش باعث بهبود برنامه­ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی ­شد؛ بنابراین با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر استفاده از این روش توسط مشاوران، درمانگران و معلمان مدارس می‌تواند با اثرگذاری بر سه متغیر ذکرشده از مشکلات این دانش­آموزان بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Easy Mind Method on Planning, Mental Maintenance and Academic Achievement of Students with Math Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • samira alizadeh 1
  • yousef dehghani 2
  • Farideh Sadat Hoseini 3
  • safa barzegari 4

1 MA Student in educational Psychology, Persian Gulf University, Boushehr, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Persian Gulf University, Boushehr, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Persian Gulf University, Boushehr, Iran.

4 MA Student in educational Psychology Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab , Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of easy mind method on planning, mental maintenance and academic achievement of students with math learning disabilities. The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population included all students referred to Bushehr Learning Disabilities Center who received a diagnosis of learning disability. Among them, 16 people (8 girls, 8 boys) who were studying in the first and second grades of elementary school were selected by purposive sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups. Assessment tools included Pertussis maze test (1914), Piaget mental retention test (1969), and field researcher test to measure academic achievement. First, pre-test was performed on both groups. The experimental group received 12 sessions of easy mind therapy (45 minute) intervention but the control group did not receive any intervention. After the intervention sessions, the variables were measured again to record post-test scores.The results of covariance analysis showed that between the experimental and control groups in planning (F=8.56 and P=0.011), mental maintenance (F=96.43 and P=0.001) and academic achievement (27 F=52 and P=0.001) there was a significant difference after the implementation of the Easy Mind method and this method improved planning, mental maintenance and academic progress in mathematics.Therefore, according to the findings of the present study, the use of this method by counselors, therapists and school teachers can reduce the burden of these students by affecting the three variables mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Learning Disabilities
  • Easy Mind
  • Planning
  • Mental Maintenance
منابع
آقاجانی، سیف اله؛ مباحات، نسیم و صمدی فر، حمیدرضا. (1396). مقایسه نگهداری ذهنی دانش­آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی)، مجله ناتوانی­های یادگیری، دوره شماره 39-24.
ارجمندنیا، علی اکبر؛ حسن وند؛ مریم و اصغری نکاح، سیدمحسن. (1397). تأثیر بازی­های شناختی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال ریاضی. فصلنامه کودکان استثنایی، سال هجدهم، شماره 1، 18-5.
 اکبری، مهدی و جهانگیرزاده ککاور، مرتضی. (1397). نقش بازی در درمان اختلالات یادگیری ریاضی دوره ابتدایی. کنفرانس ملی تازه­های روان­شناسی با تأکید بر کاربردهای آن در کار و زندگی. 3 دی 1397، اصفهان، ایران.
پاک اسکویی، فرح و یاری، جهانگیر. (1395). تأثیر آموزش ریاضی به شیوه UCMAS بر توسعه ذهنی کودکان سنی 12-5 سال در شهر تبریز. مجله آموزش و ارزشیابی. 9(33)، 121-105.
 پریرخ، مهری؛ نادری، محمدرامین و آقامحمدیان شعر باف، حمیدرضا. (1390). کارکردی نو برای وب‌سایت‌های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی­های تفکر عملیاتی (طبقه­بندی، ردیف کردن، نگهداری ذهنی و بازگشت‌پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 1(1)، 153-174.
 تبریزی، مصطفی. (1394). درمان اختلالات ریاضی. تهران: انتشارات فرا روان.
 جانه، مژده؛ ابراهیمی قوام، صغری و علیزاده، حمید. (1391). بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه‌ریزی سازمان‌دهی و حافظه کاری در دانش­آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی. 2(5)، 42-21.
رضایی شریف، علی و لاله، حدیثه. (1397). مقایسه راهبردهای یادگیری شناختی، فراشناختی و برنامه­ریزی شناختی در دانش­آموزان دارای اختلال ریاضی با دانش­آموزان عادی. مجله ناتوانی­های یادگیری. 8(1)، 7-22.
عابدی، احمد و آقابابایی، سارا. (1389). اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی ریاضی. روان­شناسی بالینی. 4 (8)، 73-81.
 کجباف، محمدباقر. (1377). بررسی تشخیص عقب‌مانده ذهنی بر اساس آزمون‌های پیاژه و وکسلر (گروهی از دانش‌آموزان آموزشگاه‌های اصفهان). مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی). 9(1)، 58-41.
 کریمی، یوسف. (1390). روانشناسی تربیتی. تهران: نشرارسباران.
 مشهدی، علی؛ رسول‌زاده طباطبایی، کاظم؛ آزاد فالح، پرویز و سلطانی فر، عاطفه. (1389). توانایی برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. 1(11)، 151-170.
منصور، محمد و دادستان، پریرخ. (1391). دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی: مراحل فرآیندهای شناختی، آزمون­های تشخیص عملیاتی از کودکی تا بزرگ‌سالی. تهران: انتشارات بعثت.
نوده­ئی، خدیجه؛ صرامی، غلامرضا و کرامتی، هادی. (1395). رابطه­ی کارکردهای اجرایی و ظرفیت حافظه کاری با عملکرد خواندن دانش­آموزان: نقش جنس، سن و هوش. فصلنامه روان‌شناختی. 4 (3)، 24-11.
References
Ardoy, D. N., Fernandez-Rodriguez, J. M., Jimenez-Pavon., D., Castilo, R., Ruiz, J.R., & Ortega, F.B. (2014). A physical education trial improves adolescents’’ academic achievement: the WDUFIT study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 24(1), 52-61.
Brennan, C., Damico, J.S., Müller, N & Ball, M.J(2021). The handbook Of language and speech disorders, second edition. Wiley Blackwell.
Chaouachi, A., Padulo, J., Kasmi, S., Othmen A. B., Chatra, M., Behm D. G. (2017). Unilateral static and dynamic hamstrings stretching increases contralateral hip flexion range of motion. Clinical Physioogyl and Functional Imaging. 37(1), 23-29.
Ciuhan, G. C., and Iliescu, D. (2021). Depression and learning problems in children: executive function impairments and inattention as mediators. Acta Psychol. 220:103420. doi: 10.1016/j.actpsy.2021.103420
De Smedt, B., Peters, L., Ghesquière, P. (2019). Neurobiological Origins of Mathematical Learning Disabilities or Dyscalculia: A Review of Brain Imaging Data. In: Fritz, A., Haase, V.G., Räsänen, P. (eds) International Handbook of Mathematical Learning Difficulties. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-97148-3_23].
 Dehghani Y, Sadat Hoseini F & Jamshidi F. (2022). The Effects of EASY Minds Program on Working Memory and Selective Attention in Students with Math Learning Disabilities, International Journal of Disability, Development and Education. [DOI: 10.1080/1034912X.2022.2140782].
Farina N, Rusted J, Tabet N. (2014). The effect of exercise interventions on cognitive outcome in Alzheimer's disease: a systematic review. Int Psychogeriatr. 26(1):9–18.
Gao, Z., Hannan, P., Xiang., Stodden, D. F., & Valdez. V. E. (2013). Video game-based exercise, Latino children’s physical heath and academic achievement. American Journal of Preventive Medicine, 44(3), 240-246
Guan, J., & Tena, J. D. (2022). Physical activity, leisure-time, cognition and academic grades: Connections and causal effects in Chinese students. Journal of Asian Economics, 78, 101423.
Have, M., Nielsen, J.H., Ernst, M.T., Gejl, A.K., Fredens, K., Grøntved, A., & Kristensen, P. L. (2018). Classroombased physical activity improves children’s math achievement – A randomized controlled trial. PLoS ONE. 13(12), 1-14.
Huijsmans,D.E., Kleemans,T., van der Ven, H.G., Kroesbergen, H. (2020). The relevance of subtyping children with mathematical learning disabilities. Research in Developmental Disabilities. 104(2):103704. DOI:10.1016/j.ridd.2020.103704.
Jylänki, P., Mbay, T., Byman, A., Hakkarainen, A., Sääkslahti, A., & Aunio, P. (2022). Cognitive and Academic Outcomes of Fundamental Motor Skill and Physical Activity Interventions Designed for Children with Special Educational Needs: A Systematic Review. Brain Sci. 12, 1-16.
Lam, S.-F.; Tsang, N.; Keung, Y.-C.; Tong, Y.; Mok, F.; Chiu, A.; Lai, Y.; Yuen, L.; Soh, D. A. (2018) comprehensive service delivery model for preschoolers with special educational needs: Its characteristics and effectiveness. Res. Dev. Disabil. 85, 20–30.
Lenkeit, J.; Hartmann, A.; Ehlert, A.; Knigge, M.; Spörer, N. (2022). Effects of special educational needs and socioeconomic status on academic achievement. Separate or confounded? Int. J. Educ. Res. 113, 101957.
 Lefa, B. (2014). The Piaget Theory Of Congnitive Development: An Educational Implications. Educational Psychology1(1), 1-18.
Lenzen, S., Gannon, B., & Rose, C. (2020). A dynamic microeconomic analysis of the impact of physical activity on cognition among older people. Economics & Human Biology, 39, 100933.
Lewis, K. E., Sweeney, G., Thompson, G. M., & Adler, R. (2020). Integer number sense and notation: A case study of a student with a mathematics learning disability. Journal of Mathematical Behavior. doi: 10.1016/j.jmathb.2020.100797.
Loftiz, W. C. (2004). An ecological validity study of executive function measures in children with and without attention deficit hyperactivity disorder. Ph.D. Dissertation. University of Florida.
Moreaua, D., Wiebelsa, K., WilsonbKaren, A.J., Waldiea, E. (2019). Volumetric and surface characteristics of gray matter in adult dyslexia and dyscalculia. Neuropsychologia,127, 204-210.
Morsanyi, K., van Bers, B. M. C. W., McCormack, T., & McGourty, J. (2018). The prevalence of specific learning disorder in mathematics and comorbidity with other developmental disorders in primary school‐age children. British Journal of Psychology, 109(4), 917–940. https://doi.org/10.1111/bjop.12322.
Rodić, N. (2014). Connection between physical education and other school subjects in primary school. Croatian Journal Education, 16(3), 265-292.
Riley, N., Lubans, L. R., Holmes, K., & Morgan, P. (2014). Rationale and study protocol of EASY Minds (Encouraging Activity to Stimulate Young Minds) program: class randomized control trial of a primary school-based physical activity integration program for mathematics. BMC Public Health. 14(1), 1-10.
Riley, N., Lubans, L. R., Morgan, P., & Young, M. (2015). Outcomes and process evaluation of a programme integrating physical activity into the primary school mathematics curriculum: The EASY Minds pilot randomized controlled trial. Journal of Science and Medicine in Sport. 18(6), 656-661.
Riley, N, Lubans, D., Holmes, K, Hansen, V., Gore, J., & Morgan, P. (2017). movement-based mathematics: enjoyment and engagement without compromising learning through the EASY Minds Program. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education. 13(6), 1653-1673.
Rodić, N. (2014). Connection between physical education and other school subjects in primary school. Croatian Journal Education, 16(3), 265-292.
Thomas, J., & Moon, D. (1976). Measuring motor rhythmic ability in children. Research Quarterly. 47(1), 20–32.
Watson, S.M., Gable, R.A., & Morin, L.L. (2016). The role of executive functions in classroom instruction of students with learning disabilities. International Journal of School and Cognitive Psychology, 3(167). doi.org/10.4172/2469-9837.1000167.
Weinstock, J., Fu, Q., Veeramachaneni, K., Poe, L. M., Baxley, C., & Weiss, E. (2021). The effects of substance use and physical activity on cognition: The impact of incongruent health behaviors. Drug and Alcohol Dependence, 221, 108635.