نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دکتری روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22054/jpe.2023.70975.2512

چکیده

افسردگی یک اختلال خلقی است که باعث احساس غم و اندوه مداوم و از بین رفتن علایق قبلی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اجرایی و ضرب‌آهنگ شناختی کند در افراد با اختلال افسردگی و عادی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش افراد دارای اختلال افسردگی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر تبریز که از میان آن‌ها 100 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مهارت‌های اجرایی (استریت و همکاران،2019)، پرسشنامه ضرب‌آهنگ شناختی کند بزرگ‌سالان (بکر و همکاران، 2017) و پرسشنامه غربالگری افسردگی (PHQ-9) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که افراد با افسردگی در تمامی مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی (برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، تنظیم هیجان، سازمان‌دهی و تنظیم رفتار) عملکرد ضعیف‌تری نسبت به گروه سالم از خود نشان داده‌اند (001/0) و همچنین ضرب‌آهنگ شناختی کند در افراد افسرده به‌صورت معنی‌داری بالاتر از افراد عادی بود (001/0)؛ بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد افراد با اختلال افسردگی در کارکردهای اجرایی نواقص جدی از خود نشان می‌دهند و همچنین در مؤلفه ضرب‌آهنگ شناختی کند نیز نسبت به گروه سالم مشکلات بیشتری را تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Executive Functions and Sluggish Cognitive Tempo in People with Depressive Disorder and Normal

نویسندگان [English]

  • karim abdolmohamadi 1
  • farhad ghadiri 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

2 PhD in Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Depression is a mood disorder that results in persistent feelings of sadness and loss of interest. The purpose of this study was to compare the executive functions and sluggish cognitive tempo of individuals with depressive disorder to those who are normal. The present study utilized a descriptive causal-comparative method. The statistical population consisted of clients with depression disorder who visited Health Centers in Tabriz city. A total of 100 participants were selected to take part in the research. The executive skills questionnaire (Strait et al., 2019), Sluggish Cognitive Tempo questionnaire (Beker et al., 2017), and the depression screening questionnaire (PHQ-9) were used to collect data. The results of the multivariate analysis of variance indicated that individuals with depression exhibited weaker performance in all components of executive functions (planning, time management, emotion regulation, organization, and behavior regulation) compared to the healthy group (p < 0.001). Additionally, the Sluggish Cognitive Tempo component was significantly higher in depressed individuals than in normal individuals (p < 0.001). Therefore, based on the findings of this study, it can be concluded that individuals with depression experience serious deficiencies in executive functions and encounter more problems in the Sluggish Cognitive Tempo component than the healthy group.
Extended Abstract

Introduction

Major depressive disorder is a widespread psychological disorder that affects public health worldwide (Vancappel et al, 2021). Studies have shown that depression is related to deficits in executive functions (Hawkey, 2017; Wagner et al, 2012), wich means people with major depressive disorder show more deficits in executive functions (LeMoult & Gotlib, 2019).   Executive functions are a set of skills that enable individuals to plan and meet goals, self-regulate, and stay focused in face of distractions (Abdolmohammadi et al, 2019). Slow cognitive tempo is a relatively new clinical construct that refers to symptoms such as lethargy, daydreaming, sleepiness, mental confusion, and slow thinking and behavior (Becker, 2021; Bernad et al, 2016). However, research on Slow Cognitive Tempo (SCT) as a separate disorder from Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) has not been well-established for people with depressive disorder. Therefore, the purpose of this study is to compare levels of executive functions and Slow Cognitive Tempo between two groups: those with depressive disorder and those without.

Literature Review

Researches have reported that individuals with depression who have more deficits in their executive functions tend to experience more resistance in the treatment process (López-Sola et al, 2020), leading to more challenging treatment outcomes. While some studies have showed a link between executive functions and depression, others have produced conflicting results. For example, Nakano et al (2008) and Pardo et al (2006) both found no significant difference between the executive functions of depressed and non-depressed individuals. Despite this ambiguity, research has shown a strong connection between major depressive disorder and slow cognitive rhythm disorder (Bernad et al, 2016), leading to the hypothesis that cognitive tempo disorder may be a distinct clinical construct worth investigating, particularly in the context of depression. However, Burns et al (2013) suggested through their research that cognitive tempo disorder and major depressive disorder are two unrelated disorders that should be treated separately. Overall, while there is evidence supporting the relationship between executive functions and depression, more consistent and robust research is needed to understand the extent of this connection.

Methodology

The present study adopted a descriptive causal-comparative method. A total of 100 participants with depression disorder who were clients of the health centers in Tabriz city were selected. The Executive Skills Questionnaire, Sluggish Cognitive Tempo Questionnaire, and Depression Screening Questionnaire (PHQ-9), were used to collect data.

Results

The results obtained from univariate analysis of variance show two groups with depressive disorder and healthy in terms of sub-components of functions, with depressive disorder and healthy in terms of sub-components of implementation functions (planning, time management, emotion regulation, organization and regulation of behavior) as well as slow cognitive tempo are significantly different from each other. Supplementary investigations show that the healthy group has fewer executive function defects than the group with depressive disorder, and the problem of slow cognitive tempo is more common in the depressed group than in the healthy group.

Conclution

The study suggests that individuals with depressive disorder scored lower than healthy controls all most components of executive functions. Additionally, the results indicated that individuals with depressive disorder experienced a higher level of slow cognitive tempo compared to healthy controls.
Keywords: Depression, Executive Functions, Sluggish Cognitive Tempo.
Acknowledgments
We extend our heartfelt gratitude to all individuals who participated in this study, as well as the health care providers and staff of the health centers of Tabriz who lent us their invaluable aid and support in conducting this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Executive Functions
  • Sluggish Cognitive Tempo
منابع
عبدالمحمدی، کریم.، عاشوری، احمد.، غدیری صورمان آبادی، فرهاد.، محمدزاده، علی. (1399). پیش‌بینی اختلال در کارکردهای اجرایی بر اساس نقص در رشد حرکتی و زبانی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. ۲۶ (۲): ۱۹۹-۱۸۸
عبدالمحمدی، کریم.، غدیری صورمان آبادی، فرهاد.، علیزاده، حمید.، خدایی، رقیه.، نوروزی، ساناز. (1398). مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان نارس و کودکان عادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۱۱ (۲): ۹۷-۹۲
علیزاده، حمید.، شریفی درآمدی، پرویز.، عبدالمحمدی، کریم.، رضایی، سعید.، دستجردی کاظمی، مهدی. (1398). کنش‌های عصب‌شناختی اجرایی: تحول و تعامل با عوامل محیطی. فصلنامه سلامت روان کودک. ۶ (۲): ۲۳۱-۲۱۸
فرهی، حسن.، غرایی، بنفشه.، عقابیان، محمدعلی.، زارع، رقیه.، پیرمرادی، محمدرضا.، نجیبی، سیدمرتضی و همکاران. (1400). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه نه آیتمی سلامت بیمار (PHQ-9) در دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. ۲۷ (۲): ۲۶۳-۲۴۸
References
Abdool Gafoor, L., Burke, A., & Fourie, J. (2021). The efficacy of the Senior South African Individual Scale Revised in distinguishing between attention deficit hyperactivity disorder, normal and sluggish cognitive tempo children. African Journal of Psychological Assessment. 3(0): a45.
Alexis Vancappel, Y., Dansou, O., Godin, E., Haffen, A., Yrondi, et al. (2021). Cognitive impairments in treatment-resistant depression: Results from the French cohort of outpatients (FACE-DR). Journal of Affective Disorders Reports, Elsevier. 6, 100272
American Psychological Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA:American Psychological Association.
Balbuena, J., Samamé, H., Almeyda, S., Mendoza, J., Pow-Sang, J.A. (2020). Depression detection using audio-visual data and artificial intelligence: A systematic mapping study, in: Proceedings of Fifth International Congress on Information and Communication Technology, Springer Singapore, 2020, pp. 296–306
Barkley, R. A. (2014). Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and a plea to change the name. Journal of abnormal child psychology, 42, 117-125.
Becker, S. P. (2021). Systematic Review: Assessment of sluggish cognitive tempo over the past decade. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 60(6), 690–709.
Becker, S. P., & Willcutt, E. G. (2019). Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(5), 603-613.

Becker, S.P., Burns, G.L., Garner, A.A., Jarrett, M.A., Luebbe, A.M., Epstein, J.N., Willcutt, E.G. (2018). Sluggish cognitive tempo in adults: Psychometric validation of the Adult Concentration Inventory. Psychol Assess. 30(3):296-310.

Becker, S.P., Holdaway, A.S., Luebbe, A.M. (2018). Suicidal behaviors in college students: Frequency, sex differences, and mental health correlates including sluggish cognitive tempo. Journal of Adolescent Health, 63, 181–188. 
Becker, S.P., Leopold, D.R., Burns, G.L., Jarrett, M.A., Langberg, J.M., Marshall, S.A., Willcutt, E.G. (2016). The internal, external, and diagnostic validity of sluggish cognitive tempo: a meta-analysis and critical review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 55(3):163–178
Becker, S.P., Webb, K.L., Dvorsky, M.R. (2019). Initial examination of the bidirectional associations between sluggish cognitive tempo and internalizing symptoms in children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. 50:2, 258-266
Becker, S.P., Willcutt, E.G. (2019). Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology. European Child and Adolescent Psychiatry, 28, 603–613. 
Burns, G.L., Servera, M., Bernad Mdel, M., Carrillo, J.M., Cardo, E. (2013). Distinctions between sluggish cognitive tempo, ADHD-IN, and depression symptom dimensions in Spanish first-grade children. J Clin Child Adolesc Psychol. 42(6):796-808

Dawson, P. & Guare, R. (2012). Coaching students with executive skills deficits. New York: Guilford Press.

Dawson, P. & Guare, R. (2018). Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and interventions. 3rd Edition. New York: Guilford Press.

Del Mar Bernad, M., Servera, M., Becker, S.P., Burns, G.L. (2016). Sluggish cognitive tempo and ADHD inattention as predictors of externalizing, internalizing, and impairment domains: a 2-year longitudinal study. J Abnorm Child Psychol. 44(4):771–785
Egeland, J., Rund, B.R., Sundet,K., Landro, N.I., Asbjornsen, A., Lund, A., Roness, A., et al. (2003). Attention profile in Schizophrenia Compared with Depression: Differential Effect of Processing Speed, Selective Attention and Vigilance. Acta psychiat Scand. (108): 276-284
Errazuriz, A., & Crisostomo, N. (2021). Prevalence of depression in Latin America and the Caribbean: Protocol for a systematic review and meta-analysis. JBI Evidence Synthesis, 19(1), 201–207.
Fredrick, J. W., Luebbe, A. M., Mancini, K. J., Burns, G. L., Epstein, J. N., Garner, A. A., ... & Becker, S. P. (2019). Family environment moderates the relation of sluggish cognitive tempo to attention‐deficit/hyperactivity disorder inattention and depression. Journal of clinical psychology, 75(1), 221-237.
Hawkey, E. (2017). Preschool Executive Function Predicts Childhood Resting State Functional Connectivity and ADHD and Depression. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 3(11), 927-936
Hugdahl, K., Rund, B.R., Lund, A., Asbjornsen, A., Egeland, A., et al. (2003). Attentional and Executive dysfunction in Schizophrenia and Depression: Evidence from Dichotic Listening Performance. Biol Psychiat. (53): 609-616.
James, S. L., Abate, D., Abate, K. H., Abay, S. M., Abbafati, C., Abbasi, N., … Et al,. (2018). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet, 392(10159), 1789-1858.
Katz, S. J., Conway, C. C., Hammen, C. L., Brennan, P. A., & Najman, J. M. (2011). Childhood social withdrawal, interpersonal impairment, and young adult depression: A mediational model. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(8), 1227–1238.
Kilincel, S., Usta, M.B. (2021). Detection of Sluggish Cognitive Tempo with d-CPT in children with ADHD. Psychiatry and Behavioral Sciences. 11(1):50-56.

Kroenke, K., Spitzer, R.L., Williams, J.B., Löwe, B. (2010). The Patient Health Questionnaire Somatic, Anxiety, and Depressive Symptom Scales: a systematic review. Gen Hosp Psychiatry. 32(4):345-59

Larsson, H., Asherson, P., Chang, Z., Ljung, T., Friedrichs, B., Larsson, J. O., & Lichtenstein, P. (2013). Genetic and environmental influences on adult attention deficit hyperactivity disorder symptoms: a large Swedish population-based study of twins. Psychological medicine, 43(1), 197-207.
LeMoult, J., & Gotlib, I. H. (2019). Depression: A cognitive perspective. Clinical Psychology Review, 69, 51–66.
Lopez-Sola, C., Subira, M., Serra-Blasco, M., Vicent-Gil, M., Navarra-Ventura, G., Aguilar, E., Acebillo, S., Palao, D.J., Cardoner, N. (2020). Is cognitive dysfunction involved in difficult-to-treat depression? Characterizing resistance from a cognitive perspective. Eur. Psychiatry J. Assoc. Eur. Psychiatr. 63 (1), e74.

Luerssen, A., Ayduk, O. (2017). Executive functions promote well-being: Outcomes and mediators. In The Happy Mind: Cognitive Contributions to Well-Being; Robinson, M.D., Eid, M., Eds.; Springer International Publishing AG: Cham, Switzerland.

Mitchell, A.J., Yadegarfar, M., Gill, J., Stubbs, B. (2016). Case finding and screening clinical utility of the Patient Health Questionnaire (PHQ-9 and PHQ-2) for depression in primary care: A diagnostic meta-analysis of 40 studies. BJPsych Open. 2(2):127-38.

Murdock, C. (2011). Executive function deficit and disability in unipolar major depression: The transient, the stable, and the importance of emotional control. Master Thesis University of Illinois at Urbana-Champaign
 Nakano, Y.A., Baba, H., Maeshima, H., Kitajima, A., Sakai, Y., et al. (2008). Executive Dysfunction in Medicated, Remitted State of Major Depression. J Affect Disord. 111: 46-51.

Nasir, H., Tan, C.-S., Pheh,K.-S. (2021).The Executive Skills Questionnaire-Revised: Adaptationand Psychometric Properties in the Working Context of Malaysia. Int. J.Environ. Res. Public Health. 18,8978.

Pagnoni, I., Gobbi, E., Alaimo, C., Campana, E., Rossi, R., Manenti, R., ... & Cotelli, M. (2022). The relationship between theory of mind and executive functions in major depressive disorders: A review. Frontiers in Psychiatry, 13.
 Pardo, J.V., Pardo, P.J., Humes, S.W., Posner, M.I. (2006). Neuropsychological Dysfunction in Antidepressentfree, Non-elderly Patient with Unipolar Depression: Alerting and Cover Orienting of Visuospatial Attention. J Affect Disord. (92): 71-78.
Rock, P.L., Roiser, J.P., Riedel, W.J., Blackwell, A.D., 2014. Cognitive impairment in depression: a systematic review and meta-analysis. Psychol. Med. 44 (10), 2029-2040.
Rondon, A. T., Hilton, D. C., Jarrett, M. A., & Ollendick, T. H. (2020). Sleep, internalizing problems, and social withdrawal: Unique associations in clinic-referred youth with elevated sluggish cognitive tempo symptoms. Journal of Attention Disorders, 24(4), 524-534.
Saxbe, C., Barkley, R.A. (2014). The second attention disorder? Sluggish cognitive tempo vs. attention-deficit/hyperactivity disorder: update for clinicians. J Psychiatr Pract. 20(1):38-49.
Schwartz, O. S., Dudgeon, P., Sheeber, L. B., Yap, M. B. H., Simmons, J. G., & Allen, N. B. (2012). Parental behaviors during family interactions predict changes in depression and anxiety symptoms during adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology, 40(1), 59–71.
Smith, J. N., Suhr, J. A. (2021) Sluggish Cognitive Tempo Factors in Emerging Adults: Symptomatic and Neuropsychological Correlates. Developmental Neuropsychology. 46(3): 169-183
Smith, Z. R., Eadeh, H. M., Breaux, R. P., & Langberg, J. M. (2019). Sleepy, sluggish, worried, or down? The distinction between self-reported sluggish cognitive tempo, daytime sleepiness, and internalizing symptoms in youth with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychological Assessment, 31(3), 365.
Smith, Z. R., Zald, D. H., & Lahey, B. B. (2020). Sluggish cognitive tempo and depressive symptoms in children and adolescents predict adulthood psychopathology. Journal of Abnormal Child Psychology, 48, 1591-1601.
Snyder, H. R. (2013). Major depressive disorder is associated with broad impairments on neuropsychological measures of executive function: a meta-analysis and review. Psychological bulletin, 139(1), 81.
Strait, J.E., Dawson, P., Walther, C.A.P., Strait, G.G., Barton, A.K., Brunson McClain, M. (2019). Refinement and Psychometric Evaluation of the Executive Skills Questionnaire-Revised. Contemp. Sch. Psychol. 24, 378–388.
Vancappel, A., Dansou, Y., Godin, O., Haffen, E., Yrondi, A., et al. (2021). Cognitive impairments in treatment-resistant depression: Results from the French cohort of outpatients (FACE-DR). Journal of Affective Disorders Reports. 6, pp.100272.
Wagner, S., Doering, B., Helmreich, I., Lieb, K., & Tadić, A. (2012). A meta‐analysis of executive dysfunctions in unipolar major depressive disorder without psychotic symptoms and their changes during antidepressant treatment. Acta Psychiatrica Scandinavica, 125(4), 281–292.
Ward, A. R., Sibley, M. H., Musser, E. D., Campez, M., Bubnik-Harrison, M. G., Meinzer, M. C., & Yeguez, C. E. (2019). Relational impairments, sluggish cognitive tempo, and severe inattention are associated with elevated self-rated depressive symptoms in adolescents with ADHD. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 11, 289-298.
Williams, C.N., McEvoy, C.T., Lim, M.M., Shea, S.A., Kumar, V., Nagarajan, D., Drury, K., Rich-Wimmer, N., Hall, T.A. (2022). Sleep and Executive Functioning in Pediatric Traumatic Brain Injury Survivors after Critical Care. Children, 9, 748.
Yung, T.W.K., Lai, C.Y.Y., Chan, J.Y.C., Ng, S.S.M., Chan, C.C.H, (2021). Examining the Role of Attention Deficits in the Social Problems and Withdrawn Behavior of Children With Sluggish Cognitive Tempo Symptoms.Front. Psychiatry. 12:585589.