نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jpe.2023.73269.2564

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری و عادی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1402-1401 بود. که از این جامعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌ای با حجم 34 نفر (17 دانش‌آموز مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و 17 دانش‌آموز عادی) برای هر گروه انتخاب شدند. گروه دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری توسط معلم و توسط یک متخصص روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص تشخیص دریافت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ارزیابی انزوای اجتماعی آشر و همکاران (1984) و پرسشنامه‌ی بهزیستی کودکان استرلینگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون تحلیل کواریانس به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص و دانش‌آموزان عادی تفاوت معنی‌دار دارد (05/0P<).بنابراین می‌توان گفت دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص نیازمند دریافت مداخلات موثر جهت بهبود انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Social Isolation and Psychological Well-Being in Students with Specific Learning Disabilities and Normal

نویسندگان [English]

  • Farhad Ghadiri Sourman Abadi 1
  • karim abdolmohamadi 2
  • Asgar Alimohamadi 3

1 PhD in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Psychology and Education of Exceptional Children, Allameh Tabataba&rsquo;i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The study was aimed to compare social isolation and psychological well-being in students with specific learning disabilities and normal. The current research was descriptive and the causal-comparative type of research. The statistical population of the present study included all students with learning disabilities and normal students of Urmia city in the academic year of 2022-2023. A sample of 34 people (17 students with Specific learning disabilities and 17 normal students) were selected for each group using targeted sampling. The group of students with learning disabilities was diagnosed by the teacher and by a specialist in psychology and education of children with special needs. Social Isolation Assessment Questionnaire of Asher et al., (1984) and Sterling's Children's Well-Being Questionnaire were used to collect data. Analysis of covariance test was used to analyze the data. The results of the research showed that there is a significant difference between the social isolation and mental well-being of students with specific learning disabilities and normal students (P<0.05). Therefore, it can be said that students with specific learning disabilities need to receive effective interventions to improve social isolation and well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social isolation
  • psychological well-being
  • students
  • specific learning disability