نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیارگروه روان شناسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22054/jpe.2023.70870.2510

چکیده

اختلال اضطراب جدایی از شایع‌ترین اختلال روانی در نوجوانان است که موجب اختلالات شدید جسمانی و روانی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت دوانلویی بر کیفیت روابط موضوعی و مکانیسم‌های دفاعی در نوجوانان با اختلال اضطراب جدایی انجام شد. این پژوهش از نوع ‌تجربی با طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش‬آموزان پسر دوره متوسطه دوم دارای اختلال اضطراب جدایی شهرستان خلخال در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل دادند. از این میان تعداد 30 دانش‌آموز دارای اختلال اضطراب جدایی بر اساس پرسشنامه اضطراب جدایی مارچ و همکاران (1997) و مصاحبه بالینی ساختار یافته و سایر ملاک های ورود به پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جای‌دهی شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای تحت برنامه روان درمانی پویشی کوتاه مدت دوانلویی قرار گرفتند. برای هر دو گروه در مرحله پیش و پس آزمون از پرسشنامه های روابط موضوعی بل (1995) و مکانیسم‌های دفاعی آندروز و همکاران (1993) استفاده شد. داده‌های پژوهش با تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت می‌تواند به‌طور معناداری موجب بهبود کیفیت روابط موضوعی و کاهش مکانیسم‌های دفاعی ناسازگار در نوجوانان شود. بر این اساس استفاده از روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده دوانلویی می تواند به دانش آموزان دارای اختلال اضطراب جدایی در کاهش مشکلات روان شناختی و افزایش کیفیت روابط کمک کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Intensive Dovanlo's short-term Daynamic Psychotrapy onThe Quality of Object Relations and Defense Mechanisms and in Adolescents White Separation Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nasseri 1
  • mahnaz khosrojavid 2
  • Seyed Mousa Kafi Masouleh 3

1 M.Sc. Student in Exceptional Child Psychology and Education, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Separation anxiety disorder is one of the most common mental disorders in teenagers that causes severe physical and mental disorders. The aim of this study was investigate Effect of Intensive Dovanlo's short-term Daynamic Psychotrapy on The Quality of Object Relations and Defense Mechanisms in Adolescents White Separation Anxiety Disorder. This study was experimental method with pre-test-post-test design with a control group. The study’s population consisted of all male students of the second High school with separation anxiety disorder from khalkhal city during the academic year 2021-2022. Among these, 30 number of students with separation anxiety disorder based on March et al.'s separation anxiety questionnaire (1997) and the structured clinical interview and other inclusion criteria the research were selected and random assignment and placed in two experimental and control groups (15 people in each group).The experimental group was trained 10 sessions of 60 minutes under a short-term in Dovanlo's short-term Daynamic Psychotrapy. Bell's (1995) thematic relationship questionnaires and Andrews et al.'s (1993) defense mechanisms questionnaires were used for both groups in the pre- and post-test stages. Research data were analyzed by multivariate covariance analysis. The results showed that Dovanlo's short-term Daynamic Psychotrapy can significantly improve the quality of Object relationships and reduce Defense Mechanisms in Adolescents. Based on this, the using of Dovanlo's short-term Daynamic Psychotrapy can help students with separation anxiety disorder in reducing psychological problems and increasing the quality of relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dovanlo'
  • s short-term Daynamic Psychotrapy, Object Relations, Defense Mechanisms, Separation Anxiety Disorder