نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری روانشناسی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری روانشناسی و مشاوره، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا بود روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 30 دختر نوجوان نابینای افسرده که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران، در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تحصیل بودند و در موقعیت­های منفی سبک اسناد «درونی، پایدار و کلی» قرار داشتند، انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش طی ده جلسه 45 دقیقه­ای به صورت گروهی تحت آموزش برنامه تغییر سبک اسناد قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ­گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. داده­های پژوهش به وسیله آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان و پرسشنامه سبک اسناد کودکان و نوجوانان گردآوری و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یک ­راهه (آنکوا) و آزمون تحلیل کواریانس چند راهه (مانکوا) تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که تغییر سبک اسناد از درونی، پایدار و کلی به بیرونی، ناپایدار و اختصاصی بر کاهش میزان افسردگی تأثیر معنادار دارد (0001/0> P). به طور کلی می­توان نتیجه گرفت که تغییر سبک اسناد در کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of attribution style’s change on depression rate decrease of adolescent blind girls

نویسندگان [English]

  • akram hodapoor 1
  • parviz sharifidaramadi 2
  • farangis kazemi 3

چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate the effectiveness attribution style’s change on depression rate decrease, of adolescent blind girls. This study was carried out on experimental basis in pre-test, post-test design with control group. For this purpose, using the available sampling method, 30 of the depressed blind girls were selected and randomly substituted into two test and control groups, they were studying in secondary and high school stages of Tehran ‘Narjes blind school’ in the academic year of 2011-2012 and were placed in negative state/situations of internal, stable and general attribution style. Subjects of the experimental group were placed under attribution style change program’s educational course in ten, 45 minutes sessions in group form; however the control group did not receive any kind of education in this regard. The research data collected by ‘adolescence and children depression test’ as well as by the questionnaire of ‘adolescent and children attribution style’ and analyzed using the Analysis of covariance (ANCOVA) test and the Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test. The obtained results indicated that, the attribution style change of internal, stable and general to external, unstable and specific have significant effect on reducing of depression rate (p < 0/0001). This can be concluded, thus, that the attribution style change was effective in depression rate decrease of blinds girl’s adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • attribution style
  • blind
  • adolescent