نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان،

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

4 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش کارکرد­های اجرایی بر مهارت­های اجتماعی دانش‌آموزان با نارساخوانی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعهء آماری شامل همه دانش‌آموزان با نارساخوانی پایه دوم و سوم شهرستان عباس­آباد استان مازندران در طی سال تحصیلی 92- 1391 ­بود که 20 نفر از آن‌ها بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب و به طور تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. آموزش کارکرد­های اجرایی طی 10 جلسه به مدت 1 ماه به گروه آزمایش ارایه شد، در حالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش­آزمون و پس­آزمون با پرسش­نامهء مهارت­های اجتماعی گرشام ( 1999) مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر مهارت­های اجتماعی وجود دارد. بدین معنا که آموزش کارکردهای اجرایی توانسته است میزان مهارت­های اجتماعی دانش‌آموزان با نارساخوانی را افزایش دهد. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که در آموزش و درمان دانش‌آموزان با نارساخوانی، تقویت کارکردهای اجرایی باید به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه متخصصان و مربیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Executive Functions Training on Social Skills in Students with Dyslexia

نویسندگان [English]

  • zohre ahangarghorbani 1
  • abbasali hosein khanzade 2
  • mahnaz khosrojavid 3
  • abbas sadeghi 4

چکیده [English]

The purpose of this study was examining the impact of executive functions training on social skills in students with dyslexia. This study is an experimental one with pre-test, post - test and control group design. The statistical population of this research includes all the students with dyslexia in second and third grade of elementary schools of Abbas Abad in Mazandaran province in school year of 2012-2013, which 20 of them were selected based on entering qualities and assigned in experimental and control groups randomly. Executive function training was taught to experimental group within ten sessions for a period of one month, while the control group did not receive this training. Both groups were assessed in pre- test and post- test using social skills questionnaire (Gresham, 1999). Analysis of data using multivariate covariance indicated that there was significant difference between two groups on social skills. So, we can conclude that in education and treatment students with dyslexia, strengthening executive functions should be considered on of the basic dimensions for experts and educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • social skills
  • dyslexia