نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان،

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

4 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش کارکرد­های اجرایی بر مهارت­های اجتماعی دانش‌آموزان با نارساخوانی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعهء آماری شامل همه دانش‌آموزان با نارساخوانی پایه دوم و سوم شهرستان عباس­آباد استان مازندران در طی سال تحصیلی 92- 1391 ­بود که 20 نفر از آن‌ها بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب و به طور تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. آموزش کارکرد­های اجرایی طی 10 جلسه به مدت 1 ماه به گروه آزمایش ارایه شد، در حالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش­آزمون و پس­آزمون با پرسش­نامهء مهارت­های اجتماعی گرشام ( 1999) مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر مهارت­های اجتماعی وجود دارد. بدین معنا که آموزش کارکردهای اجرایی توانسته است میزان مهارت­های اجتماعی دانش‌آموزان با نارساخوانی را افزایش دهد. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که در آموزش و درمان دانش‌آموزان با نارساخوانی، تقویت کارکردهای اجرایی باید به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه متخصصان و مربیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها