نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری اندازه­گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی(لری، 1983) در نوجوانان تیزهوش و عادی انجام شد. 680 دانش­آموز (325 عادی و 355 تیزهوش) به نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین­گروهی نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی تک­گروهی نشان دادند که در هر دو گروه تیزهوش و عادی، الگوی دو عاملی نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی شامل سوال­های نمره­گذاری شده مثبت و سوال­های نمره­گذاری شده منفی، برازش خوبی با داده­ها داشت. نتایج تحلیل عامل تأییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین­گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، مقادیر خطا واریانس­ها و کواریانس­های بین­عاملی نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی را در دو گروه نوجوانان تیزهوش و عادی نشان داد. نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر تغییرناپذیری اندازه­گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی نشان داد که الگوی ساختاری بُعد شناختی اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی) در دو گروه، از نظر کیفی، یکسان است.

کلیدواژه‌ها