نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

10.22054/jpe.2023.75356.2605

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نظامند و ارائه فراترکیبی از پژوهش های مرتبط با مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری ویژه بود. پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب با رویکردی سنتز پژوهانه بود. داده های مورد نیاز از طریق جستجوی واژگان کلیدی یادگیری اجتماعی هیجانی، اختلال یادگیری ویژه، اختلال عصب تحولی در منابع کتابخانه‌ای، پایان‌نامه‌ها و مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی ERIC،GoogleSchoolar ، PubMed، Science Direct، Scopus، springer Magiran، Irandoc در بین سال های 1990 تا 2021 جمع‌آوری شد. به منظور جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی به صورت جداگانه و ترکیبی استفاده شد. پایه های نظری و مضامین اصلی و ترکیبی استخراج، تحلیل مضمون و طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهش‌های انجام شده نشان داد که برنامه مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی در حوزه‌های مشکلات و اختلالات روانشناختی اثربخش بوده است. یافته‌های این پژوهش با مشخص نمودن ماهیت برنامه مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی نشان می‌دهد که با توجه به پیشینه نظری و تجربی موجود، این ایده به عنوان یک بسته آموزشی برای دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه قابل طرح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The response to intervention program of the third type of social-emotional learning on behavioral problems, alexithymia, school bounding and emotional regulation disability: A synthesis-research approach

نویسندگان [English]

  • shahrooz nemati 1
  • rahim badri 2
  • Mohammad Arshadtaleshmekaeil 2

1 Associate professor

2 university of Tabriz

چکیده [English]

The purpose of this research was to systematic examination and present a meta-combination of the research related to the third kind of socio-emotional learning for elementary students with a specific learning disability. The study was qualitative using a meta-combination with synthesis study approach. The needed data were collected through a search of keywords of socio-emotional learning, specific learning disability, a neuro-developmental disorder in the library resources, theses, and the articles existing in the databases of ERIC, Google Scholars, PubMed, Science Direct, Scopus, Springer, Magiran, Irandoc during 1990-2021. In order to search for the information in the Iranian and foreign databases was used both in separation and in combination. The theoretical bases and the main and combination concepts were extracted, and the concept was analyzed and classified. The results of the examination and analysis of the studies and research showed that the intervention program of the third kind of socio-emotional learning was effective in the fields of psychological problems and disorders. The findings of this research by identifying the nature of the intervention program of the third kind of socio-emotional learning show that regarding the existing theoretical and experimental, this idea could be proposed as an instructional package for the students with a specific learning disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response to intervention program of the third type of social-emotional learning
  • behavioral problems
  • alexithymia
  • school bounding
  • emotional regulation