نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران.

10.22054/jpe.2024.75124.2603

چکیده

ناآگاهی معلمان از چالش‌ها و نیازهای متفاوت آموزشی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی، مانعی برای دستیابی به اهداف آموزشی این گروه از دانش‌آموزان است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تجارب زیسته آموزشی معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه‌ی اول دانش‌آموزان با آسیب شنوایی از چالش‌های پیش روی معلمان این دانش‌آموزان و راهکارها بود. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی بهره برده شد. میدان پژوهش، شامل معلمان مدرسه آموزش کودکان با نیازهای ویژه شهرستان سنندج در سال 1401-1402 با روش نمونه‌گیری هدفمند بود. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته محقق ساخته بود که تا درجه‌ی اشباع یافتگی به تعداد 8 معلم در مقطع ابتدایی و 3 معلم در مقطع متوسطه ادامه یافت. یافته‌های پژوهش در دو بخش چالش‌های آموزشی معلمان و راهکارهای پیشنهادشده، ارائه شد. بخش چالش‌ها، در سه قسمت: 1. چالش‌های مربوط به کتاب، امکانات، روش‌ها و وسایل آموزشی، 2. چالش‌های مرتبط با شرایط معلمان و 3. چالش‌های ناشی از ویژگی‌ها و شرایط کودکان با آسیب شنوایی و خانواده‌های آن‌ها، ارائه شد. بخش راهکارها نیز در دو قسمت: 1. راهکارهای عملیاتی شده توسط معلمان و 2. پیشنهادها بود. نتایج نشان داد که معلمان در هنگام آموزش با چالش‌هایی متنوع، پیچیده، چندبعدی و فراتر از چالش‌های آموزشی دانش‌آموزان عادی روبه‌رو هستند. از همین رو، پیشنهاد می‌شود در هنگام آموزش به دانش‌آموزان با آسیب شنوایی، از روش‌ها و راهکارهایی متفاوت با دانش‌آموزان عادی و متناسب با شرایط ویژه‌ی این دانش‌آموزان، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Educational Challenges of Hearing Impaired Children from the Perspective of Teachers: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Mazhar Babaee 1
  • parastoo salehi 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.

2 BA student in Education of Exceptional Children, Farhangian University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Teachers' ignorance of the challenges and different educational needs of students with hearing impairment is an obstacle to achieving the educational goals of this group of students. The aim of the present study was to analyze the lived educational experiences of the teachers of elementary and middle school students with hearing impairment, the challenges faced by the teachers of these students and the solutions. In this research, qualitative approach and descriptive phenomenological method were used. The field of research included the teachers of the school for children with special needs in Sanandaj city in 1401-1402 with the purposeful sampling method. The research tool was a semi-structured interview made by the researcher, which continued until the saturation level with 8 teachers at the primary level and 3 teachers at the secondary level. The findings of the research were presented in two sections: teachers' educational challenges and suggested solutions. The challenges section was presented in three parts: 1. Challenges related to books, facilities, methods and educational tools, 2. Challenges related to teachers' conditions, and 3. Challenges caused by the characteristics and conditions of hearing impaired children and their families. The solutions section was divided into two parts: 1. Solutions implemented by teachers and 2. Suggestions. The results showed that teachers are faced with diverse, complex, multidimensional and beyond educational challenges of normal students during education. Therefore, it is suggested to use methods and solutions that are different from normal students and appropriate to the special conditions of these students when teaching students with hearing impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Challenges
  • Hearing Impaired Students
  • Teachers' Lived Experiences.  
منابع
اصغری نکاح، محسن؛ بهمن‌آبادی، سمیه و کاظمی، صدیقه (1392). نیازسنجی آموزشی توان‌بخشی خانواده‌های کودکان آسیب‌دیده شنوایی خراسان رضوی. شنوایی‌شناسی، 22 (3). 64-73.
آقا زیارتی، علی؛ نجاتی فر، سارا و عاشوری، محمد (1399). مقایسه کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی یادگیری در نوجوانان با شنوایی طبیعی و نوجوانان با آسیب شنوایی کاربر سمعک و کاشت حلزون. مجله علمی پژوهان، 19 (2). Doi: 10.52547/psj.19.2.35
رضایی میر حصاری، علی؛ حسن‌زاده، سعید؛ غباری بناب، باقر و شیخ محمدی، عباس. (1393). رابطه بین نظریه ذهن و همدلی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و بهنجار. شنوایی‌شناسی، 23 (5)، 44-51.
رمضانی، احمد؛ محمد شفیعی، عبدالسعید و یزدانی، زینب. (1400). ارزشیابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی و نگارش پایه‌ی سوم گروه آسیب‌دیده شنوایی. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم‌انسانی، 21 (1)، 89-116.doi: https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35360.2164
رنجبر، جبار؛ ترخان، مرتضی؛ طاهر، محبوبه؛ حسین خانزاده، عباسعلی و عیسی پور، مهدی. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودپنداره و احساس تنهایی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی. روانشناسی مدرسه، 4 (2)، 39-54.
سیف، علی‌اکبر. (1392). روانشناسی پرورشی نوین، ویرایش هفتم. تهران: نشر دوران.
شالیان، رحیم و شریف زاده داوودکی، اعظم. (1401). انطباق کتب فارسی پایه اول ابتدایی دوره‌های تلفیقی با نیازها و قابلیت‌های دانش‌آموزان با آسیب شنوایی، روانشناسی افراد استثنایی، 12 (46)، 195-232.doi: https://doi.org/10.22054/jpe.2022.63588.2406
عاشوری، محمد و تاج‌ور رستمی، اشکان. (1399). تأثیر برنامه توان‌بخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی، طب توان‌بخشی، 9 (1)، 226-232.doi: 10.22037/jrm.2019.111495.2032
کاظم طرقی، مرضیه؛ کشاورزی ارشدی، فرناز و صالحی، مهدیه. (1390). شکل‌گیری مفاهیم اولیه‌ی کلامی، غیرکلامی و ریاضی در کودکان شنوا و کم‌شنوای 4 سال تا 6 سال. شنوایی‌شناسی، دوره 20 (1)، 10-15.
کاکوجویباری، علی‌اصغر؛ فرج اللهی، مهران؛ شریفی، اعظم و جارچیان، فاطمه. (1391). تأثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش‌آموزان کم‌شنوای دبستانی. شنوایی‌شناسی، 21 (2)، 20-25.
کاکوجویباری، علی‌اصغر و شریفی اعظم. (1393). تأثیر آسیب شنوایی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌شنوا (مقاله مروری). شنوایی‌شناسی، 23 (2)، 19-30.
کاکوجویباری، علی اصغر؛ سرمدی، محمدرضا و شریفی، اعظم. (1389). مقایسه سواد خواندن در دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی و دانش‌آموزان با شنوایی هنجار. شنوایی‌شناسی، 19 (1)، 23-30.
گرمابی، مهدی؛ ادیب سرشکی، نرگس؛ طاهری، محمد؛ موللی، گیتا و سید نوری، زهرا. (1395). تأثیر آموزش مهارت‌های ادراک دیداری بر حافظه دیداری کوتاه‌مدت کودکان با آسیب شنوایی. سلامت روان کودک، 3 (1)، 71-81.
محمداسماعیل زاده، سحر؛ اصغری نکاح، سید محسن؛ شریفی، شهلا و طیرانی نیک نژاد، حمید. (1394). اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر بهبود زبان بیانی و دریافتی کودکان آسیب‌دیده شنوایی. علوم پیراپزشکی و توان‌بخشی مشهد، 4 (1)، 7-14.doi: 10.22038/jpsr.2015.4069
نیکخو، فاطمه؛ حسن زاده، سعید و افروز، غلامعلی. (1391). درک خواندن دانش‌آموزان مبتلا به آسیب شنوایی و همسالان با شنوایی هنجار. شنوایی‌شناسی، 21 (2)، 72-77.
 
References
Barkera, D. H; Quittnera, A. L; Finkb, N. E, Eisenbergc, L. S; Tobeyd, E. A; Niparkob, J. K and The CDaCI Investigative Team. (2009). Predicting behavior problems in deaf and hearing children: The influences of language, attention, and parent–child communication. Dev Psychopathol, 21(2), 373–392. doi: 10.1017/S0954579409000212
Brokane, L and Zaiceva, I. (2011). Socialization Problems among Hearing-Impaired Children at Special Primary School Establishment. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 362–370. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.02.045
Desalegn, D and Worku, A. (2016). Review of Challenges of Hearing Impaired Students in Integrated Class in Public Schools in Ethiopia: A Review Article. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, 22, 74-78.
El-Zraigat, I. A and Smadi, Y. (2012). Challenges of Educating Students Who are Deaf and Hard-Of-Hearing in Jordan. International Journal of Humanities and Social Science, 2(8), 150-158.
Garg, S; Prakash Deshmukh, C; Singh, M. M; Borle, A and Wilson, B. S. (2021). Challenges of the Deaf and Hearing Impaired in the Masked World of COVID‑19. Indian J Community Med, 46(1), 11–14. doi: 10.4103/ijcm.IJCM_581_20
Khomera, S. W; Fayiah, M; Gwayi, S. (2020). Challenges Faced by Learners with Hearing Impairments in a Special School Environment: A Case Study of Embangweni Primary School for the Deaf, Mzimba District, Malawi. World Journal of Vocational Education and Training, 2(1), 21–36. doi: https://doi.org/10.18488/journal.119.2020.21.21.36
Prasad, B. (1992). Problems of hearing impaired children and suggested solutions. ICCW News Bull, 40(2), 11-7.
 
References [In Persian]
Asghari Nekah, S. M., Bahmanabadi, S. and Kazemi, S. (2013). Needs assessment training; Rehabilitation of hearing damaged children’s parents in Khorasan Razavi province, Iran. Audiol, 22(3), 63-73. [In Persian]
Aghaziarati, A., Nejatifar, S. and Ashori, M. (2021). Comparison of Executive Functions, Emotional Intelligence, and Motivated Strategies for Learning in Adolescents with Normal Hearing and Those with Hearing Impairment Using either Hearing Aids or Cochlear Implantation. Pajouhan Scientific Journal, 19(2), 35-42. [In Persian]
Rezaei Mirhesari, A., Hasanzadeh, S., Ghobari Bonab, B. and Sheikhmohammadi, A. (2014). Relationship between the theory of mind and empathy in students with hearing impairment and those with normal hearing. Audiol, 23(5), 44-51. [In Persian]
Ramezani, A., Mohammadshafiei, A. and Yazdani, Z. (2021). An Evaluation of Language Learning, Sentence Construction and Writing Developed for Third Graders with Hearing Impairment. Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 21(1), 67-116. [In Persian]
Ranjbar, J., Tarkhan, M., Taher, M., Hossein Khanzadeh, AA. and Esapour, M. (2015). The effect of communication skills training on the self-concept and loneliness of students with hearing impairment. Journal of school psychology, 4(2), 135-142. [In Persian]
Saif, AA. (2013). Modern educational psychology. (7nd ed). Tehran: Duran.
Shalian, R., Sharifzadeh Davoodk, A. (2022). Assessing the Adaptation of Persian Books in the First Grade of Integrated Courses with the Needs and Capabilities of Students with Hearing Impairments, Journal of Psychology of Exceptional Individuals, 12(46), 195-232. [In Persian]
Ashori, M. and Tajvar-Rostami, A. (2020) Effects of a memory-based cognitive rehabilitation program on executive functions in students with hearing impairment. J Rehab Med, 9(1), 226-232. [In Persian]
Kazemtarghi, M., Keshavarzi Arshadi, F. and Salehi, M. (2011). The comparison of primary verbal, nonverbal and mathematical concept formation in 4-6-year-old children with normal and impaired hearing. Audiol, 20(1), 9-15. [In Persian]
Kakojoibari, AA., Farajollahi, M., Sharifi. A, and Jarchian, F. (2012). The effect of hearing impairment on mathematical skill of hearing-impaired elementary-school students. Audiol, 21(2), 19-25. [In Persian]
Kakojoibari, AA. and Sharifi, A. (2014). The effect of hearing impairment on educational achievement of hearing-impaired students. Audiol, 23(2), 19-30. [In Persian]
Kakojoibari, AA., Sarmadi, MR. and Sharifi, A. (2010). Comparison of reading literacy in hearing impaired and normal hearing students. Audiol, 19(1), 23-30. [In Persian]
Garmabi, M. and Adib-Sereshki, N. (2016). Taheri, M. Movallali, G. Seyyed Noori, SZ. The Effectiveness of Visual Perception Skills Training on Short-Term Visual Memory of Children with Hearing Impairment. Quarterly Journal of Child Mental Health, 3(1), 71-80. [In Persian]
Mohammad Esamaeelzadeh, S., Asghari Nekah, M. and Sharifi, Sh. (2014). Tayaraniniknezhad, H. The Effectiveness of Linguistic Plays on Expressive and Receptive Language of Hearing Impaired Children. Paramedical Sciences & Rehabilitation, 4(1), 7-14. [In Persian]
Nikkhou, F., Hasanzadeh, S. and Afrooz, G. (2012). The comparative study of reading comprehension in normal-hearing and hearing-loss student. Audiol, 21(2), 71-77. [In Persian]
 
استناد به این مقاله: بابایی، مظهر.، صالحی، پرستو. ‌(1402). شناسایی چالش‌ها و راهکارهای آموزشی‌ دانش‌آموزان با آسیب شنوایی از منظر معلمان: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه، روان‌شناسی افراد استثنایی، 13(52)، 189-217. ‌DOI: 10.22054/JPE.2024.75124.2603
 
 Psychology of Exceptional Individuals is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.