مقاله پژوهشی
نقش میانجی‌گری ابعاد ظرفیت تأملی والدین در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و استرس والدگری در والدین دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی

حانیه محمدی؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سمانه اسعدی؛ طاهره صادقیه

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74893.2602

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی­گری ابعاد ظرفیت تأملی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و استرس والدگری در والدین دارای فرزند با اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل­سازی معادلات ساختاری و جامعه پژوهش والدین کودک با اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی شهر یزد در سال 1401 بودند. ازاین‌بین نمونه‌ای به تعداد 295 پدر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و نوشتن دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی و نارسانویسی

مرضیه اسلامیان؛ سید رسول عمادی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75639.2611

چکیده
  اختلال­های یادگیری باعث بروز چالش­های متعددی در حوزه تحصیلی دانش­آموزان شده و بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی کودکان اثر منفی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و نوشتن دانش­آموزان با اختلال یادگیری بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی

مهدی برزگر بفرویی؛ اسما زارع؛ زهرا نقش؛ محمد شفیعی؛ یاسر حیدری

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 61-92

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.64192.2383

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود­دلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش­آموزان مبتلا به افسردگی بود. پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر افسرده مراجعه­کننده به هسته مشاوره آموزش و پرورش شهر پلدختر در سال1399 -1398 تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
غنی‌سازی برنامه فلسفه برای کودکان با فناوری‌های دیجیتال و بررسی تأثیر آن بر نشخوار فکری و روابط بین فردی کودکان دختر مرکز شبانه‌روزی بهزیستی رضوانشهر

فاطمه یاوری؛ فریده سجادی پور

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 93-133

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72908.2560

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف غنی‌سازی برنامه فلسفه برای کودکان با فناوری‌های دیجیتال و بررسی تأثیر آن بر نشخوار فکری و روابط بین فردی کودکان دختر مرکز شبانه‌روزی بهزیستی رضوانشهر در سال تحصیلی 1401-1400 انجام شد.روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کودکان 9 تا 12 ساله ساکن در مرکز شبانه‌روزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2) در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود

عسگر علیمحمدی؛ کریم عبدالمحمدی؛ ابوالفضل قدمی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73990.2579

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی- هنجاریابی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش­آموزان پسر با مشکلات رفتاری برون‌نمود 7 تا 12 ساله استان تهران و استان آذربایجان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی‌های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

فرخ لقا عکافی بروجنی؛ معصومه بهبودی؛ فریده دوکانه ای فرد

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 157-188

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76722.2632

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی­های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه کنترل بود. 45 مادر دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش‌های آموزشی‌ کودکان دارای آسیب شنوایی از منظر معلمان: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

مظهر بابائی؛ پرستو صالحی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 189-218

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.75124.2603

چکیده
  ناآگاهی معلمان از چالش‌ها و نیازهای متفاوت آموزشی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی، مانعی برای دستیابی به اهداف آموزشی این گروه از دانش‌آموزان است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تجارب زیسته آموزشی معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه‌ی اول دانش‌آموزان با آسیب شنوایی از چالش‌های پیش روی معلمان این دانش‌آموزان و راهکارها بود. در این پژوهش از رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی نمایش‌درمانی بر مبنای ذهنی‌سازی بر توجه پایدار کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

خدیجه کابلی؛ محمدرضا بردیده؛ سیامک سامانی؛ لیلا خبیر

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 219-246

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76414.2626

چکیده
  هدف از این پژوهش اثربخشی نمایش­درمانی بر مبنای ذهنی­سازی بر توجه پایدار کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش­فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان سنین 9 تا 11 ساله با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شهر زنجان در سال تحصیلی 1402-1401 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی قانون آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در آمریکا و ایران و رویه اجرایی آن: با تاکید بر ناتوانی‌های یادگیری

راضیه جماعتی اردکانی؛ مرتضی منادی؛ مهناز Mahnaz

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 247-282

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76940.2639

چکیده
  شرایط زمینه­ای در هر کشور ایجاب می­کند که تاریخچه منحصربه­فردی از آموزش­های ویژه داشته باشند و این امر منجر به سیستم­های آموزشی و خدمات متفاوت برای دانش­آموزان با نیازهای ویژه شده است. پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قانون آموزش دانش­آموزان با نیازهای ویژه در آمریکا و ایران بود که با تأکید بر حیطه ناتوانی­های یادگیری و رویه ...  بیشتر