مقاله پژوهشی
اثربخشی روش مهارت آموزی کودک راه‌حل محور بر مهارت‌های زندگی و ارتباطی کودکان کم‌توان ذهنی

مژگان وطنخواه؛ سعید بختیارپور

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74402.2591

چکیده
  هدف از این پژوهش اثربخشی مهارت‌آموزی کودک راه‌حل محور بر مهارت‌های زندگی و ارتباطی کودکان کم‌توان ذهنی می‌باشد. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی دارای پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کودکان ن کم‌توان ذهنی 9-13 ساله مراجعه‌کننده به آموزشگاه استثنایی امید در بازه زمانی 02-1401 واقع در شهر ساری بود. حجم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر مؤلفه‌های حافظة فعال دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

مهدی رسولی؛ سعید رضایی؛ فاطمه نیکخو؛ پرویز شریفی درآمدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73985.2581

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر مؤلفه‌های حافظة فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‍آزمون_پس‍آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر با اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه از بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثربخشی مداخله سرریزشدگی بر پردازش هیجانی و خود نهان‌سازی مادران دارای فرزند با مشکلات رفتاری برونی

علی ترکاشوند؛ امیر قمرانی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 49-81

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72216.2544

چکیده
  مشکلات رفتاری فرزندان تأثیرات قابل‌توجهی بر خانواده‌های آنان دارد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی مداخله سرریزشدگی بر پردازش هیجانی و خودنهان‌سازی مادران دارای فرزند با مشکلات رفتاری برونی‌ شهر اصفهان بود. این پژوهش به به‌صورت نیمه آزمایشی شامل پیش‌آزمون، پس‌آزمون با دوره پیگیری بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت دسترس و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایتمندی خانواده‌ها در اختلال طیف اوتیسم

مریم شکوهی راد

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70389.2488

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایت‌مندی خانواده‌ها در اختلال طیف اوتیسم بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان اوتیسم گروه‌ اوتیسم در فضای مجازی بودند که از این جامعه 30 نفر از کودکان اوتیسم 4 تا 12 ساله اوتیسم، 15 نفر در گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش مادران دارای کودک ‌استثنایی

نجمه ابراهیم زاده؛ سیدمحسن اصغری نکاح؛ سکینه سلطانی کوهبنانی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 105-143

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.67103.2437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش‌مادران دارای کودک‌استثنایی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران دارای کودک‌استثنایی شهر مشهد بود که در آموزش‌وپرورش استثنایی استان خراسان رضوی ثبت‌نام‌شده بودند، انتخاب نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شیوع نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و ارتباط آن با خستگی از دلسوزی مادر

مهدی عبداله زاده رافی؛ فاطمه رضایی؛ سعید آریاپوران

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 145-166

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72832.2559

چکیده
  به‌خاطر وجود برخی از ویژگی‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و صدق نکردن برخی از معیارهای تشخیصی در مورد نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در این افراد، ممکن است تشخیص اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در افراد کم‌توان ذهنی مدنظر قرار نگیرد یا شیوع آن خیلی کمتر از میزان واقعی برآورد شود. هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع نشانه‌های اختلال نقص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مسئله و تنظیم شناختی هیجان بر رضایت زناشویی از طریق تاب‌آوری و همدلی عاطفی

متین فرحبخش دقیق؛ رضوان همایی؛ حمداله جایروند

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 167-200

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75438.2606

چکیده
  هدف ارائه­ی مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مسئله و تنظیم شناختی هیجان از طریق میانجی­گری تاب­آوری خانواده و همدلی عاطفی در مادران دارای کودک فلج مغزی بود. پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مادران دارای کودک فلج مغزی شهر رشت به تعداد 240 نفر در سال 1401 بودند. مادران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کشف شبکه مضامین مشکلات ارتباطی خانواده‌های با فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

یوسف جمالی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، صفحه 201-237

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74219.2594

چکیده
  وجود یک عضو مبتلا به اوتیسم در خانواده طیف وسیعی از چالش‌ها و مشکلات را برای اعضای خانواده ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر باهدف کشف چالش‎ها و مشکلات ارتباطی خانواده‍های دارای فرزند مبتلا به اوتیسم و دستیابی به شبکه مضامین این چالش‎ها و مشکلات انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی و روش تحلیل از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری خانواده‍های ...  بیشتر