مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش-آموزان مبتلا به افسردگی

مهدی برزگر بفرویی؛ اسما زارع؛ زهرا نقش؛ محمد شفیعی؛ یاسر حیدری

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.64192.2383

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود‌دلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر افسرده مراجعه‌کننده به هسته مشاوره آموزش و پرورش شهر پلدختر در سال1399 -1398 تشکیل می‌دادند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش مادران دارای کودک‌استثنایی

نجمه ابراهیم زاده؛ سیدمحسن اصغری نکاح؛ سکینه سلطانی کوهبنانی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.67103.2437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش‌مادران دارای کودک‌استثنایی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران دارای کودک‌استثنایی شهر مشهد بود که در آموزش‌وپرورش استثنایی استان خراسان رضوی ثبت‌نام‌شده بودند، انتخاب نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایتمندی خانواده‌ها در اختلال طیف اتیسم

مریم شکوهی راد

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70389.2488

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایت‌مندی خانواده‌ها در اختلال طیف اتیسم بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان اتیسم گروه‌ اتیسم در فضای مجازی بودند که از این جامعه 30 نفر از کودکان اتیسم 4 تا 12 ساله اتیسم، 15 نفر در گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر مولفه‌های حافظة کاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

مهدی رسولی؛ سعید رضایی؛ فاطمه نیکخو؛ پرویز شریفی درآمدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73985.2581

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر مولفه‌های حافظة فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد.روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش-آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر با اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه از بین همه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شیوع نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و ارتباط آن با خستگی از دلسوزی مادر

مهدی عبداله زاده رافی؛ فاطمه رضایی؛ سعید آریاپوران

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72832.2559

چکیده
  به خاطر وجود برخی از ویژگی‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و صدق نکردن برخی از معیارهای تشخیصی در مورد نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در این افراد، ممکن است تشخیص اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در افراد کم‌توان ذهنی مدنظر قرار نگیرد یا شیوع آن خیلی کمتر از میزان واقعی برآورد شود. هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه‌ی مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مساله و تنظیم شناختی هیجان از طریق میانجی‌گری تاب‌آوری خانواده و همدلی عاطفی در مادران دارای کودک فلج مغزی

متین فرحبخش دقیق؛ رضوان همایی؛ حمداله جایروند

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75438.2606

چکیده
  هدف ارائه‌ی مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مساله و تنظیم شناختی هیجان از طریق میانجی‌گری تاب‌آوری خانواده و همدلی عاطفی در مادران دارای کودک فلج مغزی بود. پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مادران دارای کودک فلج مغزی شهر رشت به تعداد 240 نفر در سال 1401 بودند. نمونه با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کشف شبکه مضامین مشکلات ارتباطی خانواده‌های با فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

یوسف جمالی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74219.2594

چکیده
  وجود یک عضو مبتلا به اتیسم در خانواده طیف وسیعی از چالش‌ها و مشکلات را برای اعضای خانواده ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با هدف کشف چالش‎ها و مشکلات ارتباطی خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اتیسم و دستیابی به شبکه مضامین این چالش‎ها و مشکلات انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی و روش تحلیل از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری خانواده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی روش مهارت آموزی کودک راه‌حل محور بر مهارت‌های زندگی و ارتباطی کودکان کم‌توان ذهنی

مژگان وطنخواه؛ سعید بختیارپور

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74402.2591

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش اثربخشی مهارت‌آموزی کودک راه‌حل محور بر مهارت‌های زندگی و ارتباطی کودکان کم‌توان ذهنی می‌باشد. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی دارای پیش‌آزمون-پس‌آزمون وگروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کودکان ن کم‌توان ذهنی 9-13 ساله مراجعه کننده به آموزشگاه استثنایی امید در بازه زمانی02-1401 واقع در شهر ساری بود. ...  بیشتر