نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 کارشناس ارشد مشاوره‌ خانواده، دانشگاه محقق ‌اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22054/jpe.2024.76827.2634

چکیده

هدف از انجام این تحقیق طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود نقص توجه و بیش‌فعالی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اردبیل بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده‌ها آمیخته و از نظر شیوه اجرا اکتشافی بود. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه مشاوره مدرسه و علوم‌تربیتی بودند که تعداد 15 نفر از آن‌ها بر اساس اصل اشباع نظر به‌صورت نظری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز کلیه آموزگاران دوره ابتدایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 2600 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان 335 نفر از آن‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته منتج از مفاهیم پالایش‌شده به‌دست‌آمده از کدهای اولیه بودند. مجموعه داده‌های به‌دست‌آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی در قالب 156 کد باز، 146 مفهوم، 12 مقوله و 6 طبقه بر اساس رویکرد سامان‌مند سازمان‌دهی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد الگوی بهبود نقص توجه و بیش‌فعالی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اردبیل تحت مقولات ویژگی‌های فردی و روان‌شناختی، مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های اجتماعی، اختلال نقص توجه، راهبردهای آموزشی در سطح فردی، راهبردهای آموزشی در سطح بین فردی و ارتباطی، مداخلات دارویی و تغذیه‌ای، مداخلات فیزیولوژیکی و رفتاری، کنترل روان‌شناختی، تقویت توانایی‌های حرکتی و جسمانی، رشد روان‌شناختی و مشارکت اجتماعی دسته‌بندی و از نظر اعتباریابی برازش شدند (p<0.05). درنهایت پیشنهاد می‌شود از نتایج یافته‌های این پژوهش به‌عنوان یک راهنما و مسیر کلی برای بهبود نقص توجه و بیش‌فعالی توسط متخصصان در مدارس و نیز در سایر مراکز همچون مراکز خدمات روان‌شناختی، کلینیک‌های مشاوره و روان‌درمانی، مراکز بهزیستی، دانشگاه‌ها و ... متناسب با موقعیت‌ها و زمینه‌های موجود استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Validation of a Model for Reducing Attention Deficit and Hyperactivity in Children

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Noroozi Homayoon 1
  • Nader Heidari Raziabad 2
  • Ali Rezaeisharif 3
  • Ali Sheykholeslami 3
  • Mahdi Jafari Moradlo 4

1 PhD Student in Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 PhD student in Educational Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Professor, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

4 MA in Family Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research was to design and validate a model for improving attention deficit and hyperactivity in primary school students of Ardabil City. The research was applied in terms of purpose, mixed in terms of the nature of data, and exploratory in terms of execution method. In the qualitative part, the semi-structured interview and database theory have been used. The statistical population of the qualitative section was university professors and experts in the field of school counseling and educational sciences, 15 of whom were selected based on the principle of opinion saturation. The statistical population in the quantitative section was all the primary school teachers of Ardabil City in the academic year of 2023-2024 in the number of 2600 people, according to Morgan's table, 335 of them were selected based on stratified random sampling. The data collection tool in this research was a researcher-made questionnaire resulting from the refined concepts obtained from the primary codes. The data sets obtained after the continuous process of open, central, and selective coding were organized in the form of 156 open codes, 146 concepts, 12 categories and 6 classes based on a systematic approach. The findings of the research show the improvement pattern of attention deficit and hyperactivity in elementary school students of Ardabil city under the categories of personal and psychological characteristics, motor skills, social skills, attention deficit disorder, educational strategies at the individual level, educational strategies at the interpersonal and communication level, pharmaceutical interventions and nutrition, physiological and behavioral interventions, psychological control, strengthening motor and physical abilities, psychological growth and social participation were categorized and fit in terms of validation (p<0.05). Finally, it is suggested that the results of this research be used as a guide and a general path to improve attention deficit and hyperactivity by specialists in schools and in other centers such as psychological service centers, counseling and psychotherapy clinics, welfare centers, universities, etc. Use existing situations and contexts.
Keywords: Design, Validation, Attention Deficit, Hyperactivity, Elementary School Students.
 
 
 
Extended Abstract

Introduction

One of the most common neurodevelopmental disorders is attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) which is characterized by the inability to pay sustained attention, impulsivity, hyperactivity inhibition, impulse control, internalizing, and externalizing problems, which has become a growing concern globally. Statistics show that this dysfunction affects 3-7% of children. According to the fifth diagnostic and statistical manual of mental disorders, attention deficit/hyperactivity disorder is a chronic and uncoordinated neurodevelopmental mental disorder characterized by hyperactivity, impulsivity, and reduced attention. Among the treatments that are used to reduce the symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder are drug treatments that also have beneficial effects, which are suitable in the short term; but hyperactive children do not achieve an optimal level of attention by taking these drugs; therefore, along with drug treatments, it is necessary to use other treatments. Therefore, considering the many issues and problems that this disorder has caused in children, families and teachers, and considering that this disorder is often diagnosed in school-aged children, in the current research, it was considered necessary to design and validate the improvement model of attention deficit hyperactivity disorder among primary school students in Ardabil city to introduce and categorize a set of factors that can be the foundation and shaper of attention deficit hyperactivity disorder and also factors that can be effective in improving and treating this disorder, and the set of factors related to this disorder should be discussed.

Methodology

The aim of the current research is to design and validate the model for improving attention deficit and hyperactivity in primary school students. Due to the fact that the results of this research can be directly used, therefore, the current research was applied in terms of purpose and mixed (qualitative and quantitative) in terms of the nature of the data. In terms of the implementation method, the research was exploratory. The research method in the qualitative part was a semi-structured interview and the implementation of the foundation data method, and in the quantitative part, the structural equation model method was used. The qualitative statistical population of the research was university professors and experts in the field of school counseling and educational sciences of Ardabil province. In this research, to select the sample of the qualitative part of the work, purposive sampling, which is one of the non-probability sampling methods, was used. The sample size of the qualitative part was 15 university professors in the field of school counseling and educational sciences in Ardabil. Semi-structured interviews were used to collect data. In order to implement the research, a week before the interview, the title and purpose of the research were explained to the professors. Ethical issues in this research include ensuring the informed consent of the participants to participate in the research and recording the content of the interviews, as well as the right to withdraw from the research at all stages of the research. The statistical population in the quantitative section was all primary school teachers in Ardabil city. The total number of primary school teachers in Ardabil city in the academic year 1402-1401 was around 2600 people. Therefore, according to the size of the statistical population and based on Morgan's table, 335 people were selected as the statistical sample size of the quantitative section based on stratified random sampling. In order to analyze the questions in the first stage, the structural codes were collected by three methods of open coding, axial coding and selective coding, and in the second stage, due to checking the fit of the model obtained from the first stage, according to the non-normal distribution of the data using the partial least squares method. PLS and bootstrapping techniques were used in Smart PLS software.

Results

After the qualitative analysis that led to the identification of primary codes, these codes were classified into several categories according to the similarity and authenticity of the data, and finally, the categories were placed in special classes. After continuous analysis and open, central and selective coding, the data were organized in the form of 156 open codes, 146 concepts, 12 categories and 6 classes (causal conditions, central conditions, strategies, intervening conditions, background conditions and consequences). In fact, these data show the criteria for improvement of attention deficit and hyperactivity in primary school students of Ardabil city and a new pattern emerged in this direction.

Discussion

The results of the research show the improvement pattern of attention deficit and hyperactivity in elementary school students of Ardabil city under the categories of personal and psychological characteristics, motor skills, social skills, attention deficit disorder, educational strategies at the individual level, educational strategies at the interpersonal and communication level, pharmaceutical interventions. and nutrition, physiological and behavioral interventions, psychological control, strengthening motor and physical abilities, psychological development and social participation were categorized and fit in terms of validation.

Conclusion

Finally, it is suggested that the results of this research be used as a guide and a general path to improve attention deficit and hyperactivity by specialists in schools and in other centers such as psychological service centers, counseling and psychotherapy clinics, welfare centers, universities, etc. Use existing situations and contexts.
Acknowledgments
We are grateful to all the teachers of Ardabil City who helped in the implementation of the project with their participation in the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • Validation
  • Attention Deficit
  • Hyperactivity
  • Elementary School Students
احمدی، ملیحه؛ کاظمی، کامران؛ کوچ، کاتارزینا؛ سیبولسکا-کلوسوویچ، آنیتا؛ هل فروش، محمدصادق و اعرابی، اردلان. (1401). تغییرات ارتباطات عملکردی در مغز کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی با استفاده از سیگنال‌های EEG حالت استراحت. مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، 11(3)، 83-91.
ارشدی، سارا؛ نوکنی، مصطفی؛ عسگری، محمد و سپهوند، تورج. (1401). مقایسه اثربخشی توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری، تحریک الکتریکی مغز و ترکیب توان‌بخشی کنترل مهاری و تحریک الکتریکی مغز بر کارکردهای اجرایی (بازداری رفتاری و انعطاف-پذیری شناختی) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی. روان‌شناسی مدرسه و آموزشگاه، 11(3)، 6-27.
امینی، داریوش؛ الماسی، مجید و نوروزی همایون، محمدرضا. (1401). اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی. توانمندسازی کودکان استثنایی. 13(2)، 95-79.
بشیری، آزاده؛ شاهمرادی، لیلا؛ علیزاده سواره، بهروز و قاضی سعیدی، مرجان. (۱۴۰۱). شناسایی برنامه‌های کامپیوتری بازتوانی شناختی مؤثر در ارتقاء توجه در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- نقص توجه. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، ۹ (۴)، ۲۷۷-۲۸۸.
بهشتی‌نیا، اعظم. (۱۴۰۲). پیش‌بینی انگیزه تحصیلی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهداشت روانی والدین در کودکان با اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی. ۱۷ (۲۱).
پیری، سمیه؛ حسینی نسب، سید داود و لیوارجانی، شعله. (۱۴۰۱). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد (ACT) و تنظیم هیجان (مدل گراس) بر تعلل‌ورزی تحصیلی، تاب‌آوری و افسردگی دانش‌آموزان پسر دورۀ متوسطه مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (ADHD). فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، ۱۹ (۴)، ۱۰۱-۱۱۸.
ترکی‌زاده، فاطمه؛ سلطانی، امان الله؛ تجربه کار، مهشید و زارع زاده، مهشید. (۱۴۰۱). اثربخشی آموزش توانایی‌های حرکتی بر بازداری پاسخ و توجه و تمرکز کودکان با اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی. مجله پرستاری کودکان. ۸ (۴)، ۳۰-۳۹.
تقی زاده هیر، سارا؛ آقاجانی، سیف اله و خوش سرور، سحر. (1401). اثربخشی بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر بهبود توجه و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی. روان‌شناسی مدرسه و آموزشگاه، 11(4)، 16-29.
حافظی، اکرم؛ دیمی آهویی، فاطمه و خادمی، نیما. (1402). تأثیر آموزش از طریق فن‌آوری سیار بر یادگیری تأملی و شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 13(3)، 69-90.
سپهری نسب، زهرا؛ حاجلو، نادر؛ آهنگرقربانی، زهره و هدایت، سعیده. (1401). فراتحلیل اثربخشی آموزش خانواده جهت تغییر رفتار کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه. روان‌شناسی مدرسه و آموزشگاه، 11(1)، 30-42.
سعدی پور، اسماعیل؛ امیری، زینت؛ میرزاحسینی، حسن و ضرغام حاجبی، مجید. (1400). اثربخشی آموزش تکالیف شنیداری بر بهبود توجه شنیداری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی همراه با اختلال یادگیری خاص. ناتوانی‌های یادگیری، 11(2)، 77-90.
سیفی پور، میعاد؛ سجادیان، ایلناز و نادی، محمدعلی. (۱۴۰۲). اثربخشی آموزش مهارت‌های تفکر و استدلال یانگ بر توجه انتخابی، تکانشگری و علائم کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی. مجله پرستاری کودکان، ۱۰ (۱)، ۱-۱۲.
شعبانعلی فمی، فائزه؛ قاسم زاده، سوگند و نجاتی، سمیه. (1402). اثربخشی مداخلات شناختی مبتنی بر فناوری‌های نوین بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در ایران: یک مطالعه فراتحلیل. مجله علمی پژوهان، ۲۱ (۲)، ۱۲۲-۱۴۰.
صیافان، نعیمه؛ حاجی یخچالی، علیرضا؛ شهنی ییلاق، منیجه. (1402). اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی در کودکان دارای اختلال نقص توجه. دست‌آوردهای روان‌شناختی.
محمدزاده‌گان، رضا؛ فرید، ابوالفضل؛ چلبیانلو حسرتانلو، غلامرضا و مصرآبادی، جواد. (۱۴۰۲). مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با و بدون تحریک فراجمجمه‌ای مغز بر خودتنظیمی هیجانی و عملکرد حل مسئله در کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی. مجله علوم اعصاب شفای خاتم، ۱۱ (۲)، ۵۲-۶۴.
محمدی دولت‌آباد، مریم؛ رضاپور میرصالح و یاسر، چوبفروش زاده، آزاده. (1402). اثربخشی تئاتر درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – نقص‌توجه. روانشناسی افراد استثنایی، 13(50)، 101-128.
ناظریه، الهه و نیکنام، ماندانا. (1402). حافظه کاری کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی: مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی با بازی‌درمانی مبتنی بر توانبخشی‌شناختی. مطالعات روان‌شناختی، 19(1)، 79-92.
ناظمی، فرزانه؛ تجلی، پریسا؛ ابراهیم پور، مجید و صالحی، مهدیه. (1402). اثربخشی برنامه خودتنظیمی کودک بر خود ادراکی و کیفیت دوستی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی. روانشناسی افراد استثنایی، 13(49)، 58-85.
References
Agoalikum, E., Klugah-Brown, B., Wu, H., Hu, P., Jing, J., & Biswal, B. (2023). Structural differences among children, adolescents, and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and abnormal Granger causality of the right pallidum and whole-brain. Frontiers in Human Neuroscience, 17, 1076873.
Ahmed, G. K., Darwish, A. M., Khalifa, H., & Haridy, N. A. (2022). Relationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and epilepsy: A literature review. The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, 58(1), 52.
American Psychiatric Association, D. S. M. T. F., & American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (Vol. 5, No. 5). Washington, DC: American psychiatric association.
Ayano, G., Demelash, S., Gizachew, Y., Tsegay, L., & Alat, R. (2023). The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses. Journal of Affective Disorders.
Batsel-Thomas, S., & Dennis, M. (2023). Empowering Future Psychiatrists to Evaluate and Treat Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Academic Psychiatry, 47(2), 201-204.
Cao, A., Hong, D., Che, C., Yu, X., Cai, Z., Yang, X., ... & Yu, P. (2023). The distinct role of orbitofrontal and medial prefrontal cortex in encoding impulsive choices in an animal model of attention deficit hyperactivity disorder. Frontiers in Behavioral Neuroscience16, 1039288.
Champ, R. E., Adamou, M., & Tolchard, B. (2023). Seeking connection, autonomy, and emotional feedback: A self-determination theory of self-regulation in attention-deficit hyperactivity disorder. Psychological Review, 130(3), 569–603.
Dekkers, T. J., de Water, E., & Scheres, A. (2022). Impulsive and risky decision-making in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): The need for a developmental perspective. Current opinion in psychology, 44, 330-336.
Escamilla Robla, C., Beleña Mateo, M. D. L. Á., & Mateu Mollá, J. (2022). Influence of alcohol consumption, personality and attention deficit hyperactivity disorder on traffic offenders. Psicothema.
Espinet, S. D., Graziosi, G., Toplak, M. E., Hesson, J., & Minhas, P. (2022). A review of Canadian diagnosed ADHD prevalence and incidence estimates published in the past decade. Brain sciences, 12(8), 1051.
exercise intensity on inhibitory control in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Frontiers in Human Neuroscience, 15, 316.
Faraone, S. V., & Radonjić, N. V. (2023). Neurobiology of attention deficit hyperactivity disorder. Tasman’s Psychiatry, 1-28.
Fraticelli, S., Caratelli, G., De Berardis, D., Ducci, G., Pettorruso, M., Martinotti, G., ... & Di Giannantonio, M. (2022). Gender differences in attention deficit hyperactivity disorder: An update of the current evidence. Rivista di psichiatria, 57(4), 159-164.
Furzer, J., Dhuey, E., & Laporte, A. (2022). ADHD misdiagnosis: Causes and mitigators. Health Economics, 31(9), 1926-1953.
Gillies, D., Leach, M. J., & Algorta, G. P. (2023). Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
Ging-Jehli, N. R., Arnold, L. E., & Van Zandt, T. (2023). Cognitive-attentional mechanisms of cooperation—with implications for attention-deficit hyperactivity disorder and cognitive neuroscience. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 1-23.
Golson, M. E., Brunson McClain, M., O’Dell, S. M., Gormley, M. J., Roanhorse, T. T., Yang, N. J., ... & Shahidullah, J. D. (2023). Assessment and Management of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Pediatric Resident Perspectives on Training and Practice. Clinical Pediatrics, 00099228231163687.
Jiang, H., Natarajan, R., Shuy, Y. K., Rong, L., Zhang, M. W., & Vallabhajosyula, R. (2022). The use of mobile games in the management of patients with attention deficit hyperactive disorder: a scoping review. Frontiers in Psychiatry13, 792402.
Johnson, R. J., Wilson, W. L., Bland, S. T., & Lanaspa, M. A. (2021). Fructose and uric acid as drivers of a hyperactive foraging response: A clue to behavioral disorders associated with impulsivity or mania? Evolution and Human Behavior, 42(3), 194- 203.
Klassen, A. C., Creswell, J., Plano Clark, V. L., Smith, K. C., & Meissner, H. I. (2012). Best practices in mixed methods for quality of life research. Quality of life Research, 21(3), 377-380.‏
Larsson, H., & Polanczyk, G. V. (2022). Polygenic risk scores and early manifestations of attention‐deficit/hyperactivity disorder. JCPP Advances, 2(3), e12103.
Lee, C. Y., Goh, J. O. S., & Gau, S. S. F. (2023). Differential neural processing of value during decision-making in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and healthy controls. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 48(2), E115-E124.
Li, D., Luo, X., Guo, J., Kong, Y., Hu, Y., Chen, Y., ... & Song, Y. (2023). Information‐based multivariate decoding reveals imprecise neural encoding in children with attention deficit hyperactivity disorder during visual selective attention. Human brain mapping, 44(3), 937-947.
Li, L., Chang, Z., Sun, J., Garcia‐Argibay, M., Du Rietz, E., Dobrosavljevic, M., ... & Larsson, H. (2022). Attention‐deficit/hyperactivity disorder as a risk factor for cardiovascular diseases: A nationwide population‐based cohort study. World Psychiatry, 21(3), 452-459.
Lim, C. G., Soh, C. P., Lim, S. S. Y., Fung, D. S. S., Guan, C., & Lee, T. S. (2023). Home-based brain–computer interface attention training program for attention deficit hyperactivity disorder: A feasibility trial. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 17(1), 1-11.
Lv, Y. B., Cheng, W., Wang, M. H., Wang, X. M., Hu, Y. L., & Lv, L. Q. (2023). Effect of non-pharmacological treatment on the full recovery of social functioning in patients with attention deficit hyperactivity disorder. World Journal of Clinical Cases, 11(14), 3238.
Maier, S., Philipsen, A., Perlov, E., Runge, K., Matthies, S., Ebert, D., ... & Nickel, K. (2023). Left insular cortical thinning differentiates the inattentive and combined subtype of adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Psychiatric Research, 159, 196-204.
Makita, K., Yao, A., Shimada, K., Kasaba, R., Fujisawa, T. X., Mizuno, Y., & Tomoda, A. (2023). Neural and behavioral effects of parent training on emotion recognition in mothers rearing children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Brain Imaging and Behavior, 1-14.
Oguchi, M., Takahashi, T., Nitta, Y., & Kumano, H. (2023). Moderating effect of attention deficit hyperactivity disorder tendency on the relationship between delay discounting and procrastination in young adulthood. Heliyon, 9(4).
Orm, S., Pollak, Y., Fossum, I. N., Andersen, P. N., Øie, M. G., & Skogli, E. W. (2022). Decision-making and risky behavior in individuals with attention-deficit/hyperactivity disorder: A 10-year longitudinal study. Developmental Neuropsychology, 47(4), 193-209.
Rastikerdar, N., Nejati, V., Sammaknejad, N., & Fathabadi, J. (2023). Developmental trajectory of hot and cold executive functions in children with and without attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD). Research in Developmental Disabilities137, 104514.
Rastikerdar, N., Nejati, V., Sammaknejad, N., & Fathabadi, J. (2023). Developmental trajectory of hot and cold executive functions in children with and without attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD). Research in Developmental Disabilities, 137, 104514.
Santosh, P., Cortese, S., Hollis, C., Bölte, S., Daley, D., Coghill, D., ... & Simonoff, E. (2023). Remote assessment of ADHD in children and adolescents: recommendations from the European ADHD Guidelines Group following the clinical experience during the COVID-19 pandemic. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-15.
Schein, J., Cloutier, M., Gauthier-Loiselle, M., Bungay, R., Guerin, A., & Childress, A. (2023). Symptoms associated with ADHD/treatment-related adverse side effects and their impact on quality of life and work productivity in adults with ADHD. Current Medical Research and Opinion, 39(1), 149-159.
Sibley, M. H., Bruton, A. M., Zhao, X., Johnstone, J. M., Mitchell, J., Hatsu, I., ... & Torres, G. (2023). Non-pharmacological interventions for attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. The Lancet Child & Adolescent Health.
Sugimoto, K., Kurokouchi, T., Shinohara, R., Sakoh, Y., Odaka, M., Sunakawa, H., ... & Usami, M. (2023). Psychodynamic therapy for adverse childhood experience in a hospitalized girl with attention deficit hyperactivity disorder. GHM Open, 3(1), 47-50.
Sundbakk, L. M., Gran, J. M., Wood, M. E., Handal, M., Skurtveit, S., & Nordeng, H. (2022). Association of prenatal exposure to benzodiazepines and Z-hypnotics with risk of attention-deficit/hyperactivity disorder in childhood. JAMA Network Open, 5(12), e2246889-e2246889.
Surushkina, S. Y., & Chutko, L. S. (2023). Pharmacotherapy and psychotherapy of children with attention deficit hyperactivity disorder. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni SS Korsakova, 123(2), 21-25.
TA, A. S., Ummer, M., Alowairdhi, A. A., Alsubait, A. K., Aljuhani, S. M., Alzahrani, A. A., & Alqahtani, A. A. (2023). Management of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Children for Dental Procedures. Cureus, 15(4).
Thapar, A., Livingston, L. A., Eyre, O., & Riglin, L. (2023). Practitioner Review: Attention‐deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder–the importance of depression. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 64(1), 4-15.
Tsai, Y. J., Hsieh, S. S., Huang, C. J., & Hung, T. M. (2021). Dose-response effects of acute aerobic
Vintró-Alcaraz, C., Mestre-Bach, G., Granero, R., Gómez-Peña, M., Moragas, L., Fernández-Aranda, F., ... & Jiménez-Murcia, S. (2023). Do attention-deficit/hyperactivity symptoms influence treatment outcome in gambling disorder?. Comprehensive Psychiatry, 152433.
Welkie, J., Babinski, D. E., & Neely, K. A. (2021). Sex and emotion regulation difficulties contribute to depression in young adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychological reports124(2), 596-610.
Wetzels, M. Odekerken-Schröder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.‏
Wong, I. C., Banaschewski, T., Buitelaar, J., Cortese, S., Döpfner, M., Simonoff, E., ... & European ADHD Guidelines Group. (2018). Emerging challenges in pharmacotherapy research on attention-deficit hyperactivity disorder—outcome measures beyond symptom control and clinical trials. The Lancet Psychiatry, 6(6), 528-537.
Yim, G., Roberts, A., Ascherio, A., Wypij, D., Kioumourtzoglou, M. A., & Weisskopf, M. G. (2022). Smoking During Pregnancy and Risk of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder in the Third Generation. Epidemiology, 33(3), 431-440.
Zhang, L., Yao, H., Li, L., Du Rietz, E., Andell, P., Garcia-Argibay, M., ... & Chang, Z. (2022). Risk of cardiovascular diseases associated with medications used in attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open, 5(11), e2243597-e2243597.
Zhou, P., Zhang, W., Xu, Y. J., Liu, R. Q., Qian, Z., McMillin, S. E., ... & Dong, G. H. (2023). Association between long-term ambient ozone exposure and attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms among Chinese children. Environmental Research, 216, 114602.