نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی مشخصه های واژگان شامل غنای واژگانی ، تعداد کل واژگان و درصد انواع کلمات قاموسی در گفتار افراد کم توان ذهنی و نیز مشخص نمودن درصد و مقایسه آنها با گفتار افراد طبیعی است.در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، جامعه مورد بررسی 10 بزرگسال کم توان ذهنی با بهره هوشی 40-52 و در گروه تربیت پذیر بالا قرارداشتند که از طریق آزمون گودیناف سن عقلی آنها تعیین و با 10 کودک طبیعی از لحاظ سن عقلی همسان شدند. مشخصه های واژگانی از گفتار آزاد و توصیفی بدست آمد. در بین دو گروه تعداد کل واژه ها، تعداد واژه های قاموسی و دستوری و درصد واژگان دستوری و قاموسی در هر دو نوع گفتار توصیفی و آزاد معنی دار است و غنای واژگانی در گفتار آزاد به طور معنی داری در گروه هنجار بالاتر از افراد کم توان ذهنی است (02/0 =P). افراد کم توان ذهنی علاوه براینکه از تعداد واژگان کمتری استفاده می کنند ، تنوع واژه ها بسیار کم و بیشتر از فعل و سپس از اسم برای انتقال اطلاعات خود استفاده می کنند و کلمات دستوری کمتری را بکار می برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lexical features in speech of mentally retarded adults

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the lexical features including lexical richness, the total number of words, and the percentage of kinds of content words in the speech of adults with mental retardation and so to determine the percentage and to compare them with the speech of normal people. In this analytical descriptive study, investigated population was 10 mentally retarded adult with IQ 40-52 who in top educable group that their mental ages were determined through Goodenough test and were matched with 10 normal children in terms of mental age. Lexical features of descriptive and spontaneous speech was evaluated. Between the two groups, the total number of words, the number of closed and content words and their percentage were significant and lexical richness in spontaneous speech in normal group were significantly higher than those in mentally retarded group (P 02/0=). In addition, the mentally retarded individuals use the number of fewer words, very little lexical diversity also they use more verbs, and then nouns and Fewer closed words to information transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lexical diversity
  • number of total words
  • mental retardation