دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. دقیق‌آموزی: مداخله‌ای رفتاری برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن

صفحه 1-38

10.22054/jpe.2015.2593

حمید علیزاده؛ حجت پیرزادی؛ باقر غباری بناب؛ شهلا پزشک؛ فرنگیس کاظمی


9. تحول اختلال شخصیت اجتنابی از کودکی تا بزرگسالی: آسیب‌شناسی تعاملات زناشویی

صفحه 161-189

10.22054/jpe.2016.7373

علیرضا روحی؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم سادات فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی