نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مداخلات بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکرد‌های اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان با اختلال ریاضی شهر تهران بودند و گروه نمونه را 22 دانش‌آموز با اختلال ریاضی که با روش نمونه‌گیری در دسترس از مدارس ابتدایی مناطق 1 و 3 شهر تهران انتخاب‌شده‌اند تشکیل می‌دهند. دانش‌آموزان گروه نمونه به‌صورت تصادفی به دو گروه گواه (12) و آزمایش (10) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 25 جلسه 60-45 دقیقه‌ای به مدت 6 هفته به‌وسیله نرم‌افزار Brain ware safari آموزش دیدند. به‌منظور تشخیص اختلال ریاضی و ارزیابی هوش این دانش‌آموزان از آزمون ریاضی ایران کی مت و آزمون هوش ریون استفاده شد و به‌منظور سنجش کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه فعال از نرم‌افزار آزمون علائم حیاتی سیستم اعصاب مرکزی (CNSVS) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه بود و به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخلات شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی (01/0 >p) و عملکرد حافظه فعال (01/0 >p) این گروه از دانش‌آموزان تأثیر مثبت معناداری بر‌جا گذاشته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که برنامه‌های مداخله شناختی رایانه‌ محور می‌تواند بهبود عملکرد حافظه فعال و کارکردهای اجرایی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها