نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مداخلات بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکرد‌های اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان با اختلال ریاضی شهر تهران بودند و گروه نمونه را 22 دانش‌آموز با اختلال ریاضی که با روش نمونه‌گیری در دسترس از مدارس ابتدایی مناطق 1 و 3 شهر تهران انتخاب‌شده‌اند تشکیل می‌دهند. دانش‌آموزان گروه نمونه به‌صورت تصادفی به دو گروه گواه (12) و آزمایش (10) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 25 جلسه 60-45 دقیقه‌ای به مدت 6 هفته به‌وسیله نرم‌افزار Brain ware safari آموزش دیدند. به‌منظور تشخیص اختلال ریاضی و ارزیابی هوش این دانش‌آموزان از آزمون ریاضی ایران کی مت و آزمون هوش ریون استفاده شد و به‌منظور سنجش کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه فعال از نرم‌افزار آزمون علائم حیاتی سیستم اعصاب مرکزی (CNSVS) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه بود و به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخلات شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی (01/0 >p) و عملکرد حافظه فعال (01/0 >p) این گروه از دانش‌آموزان تأثیر مثبت معناداری بر‌جا گذاشته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که برنامه‌های مداخله شناختی رایانه‌ محور می‌تواند بهبود عملکرد حافظه فعال و کارکردهای اجرایی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive rehabilitation computer based intervention on executive function and working memory in children with math disorder

نویسندگان [English]

  • kambiz poushaneh 1
  • ali sharifi 2
  • negin Motamed-Yeganeh 3

چکیده [English]

The present study aimed at investigating the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation intervention on executive function and working memory performance in children with math disorder. Sample comprised of 30 students with math disorder selected via convenience sampling from elementary schools of districts 1, 3 and 5 of Tehran. The students were randomly divided into two groups (15 students in the control group and 15 students in the experimental group). In the process of research 5 students of the control group and 3 students of the experimental group dropped out. Finally the sample size decreased to 12 students in the experimental group and 10 in the control group. The experimental group participated in a computerized cognitive intervention called Brain Ware Safari for twenty five 45-to-60-minute sessions held in six weeks. Iran Key Math Diagnostic Test and Raven intelligence test were used for the evaluation of math skills and intelligence of the sample. CNS Vital Sign (CNSVS) was used in pre-test and post-test for the evaluation of executive function and working memory of the experimental and control group. The data were analyzed using the univariate covariance tests. Results indicated that computerized cognitive training could improve the executive functioning and working memory of the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • student with math disorder
  • computerized cognitive training
  • Working memory
  • Executive Function