نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

2 دانشیار بخش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز bahareman@shirazu.ac.ir

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مهارت­های اجتماعی نقش بسیار مهمی در زندگی و موفقیت افراد دارد، اما کودکان با اختلال اتیسم مشکل قابل توجهی در مهارت‌های اجتماعی دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال اتیسم انجام شد. در این پژوهش 24 دانش‌آموز پسر 6 تا10 ساله با اختلال اتیسم به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از اجرای آزمون گارز  به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 12 نفر) جاگماری شدند. از هر دو گروه پیش‌آزمون مهارت‌های اجتماعی به عمل آمد. سپس گروه آزمایش مداخله بازی‌درمانی عروسکی را در 21 جلسه‌ی 45 تا60 دقیقه‌ای دریافت کردند در حالی‌که گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. پس از پایان جلسات مداخله از هر دو گروه پس‌آزمون مهارت‌های اجتماعی گرفته شد. برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از مقیاس مهارت اجتماعی استونی و همکاران (2010) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیره و تحلیل کوواریانس چند‌متغیره نشان داد که میانگین مهارت‌های اجتماعی و خرده مقیاس‌های آن (توانایی درک هیجانات و احساسات دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران، توانایی حفظ تعامل با دیگران و توانایی پاسخ‌دهی به دیگران) گروه آزمایش در پس‌آزمون به طور معناداری افزایش یافته است(01/0>p). یافته‌ها بیانگر تأثیر مداخله بازی‌درمانی عروسکی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال اتیسم بود. بنابراین یافته‌های پژوهش نه تنها اثربخشی این روش را تأیید می‌کند بلکه چشم‌انداز وسیع‌تر و عمیق‌تری را نسبت به مداخله بازی‌درمانی می‌گشاید و درمان‌گران را ترغیب می‌کند تا بازی‌درمانی عروسکی را به عنوان روشی مؤثر در درمان دانش‌آموزان با اختلال اتیسم مورد ملاحظه قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Puppet Play Therapy Intervention on Social Skills of Male Students with Autism Disorder

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigating of the effectiveness of puppet play therapy intervention on social skills of male students with autism disorder. The sample size was 24 male students with autism disorder that were selected by in available sampling method, and after a Garz test run they were assigned in to experimental and control group, randomly. Such as each group consist of 12 students. Both groups were assessed pre-test. The Experimental group received puppet play therapy training in 21 sessions while control group did not. After completion of intervention period for experimental group the post-test was administered for both groups. The Stone`s social skills Scale were administered to assess the social skills. The data analyses by analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that there were significantly increase in the mean scores of social skills and subscales (understanding/perspective taking, initiating interactions, responding to interaction and maintaining interactions) in experimental group (P<0.01).Observations implied the interference of puppet play therapy intervention for improving social skills of male students with autism spectrum disorder. The findings not only confirmed the effectiveness of this method, but also opens up the wider and deeper approach to puppet play therapy intervention and encourages therapists to consider puppet play therapy intervention as an effective therapy for students with autism disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Puppet play therapy
  • social skills
  • students
  • Autism Disorder