نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد رشت

2 دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش داستان‌خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانشآموزان نارسا‌خوان انجام شد.: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بودند که تعداد 24 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از آزمون هوش (وکسلر، 1969)، آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی، 1388)، پرسشنامه انگیزش خواندن (ویگفیلد و گاتری، 1997) استفاده شد. برنامه آموزش داستان، در طی 8 جلسه با مشارکت دانش‌آموزان به گروه آزمایش آموزش داده شد در حالی که گروه کنترل، آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس پس‌آزمون نمرات انگیزش خواندن، نشان داد که با حذف اثر نمره‌های پیش‌آزمون، اثر داستان‌خوانی بر نمره-های پس‌آزمون معنادار است. نتایج آزمون اثر بین آزمودنی‌ها نشان داد که از بین خرده مقیاس‌های انگیزش خواندن اثر بین گروهی در میزان خرده مقیاس های پس از تعدیل پیش‌آزمون، نشان داد که با حذف اثر نمره‌های پیش‌آزمون، اثر داستان‌خوانی بر نمره‌های پس‌آزمون این خرده مقیاس‌ها نیز معنادار است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می‌توان چنین گفت که آموزش راهبرد داستانخوانی می‌تواند به عنوان یک برنامه آموزشی کارآمد در جهت حل مشکلات دانش‌آموزان نارساخوان، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Story Reading in Increasing the Reading Motivation of Students with Dyslexia

نویسندگان [English]

  • Aida yahyazadeh 1
  • Abbasali hossein khanzadeh 2

1 Islamic Azad University, Rasht

2 university of guilan

چکیده [English]

The present study is conducted with the aim of analyzing the effectiveness of story reading training in increasing the reading motivation of dyslexic students. In terms of methodology, this research project is a pilot study and uses the pretest-posttest control-group design. The statistical population of the study is comprised of all elementary students with dyslexia in Rasht, Iran, in the academic year 2013-2014. 24 of these students were selected via convenience sampling and randomly placed into experimental and control groups. The data collection instruments of this study include the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) (Wechsler, 1969), the Official Reading and Dyslexia Test (ORDT) (Karami-noori and Moradi, 2009), and the Motivations for Reading Questionnaire (MRQ) (Wigfield and Guthrie, 1997). The experimental group students attended eight sessions of story reading training whereas the control group students did not receive any training. An analysis of covariance between pretest and posttest reading motivation scores showed that, after neutralizing the impact of pretest scores, story reading has a significant impact on the overall posttest scores of reading motivation. Besides, a test on the effects of intergroup contact showed that, after neutralizing the impact of pretest scores, story reading has a significant impact on the posttest scores of reading motivation subscales. According to the results of this study, it can be concluded that story reading strategies training can be used as an effective educational program in solving the problems of dyslexic students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • story reading
  • reading motivation
  • dyslexia