نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

باورهای معلّم در مورد ماهیت دانش و دانستن نقش مهمی در رفتارهای او و متعاقباً باورها و یادگیری دانش آموزان دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین باورهای‏ معرفت شناختی و خودکارآمدی تدریس در معلّمانِ دانش آموزان با نیازهای ویژه بود. تعداد 84 نفر از معلّمان شاغل در مدارس استثنایی و ناتوانی های یادگیری مورد آزمون قرار گرفتند. به دلیل حجم اندک جامعه، تمام افراد جامعه ی آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس باورهای معرفت شناختیِ بایلس و مقیاس خودکارآمدی معلّمِ بندورا استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش ورود و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد بین نمره ی باور ذاتی دانستن توانایی (35/0-r=)، ساده دانستن دانش(34/0-r=) و مطلق دانستن دانش (29/0-r=) با نمره ی خودکارآمدی تدریس رابطه ی معکوس و معنادار وجود دارد و ابعاد باورهای معرفت شناختی جمعاً می توانند 18 درصد از واریانس نمرات خودکارآمدی تدریس معلّمان را تبیین نمایند. همچنین، یافته ها نشان داد که معلّمان گروه کم توان ذهنی و نابینا-ناشنوا نسبت به معلّمان گروه ناتوانی های یادگیری از باورهای معرفت شناختی ناپخته تری برخوردارند و خودکارآمدی تدریس معلّمان گروه کم توان ذهنی نسبت به معلّمان گروه ناتوانی های یادگیری پایین تر می باشد. یافته های حاصل از این تحقیق بر رشد باورهای معرفت شناختی و همچنین، کاربرد راهبردهای مناسب جهت ارتقاء خودکارآمدی تدریس معلّمان دانش آموزان خاص بویژه معلّمان گروه کم توان ذهنی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between epistemological beliefs and teaching self efficacy in teachers of students with special needs

چکیده [English]

Teacher beliefs about the nature of knowledge and knowing, play an important role in his behavior and consequently in beliefs and learning of his students. The purpose of this study was to explore the relationship between epistemological beliefs and teaching self-efficacy of teachers of students with special needs. 84 teachers working in special and learning disabilities schools were tested. Because of the small size, the entire statistical population were selected as sample. To measure the research variables, was used Bayless’s Epistemological Beliefs Questionnaire and Bandura’s teacher self efficacy. Data were analyzed by using Pearson correlation, multiple regression (enter method) and one-way analysis of variance. The findings showed that in level of 99 percent a reverse and significant relation was found between the scores of belief in innate ability (r=-0.356), simple Knowledge (r=-0.34) and certain knowledge (r=-0.29) with the score of teaching self-efficacy. Overall, dimensions of epistemological beliefs can explain 18% of the variance in teachers' teaching efficacy. Also, the results showed that the group of teachers of mentally retarded and blind-deaf, compared with groups of learning disabilities’ teachers, have more immature epistemological beliefs; and teachers of mentally retarded group compared with groups of teachers of learning disabilities, have lower teaching self-efficacy. Findings from this study make emphasize on the development of epistemological beliefs and the use of appropriate strategies for promotion of teachers’ teaching self-efficacy –particular– in group of teachers of mentally retarded students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs
  • Teaching self-efficacy
  • teachers
  • Students with special needs