نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی مقاله شناسایی ساختار مدیریتی، استراتژی‏ها و فرایند‏های موجود برای ارائه خدمات آموزش عالی به افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه است. در این پژوهش از روش مطالعه موردی که یکی از انواع روش تحقیق کیفی است استفاده شده است؛ سه دانشگاه از نظر ارائه خدمات به دانشجویان با نیازهای ویژه شناسایی و دانشگاه آتاباسکا از کشور کانادا با توجه به اهداف پژوهش عمیقاً تحلیل شد. از ادبیات پژوهش نیز به عنوان دانش زمینه‏ای‏ برای یافته‏های تحقیق استفاده شده است. ادبیات تحقیق و مطالعه موردی هر دو بر به کارگیری اصول طراحی جهانی برای یادگیری و استفاده از فناوری‏های کمکی برای ارائه خدمات آموزشی به افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه تأکید دارند. این پژوهش ضمن معرفی اصول نه گانه طراحی جهانی برای یادگیری و برخی فناوری‏های کمکی، تجارب جهانی را در این زمینه‏ها بررسی می‏نماید. برای معماری مجدد ساختار مدیریتی و فرایند‏های یاددهی- یادگیری آموزش عالی ایران، توجه به اصول طراحی جهانی را در روش‏ها و محتوای آموزش عالی کشور پیشنهاد می‏کند.

کلیدواژه‌ها

 
Americans with Disabilities Act (1990) PubUc Law 101-336, U.S. 42 s 12101.
ASD.(2011). Access to Students with Disabilities. Retrieved from:
Athabasca university.(2011). Athabasca university Strategic University Plan.
Beacham,A,N., Alty,J,L.(2006). An investigation into the effects that digital media can have on the learning outcomes of individuals who have dyslexia. Computers & Education 47, 74–93.
Braddock,D., Rizzolo,M,C., Thompson,M., Bell,R.(2004). Emerging Technologies and Cognitive Disability. Journal of Special Education Technology. 19(4).
Cabrillo College.(2011).  Disabled Students Program and Services.  Disabled Students Program and Services. Retrieved from: http://www.cabrillo.edu/services/dsps/.
Center for Applied Special Technology. (2001). Universal design for learning. Retrieved from http://www.cast.org/udl.
Flick, U. (2006) An Introduction to Qualitative Research (3rd ed.). London: Sage.
Hatch,J,A.(2002). Doing qualitative research in education settings. Albany: State University of New York Press.
Howell,C.(2006). Disabled Students and higher education in South Africa. In Brian Watermeyer, Leslie Swartz, Theresa Lorenzo, Marguerite Schneider, Mark Priestley (eds). disability and Social Change A South African agenda. Retrived  January 22, 2011from:http://www.hsrcpress.ac.za/downloadpdf.php?pdffile=files%2FPDF%2F2151%2F05.
Johnson, D. & Fox, J. A. (2003). Creating Curb Cuts in the Classroom: Adapting Universal Design Principles to Education. In J. L. Higbee (Ed.), Curriculum Transformation and Disability: Implementing Universal Design in Higher Education (pp. 7-22). Minneapolis, MN: Center for Research on Developmental Education and Urban Literacy.
Konur,O.(2006). Teaching disabled students in higher Education. Teaching in Higher Education. Vol. 11, No. 3, pp. 351-363.
MIT university.(2011). MIT Adaptive Technology Information Center (ATIC). Retrieved from: http://web.mit.edu/atic/www/services/index.html.
Scott, S. S., McGuire, J. M.,&Shaw, S. F. (2003). Universal design for instruction: A new paradigm for adult instruction in postsecondary education. Remedial and Special Education, 24(6), 369–379.
Sparrowhawk,A.,haed,Y.(2007).How to Use ICT to Support Children with Special Educational Needs. Cambridge: LDA.
The Center for Universal Design. (1997). The principles of Universal Design.(Version 2.0) [Brochure]. Raleigh, NC: North Carolina State University.
Web Accessibility Initiative (WAI).(2008). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Retrieved from http://www.w3.org/TR/WCAG20/.