مقاله پژوهشی
مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری دانش‏آموزان دبستانی با نارسایی‏ها‏ی ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل

حاتم محمدی؛ عزت الله نادری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 1-26

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری در دانش‏آموزان دبستانی با نارسایی‏های ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و به روش تحقیق زمینه ای انجام پذیرفته است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان عادی و با نارسایی‏های ویژه در یادگیری شهر اردبیل است. نمونه آماری شامل 377 نفر از دانش‏آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر آموزش مدیریت به مادران بر بهبود شیوه‏های فرزندپروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان

طاهره بهمنی؛ حمیده علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 27-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت به مادران برای بهبود شیوه‏های فرزند‏پروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون و جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و والدین آنها در شهر بهبهان است. با انتخاب تصادفی26 مدرسه و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری برسازگاری دانش آموزان نابینا

پرویز شریفی درآمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 45-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر سازگاری دانش‏آموزان نابینای پسر پایه سوم راهنمایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون‏‏‏- پس‏آزمون‏‏‏ با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پایه سوم راهنمایی شهر اصفهان است. حجم نمونه شامل 36 دانش آموز پسر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین تاب‏آوری و رضایت‏مندی شغلی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر تهران

صغری ابراهیمی قوام

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 67-82

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط میان تاب آوری و رضایت‏مندی شغلی، تحقیقی کاربردی و به روش همبستگی میان معلمان مدارس عادی و استثنایی منطقه 18 شهر تهران در سال تحصیلی 1388-1389 با حجم نمونه 270 معلم زن و مرد (135 معلم مدارس عادی و135 معلم مدارس استثنایی) انجام شده و این انتخاب تصادفی صورت گرفته و آنها به دو پرسشنامه تاب آوری و رضایت‏مندی شغلی هرزبرگ پاسخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گزارش و بررسی یک مورد اختلال عقب ماندگی ذهنی بدون تغییرات سندرمی در سه خواهر

علیرضا مقدس

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 83-98

چکیده
  ابتلا 3 خواهر هم زمان به سندرم عقب ماندگی ذهنی در منابع کمتر آمده است از جهت اهمیت موضوع و پیشگیری از جهت بروز موارد مشابه در دیگر خانواده‏ها این سندرم مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ابتدا از بیماران و خانوادة آنها شرح حال گرفته سپس با بیماران مصاحبه بالینی روانی انجام شد و همچنین معاینات فیزیکی به عمل آمد و در نهایت براساس معیارهای تشخیصی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آموزش علوم به شیوه مجازی: یـــک مطالعه آزمایشی با دانش‏آموزان مبتلا به نارسائی شنیداری

کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی؛ مریم مهدوی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 99-112

چکیده
  :21/2/90                                    تاریخ پذیرش:22/3/90 چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مجازی بر یادگیری درس علوم دانش‏آموزان با نارسائی شنیداری پرداخته است. در چارچوب روش پژوهش نیمه آزمایشی‏،‏24 دانش آموز پایۀ پنجم ابتدایی به شیوه نمونه گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ مریم ایزی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، صفحه 113-134

چکیده
  هدف اصلی مقاله شناسایی ساختار مدیریتی، استراتژی‏ها و فرایند‏های موجود برای ارائه خدمات آموزش عالی به افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه است. در این پژوهش از روش مطالعه موردی که یکی از انواع روش تحقیق کیفی است استفاده شده است؛ سه دانشگاه از نظر ارائه خدمات به دانشجویان با نیازهای ویژه شناسایی و دانشگاه آتاباسکا از کشور کانادا با توجه ...  بیشتر