مقاله پژوهشی
1. مقایسه تأثیر آموزش به شیوۀ الگوی راهبردی تفکر استقرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم‌تجربی پایۀ پنجم ابتدایی شهر همدان

داریوش امینی؛ غلامعلی افروز؛ حسن احدی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حیدرعلی هومن

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 1-18

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تأثیر آموزش به شیوۀ الگوی راهبردی تفکر استقرایی و شیوۀ روش‌های تدریسی سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‏توان ذهنی صورت پذیرفته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. بدین منظور 60 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر کم‏توان ذهنی پایۀ پنجم ابتدایی شهر همدان به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی سلامت روانی نوجوانان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز

ایراندخت فیاض؛ ژاله کیانی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 19-48

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی نوجوانان بی سرپرست پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز انجام گردیده است. تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی و شیوه انجام آن زمینه‏ای است، جامعه آماری این پژوهش کل نوجوانان ساکن در پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی در شهر شیراز در سال 1389 است، نمونه با جامعه آماری برابر است. ابزار جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی و مقایسۀ رابطۀ مهارت خودمختاری با کیفیت زندگی در دانش‏آموزان پسر باآسیب‏های شنوایی و عادی مقطع راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 88-89

امین حسن پور خیرآبادی؛ مریم سیف نراقی؛ مسعود جعفری؛ امیرحسین موسوی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 49-72

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رابطه میان ابعاد دو متغیر مهارت خودمختاری (آگاهی از خود- قدرت انتخاب)و کیفیت زندگی(رضایتمندی،کفایت،استقلال و یکپارچگی اجتماعی) در دو گروه از دانش آموزان پسر دارای آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی دورۀ راهنمایی انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر کاهش اختلالات رفتاری دانش‏آموزان استثنایی پایۀ پنجم مدرسۀ مختلط کوثر زاهدان در سال 90-1389

حسین جناآبادی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 73-84

چکیده
  علاوه بر نقایص جسمانی و محرومیت‏های ناشی از آن، ضعف مهارت‏های اجتماعی در کودکان استثنایی می‏تواند منشأ بسیاری از اختلالات رفتاری آنان شود. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر کاهش اختلالات رفتاری این کودکان است. مطالعه حاضر به شیوه نیمه آزمایشی با بهره‏گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر روش ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 88-87 استان تهران

زهرا دورودیان

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 85-102

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تأثیر ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 88-87 استان تهران صورت گرفت. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی است. جامعه آماری: جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان حساب نارسای دبستانی استان تهران است. نمونه آماری،حجم آن و چگونگی گزینش آن: محقق ابتدا با مراجعه به مراکز 1 و 2 اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثربخشی مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی‏های کودک محور برمیزان بیش فعالی – تکانشگری کودکان پیش دبستانی

مژگان شوشتری؛ احمد عابدی؛ فرشته گلشنی؛ راضیه اهرمی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 103-118

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی‏های کودک محور بر میزان بیش فعالی - تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی/ تکانشگری پیش دبستانی انجام گرفته است. روش:روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان پسر پیش دبستانی مبتلا به اختلال ADHD شهر اصفهان در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان عقب‌ماندۀ ذهنی دورۀ ابتدایی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 89-1388

حسین مهرداد

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 119-144

چکیده
  هدف: بررسی تأثیر بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان عقب‌ماندۀ ذهنی است. روش: شبه آزمایشی است و در سال تحصیلی 90-89 در شهر خرم‌آباد انجام شد. جامعۀ آماری: تعداد191 دانش‌آموز 5 کلاس ابتدایی مرکز کودکان استثنایی خرم‌آباد بودند. از هر 5 کلاس به نسبت تعداد 60 نفر جامعه نمونه براساس ویژگی‌های رفتاری خاص کودکان آموزش‌پذیر انتخاب و در ...  بیشتر