بررسی و مقایسۀ رابطۀ مهارت خودمختاری با کیفیت زندگی در دانش‏آموزان پسر باآسیب‏های شنوایی و عادی مقطع راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 88-89

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رابطه میان ابعاد دو متغیر مهارت خودمختاری (آگاهی از خود- قدرت انتخاب)و کیفیت زندگی(رضایتمندی،کفایت،استقلال و یکپارچگی اجتماعی) در دو گروه از دانش آموزان پسر دارای آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی دورۀ راهنمایی انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان پسر با آسیب شنوایی و عادی دوره راهنمایی هستند که در سال تحصیلی 89-88 در مدارس تهران مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری، حجم آن و چگونگی گزینش آن: نمونه‏گیری به صورت نمونه دردسترس بوده است که شامل 18 دانش‏آموز پسر با آسیب شنوایی و 15 دانش‏آموز عادی می‏باشد و آنان را به لحاظ ویژگی‏هایی مانند سن، هوش و طبقه اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر همتا شده‏اند.روش جمع آوری داده‏ها و ابزارهای آن: ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو مقیاس خود مختاری (SDS) و همچنین پرسشنامه کیفیت زندگی (QOL) که در سال 1992 توسط اسکالاک و کیت تهیه شده است، می‏باشد. محقق ابتدا این دو پرسشنامه را بر روی دو گروه اجرا کرده و سپس به جمع آوری اطلاعات پرداخته است، روش آماری: اطلاعات به دست آمده براساس این دو پرسشنامه در این دو گروه با آزمون z فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج به دست آمده تنها در میزان همبستگی بین دو بعد قدرت انتخاب و استقلال بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد و در میزان همبستگی بین سایر ابعاد در دو گروه تفاوت معناداری یافته نشد. پیشنهاد: بر این اساس پیشنهاد می‏گردد به منظور ارتقای کیفیت زندگی دانش آموزان دچار آسیب شنوایی به مقوله خودمختار بودن آنان توجه شود و صرف معلول بودن آنان نباید اراده و اختیار را از آنان سلب نمود.

کلیدواژه‌ها


افتخار، حسن، نجوم‍‍ی، مرض‍‍یه و کوهپایه زاده، جل‍‍یل .(1381). بررس‍‍ی ک‍‍یف‍‍یت زندگی دانش آموزان ناب‍‍ینا و همتایان ب‍‍ینای آنها. مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره 4.
البرزی ،شهلا، البرزی، محبوبه .(1385). بررسی رابطه خود تعیینی و کیفیت زندگی در دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه‏های شیراز. مجله روان شناسی. سال دهم، شماره 3
بیان زاده، سید اکبر، کربلایی نوری، اشرف، عشایری،حسن و آزردگان، فیروز .(1375). بررسی کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن. مجله اندیشه و رفتار، سال چهارم، شماره 1.
تامپسون، چ‍‍ی. ال، رودلف، ل‍‍ی. ب‍‍ی .(1384). مشاوره با کودکان. ترجمه: طهوریان، جواد، چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.
چلبی،مسعود. (1375). جامعه شناسی نظم، چاپ اول، تهران: نشر نی.
مایکل ام.هاردمن.و همکاران.(2003). مترجمان، حمید علیزاده،کامران گنجی،مجید یوسفی لویه،فریبا یادگاری، 1388 ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، انتشارات نشر دانژه.
مسند جم،رضوان.(1387). بررسی ابعاد مهارت خودتعیینی و کیفیت زندگی دانش آموزان ناتوان ذهنی مقطع راهنمایی شهر همدان. دانشگاه شیراز: پایان نامه کارشناسی ارشد. روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی.
هالاهان و کافمن. (2003). دانش‏آموزان استثنایی، ترجمه علیزاده، صابری، هاشمی، محی الدین، 1388، نشر ویرایش.
همتیان، خدیجه.(1385). بررسی و مقایسۀ نگرش افراد عقب مانده ذهنی و افراد عادی نسبت به کیفیت زندگی و ابعاد آن. دانشگاه شیراز: پایان نامه کارشناسی ارشد. روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی.
 
 
منابع لاتین
Bell, D. (2005). "Quality of life and well-being: Measuring the benefits of culturand sport:literaturereview and tainkpiece".
Begona, P. L. (2007). “Predictive factors to the quality of life for elderly people that make use of specialized assistance resources”. International Journal of Disability, Development & Education., Vol. 9, No. 4, pp. 85-97.
Blane, D, Netuveli, G & Bartley, M.. (2007). “Does quality of life at older ages with socio-economic position?” Sociology the Journal of British Sociological Association.Vol. 41, No. 4, pp.717-733.
Bonham, G. S.; Basehart, S. & Marchand, C. B. (2003). The quality of life of Marylanders with developmental disabilities., Journal of Intellectual & Developmental Disability., Vol. 2, No. 2, pp. 199-208.
Bonham, G. S.; Basehart, S., Sckolock, R. L, Marchand, C. B, Kirchner, N & Rumenap, J. M .(2004).”Consumer-based quality of life assessment: the Maryland ask me! Project”. Mental Retardation., Vol. 42, No. 5, pp.338-355.
Bowling, A. (1995). " What things are important in people's lives? A survey of the public's judgments to inform scales of health related quality of  life". Social Science and Medicine., Vol. 41, No. 10, pp. 1447-1462.
Bradford, R, Rutherford, DL & John, A .(2002). "Quality of life in young people: rating and factor structure of the quality of life profile-adolesent version". Journal of Adolesence. Vol. 25, No. 3, pp.261-274.
Bramston, R., Bruggerman, K & Pretty, G. (2002). " Community perspectives and subjective quality of life". International Journal of Disability, Development & Education., Vol.49, No. 4, pp. 385-397.
Brantley, A, Huebner, E. S & Nagle, R. J .(2002). "Multidimensional life satisfaction reports of adolescents with mild mental disabilities". Mental retardation., Vol. 40, No. 4, pp. 321-329.
Brockett, R. G. (1985). The relationship between self-directed readiness and life satisfaction omong older adults. Adult Education Quarterly,Vol. 35, No. 4, pp. 210-19.
Brown, I. (1999). “ Embracing quality of life in times of spending restraint”. Journal of Intellectual & Developmental Disability., Vol. 24, No. 2, pp. 299-308.
Buchanan, A. & Hudson, B. (2000). Promotingchildren's Emotional Well-being. New york: Oxford university press, Inc
Chase, B. W, Cornille, T. A. & English, R. W .(2000). "Life satisfaction among persons with spinal cord injuries". Journal of Rehabitation., Vol. 66, No, 3. pp, 14-20.
Cummins, R. A.(1995). “On the trail of the gold standard for subjective well-being”. Social Indicator Research., Vol. 35, No. 2, pp. 179-200.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
Dennis, R.E., Williams, W., Giangerco, M. F., & Cloninger, C. J.(1993). “Quality of life as contex for planning and evaluation of services for people with disabilities”. Exeptional Children., Vol. 59, No 6, pp. 499-512.
Diner, E. & Suh, E. (1997). “Measuring quality of life: economic, social and subjective indicator”. Social Indicators Research. Vol. 40, No. 1-2, pp, 189-216.
Duvdevany, I. & Arar, E .(2004). "Leisure activities,friendships and quality of life persons with intellectual disability: factor homes vs community residential setting". International Journal of Rehabilatation Research., Vol. 27, No. 41, Pg. 289.
Duvdevany, I., Ben-zur, H. & Ambar, A .(2002). " Self-determination and mental retardation: is there an association with living arrangement and lifestyle satisfaction?". Mental Retardation., Vol.40, No. 5, pp. 379-389.
Eastwood, E. A. & Fisher, G. A.(1998). “Skills acquisition among matched samples  of institutionalized and community-based persons with mental retardation”. American Journal on Mental Retardatin., Vol. 93, pp. 75-85.
Eggleton, I., Robertson, S., Ryan, J & Kober, R.,(1999). “ The impact of employment on the quality of life of people with an intellectual disability”. Journal of Vocational Rehabilitation., Vol. 13,  pp. 95-107.
Fitness, O & Week, Wellness. (2007). “Quality of life; Report outline quality of life research from University of Padua Department of Psychology”. Teaching Exceptional Children. Vol. 8, No. 3, pp: 6 -15.
Haring, M. J, Stock, W.A & Okun, M. A (1984). " Aresearch synthesis of gender and social class as correlates of subjective well-being". Human Relationship., Vol. 37, No. 8, pp.645-658.
 Habermas, Jürgen. 1992. Individuation through socialization: On George Herbert mead’s theory of subjectivity. pp. 149-204 IN Postmetaphysical Thinking:philosophical Essaystranslated by William Mark Hohengarten. Cambridge, MA:MIT Press.
Heinonen, H, Aro, A. R., Aalto, A. M & Uutela, A .(2004). " Is the evaluation of the global quality of life determined status?". Quality of Life Research., Vol. 13, No. 8, pp. 1347-1356.
Hensel, E., Rose, J., Kroese, B. S. & Banks-smith, J. (2002). " Subjective judjments of quality of life: a coparison study between people with intellectual disability and those without disability". Journal of Intellectual Disability Research., Vol. 46, No. 6, pp. 95-107.
Huebner, E. S., Valoris, R. F, Paxton, R. J & Drane, J. W. (2005). "Middle school students perceptions of quality of life". Journal of Happiness Studies., Vol. 6, No. 1, pp. 15-24.
Huebner, E. S.,Gilman, R. & Laughlin, J. E.(1999). “ A multimethod investigation of the multidimensionality of childrens well-being reports: discriminant validity of life satisfaction and self-esteem”. Social Indicators Research., Vol. 46, No. 1, pp. 1-22.
Hunt, N. & Marshall, K. (2002). “Exceptional children and youth”. Houghton Mifflin Company. Boston New York. 3rd Edition
Hyang lee, s., Palmer, S. B., Turnbull, A. P.& Wehmeyer, M. L. (2006). "A model for parent_teacher collaboration to promote self_determination in young children with disabilities".Teaching Exceptional Children. Vol. 38, No. 3, pp: 6 -15.
Jones, M. (2006). " Teaching self-determination: empowered teachers, empowered students". Teaching Exceptional Children, Vol. 39, No. 1, pp. 12-18.
 King, Peter. 1988. A Social Philosophy of Housing. Oxford: Oxford University Press.
Kafetcion, K. (2006). "Social support and  well-being in contemporary greek society: Eamination of multiple indicators at different levels of analysis". Social Indicators Research., Vol. 76, No. 1, Pg.127.
Khemkha, I. (2000). “ Increasing independent decision-making skills of women with mental retardation in simulated interpersonal situational of abuse”. American Journal on Mental Retardation., Vol. 105, pp. 387-401.
Kober, R. & Eggleton, I. R. C.(2002). “ Factor stability of the schalock and keith (1993). Quality of life questionnaire”. Mental Retardation., Vol. 40, No. 2, pp. 157-165.
Koot, G. S & Wallander, J. G (2001). Quality of Life in Children and Adolescent Illness. Exceptional Children. Vol. 6, No. 3, pp. 41-49.
Kosciiulek, J. F.(2004). “ Empowering people with disabilities through vocational rehabitation counseling”. American Rehabitation., Vol. 28, No. 1, pp. 40-47.
Kozleski, E. B & Stands, D. J (1992). " The yardstick of social validity: evaluating quality of life as pereceived by adulth without disabilities." Education and Training in Mental Retardation., Vol. 27, pp. 119-131.
Kramer, B. R, Mclntyre, L. L & Blacher, J. (2003). “Quality of life for young adulths with mental during transition”. Mental Retardation., Vol. 41, No. 4, pp. 250-262.
 
Lingjiang Li, Derson , Y.; Hao, W.; Yalin, Z.; Yanping, Z .; Shuiyuan, X.; Xiaoping, W. & Xiangyi, C. (1998). “The relationship between objective life status and subjective life satisfaction with quality of life”. Behavioral Medicine .Vol. 23, pp. 149-166.
 Lawson, Tony, and Joan Garrod. 1981. Dictionary of Sociology. London: Fitzroy  Dearboorn   Publishers
Lopez, P. L. (2007). " Predictive factors to the quality of life for elderly people that make use of specialized assistance resources". Mental Retardation.,Vol. 3, No. 1, pp. 121-128.
Morgan,s.;Bixler,E.;Mcnamara,J..(2002).”self determination  for children  and young adults who are deaf-blind .NATC Briefing paper.
Margurite, G. B. (2007). “Postsscool outcome for young adult with mental retardation receiving transition services in virginia:caregiver perceptions”. Mental Retardation.,Vol. 37, No. 1, pp. 13-24.
Martin, J. E., Mithaug, D. E., Cox. P. & Peterson, L, Y. (2003). “Increasing self_determination :teaching students to plan, work, evaluat, and adjust”. Exceptional Children. Vol. 69, No. 4, pp. 431-449.
Matikka, L. M. & Vesala, H. T. (1997). "Acuiescence in quality of life interviews with adulth who have mental retardation". Mental Retardation., Vol. 35, No. 2, pp. 75-82.
Mc Villy, K. R. & Rawilinson, R. B.(1998). “Quality of life issues in the development and evaluation of services for people with intellectual disability”. Journal of Intellectual & Developmental Disability., Vol. 23, No. 3, Pg. 199.
Mclntyre, L. L., Kraemer, B. R, Blacher, J. & Simmerman, S. (2004). “Quality of life for young adulths with sever intellectual disability: mothers thought and reflection”. Journal of Intellectual & Developmental Disability., Vol. 29, No. 2, Pg. 131.
Miller. S. M. (2005). “Factors that influence quality of life in individuals with developmental disabilities: Adaption of a rehabitation model”. Journal of Intellectual & Developmental Disability., Vol. 22, No. 2, pp.50-64.
Moon, J. S. & Mikami, H. (2007). “Difference in subjective well being between ethnic korean and Japanese elredy residents in an urban commiunity in  Japan”. Geriatrics and Gerontology International;Vol. 7, No. 4, pp.371-378.
Pandillo, A. M. (2003). “The effectiveness of group social skills training and residential staff facilitated homework assignments as a treatment for depression in adulths with mild mental retardation”. Mental Retardatin., Vol. 39, No. 3, pp. 445-456.
Park, J., Turnbull, A. P &  Turnbull, H. R .(2002). “Impacts of poverty quality of life in families of children with disabilities”. Council for Exceptional Children., Vol. 68, No. 2, pp. 151-170.
Perry, & Felce, D. (2002). “Subjective and objective quality of life assessment: responsivness, response bias and resident: proxy concordance”. Mental Retardatin., Vol. 40, No. 6, pp. 445-456.
Powers, K. M., Kashiwabara, E.G., Geenen, S. J. & Powers, L. E. (2005). “Mandates and eefective transition planning practices reflected in IEPs”. Developmental for Exeptional Individuals.Vol. 28, No.1 , pp. 43-56
Raz, Joseph. 1986. The Morality of Freedom. Oxford: Claredon Press.
Rimmerman, A. & Crossman, R.(2004). “The quality of life of single adults with severe disabilities participating in extended employment programs in Northern-Israel”.Journal of Rehabilitation., Vol. 70, No. 2, pp. 47-52.
Ryan, R. M. & Connell, J. P. (1989). “Percived locus of causality and intenaliation: Examining reason for acting in two domains” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 72, pp. 749-761.
Ryan, R. M. & Desi, E. L. (2001). “On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well being”. Annu.Rev.Psychology, Vol. 54. pp. 141-66.
Sands, D. J & Kozleski, E. B.(1994). “Quality of life differences between adults with and without disabilities”. Education and Training in Mental Retardation and Development and Disabilities., Vol. 29, No. 2, pp. 99-101.
Scholock, R. L, Brown, I, Brown, R, Cumins, R. A, Felee, D, Matikka, L, Keith, K. D & Parmenter, T.(2002) “Conceptualization, measerment, and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: report of an international panel of expert” Mental Retardation., Vol. 40, No. 6, pp. 457-470.
Scholock, R. L. & Keith, K. d. (1993). Quality of Life Questionare. IDS Publishers, Worthington, OH
Scholock, R. L. (1996). “Reconsiderating the conceptualization and measurement of quality of life. In R. Schalock (Ed). Quality of life : Conceptualization and measurement”. Washington, DC: American Association on Mental Retardation. , Vol. 1, No.123-139.
Scholock, R. L., Bonham, G. S.& Marchand, C. B.(2002). “Counsumer based quality of life assessment: apath model of perceived satisfaction”. Evaluation  and Program Planning., Vol. 23, No. 1, pp. 77-78.
Shedon, K. & Kasser, T. (1995). “Coherences and congruence: Two aspects personality integration.” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 68, pp. 531-543.
Shibutani, Tamotsu. 1961. Society and Personality: An Interactionist Approach to social psychology.englewood  Cliffs,NJ:Prentice hall.
Shedon, K.; Ryan, R. & Reis, H. T. (1996). “What makes for a gppd day? Competence and autonomy in the day and in the person”. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 22,  No.1270-1279.
Smith, A. E. (2000). “Quality of life:Previwe”. Education and Ageing., Vol. 15, No. 3, pp. 419-434.
Sndberg, C. (2004). “Examining the meaningand experience of self-determination and its impact on quality of life for individuals with cognitive disabilities”. Journal of Rehabiliation., Vol. 50, No. 2, pp. 50-57.
Stancliff, R & Keane, S (1999). " Outcomes and costs of community living:semi-indepndent living and group homes".Center for Developmental Disability Studies. Mental Retardation, Vol. 22, No. 1, pp: 13- 16.
Stancliffe, R. & Wehmeyer, M. L. (1995). “Variability in the avalibility of choice to adultswith mental retardation”. Journal of Vocational Rehabitional,Vol. 5, pp. 319-328.
Thoma, A. C., Williams, J. M. & davis, N. J. (2005). “Theaching self_determination to students with disabilities: will the literature help?” Career Developmentet for Exceptional Individuals. Vol. 28, No. 2, pp: 104- 116.
Twenge, J. M. & King, L. A.(2004). “Agood life is a personal life relationship fulfillment and work fulfillment in judjment of life quality.” Jornal of Research in Personality., Vol. 39, No, 3, pp. 336-353.
Vandergriff, D. V. & Chubon, R. A. (1994). " Quality of life experienced by persons with mental retardation in various residential settings". Journal of Rehabiliation., Vol. 60, No. 4, pp. 30-37.
Ventegodt, S., Merrick, J. & Andersen, N. J.(2003). “Quality of life theory I. the IQOL theory: an integrative theory pf the global quality of life concept”. The Scientific World Journal., Vol. 3, pp. 1030-1040.
Watson, S. M. R. & Keith, K. D. (2002). “Comparing the quality of life school-age children with and without disabilities”. Mental Retardation., Vol. 40, No. 4, pp. 304-312.
Wehmeyer, M. & Schwartz, M. (1997). “Self_determination and positive adult outcomes:a follow_up study of youth with mental retardation or learning disabilities”. Exceptional Children. Vol. 63, No. 2, pp: 275-286.
Wehmeyer, M. L & Bolding, N.(1999). “Self-determination across living and warking environment: a matched-samples study of adults with mental retardation”. Mental Retardation, Vol. 20, No. 4, pp. 55-78.
Wehmeyer, M. L (1992). " Self-determination and education of students with mental retardation". Education and Training in Mental Retardation and Development  Disabilities., Vol. 27, No. 4, pp. 302-314.
Wehmeyer, M. L (1996). " Student self-report measure of self-determination for students with cognitive disabilities". Education and Training in Mental Retardation and Development  Disabilities.,Vol. 31, No. 4, pp. 282-293
Wehmeyer, M. L. & Palmer, S. B. (2003). “Adult outcomes for students with cognitive disabilities three-years after hight school: The impact of self-detrmination”. Education Training in Developmental Disabilities, Vol. 38.