مقاله پژوهشی
1. تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آنان

مهدی قدرتی؛ غلامعلی افروز؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حیدرعلی هومن

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 1-22

چکیده
  هدف پژوهش حاضر کسب اطلاعات در زمینۀ پیش‏بینی خلاقیت دانش‏آموزان تیزهوش بر مبنای سن، هوش و رضامندی زناشویی والدین آنان، بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش همبستگی است. به منظور اجرای این پژوهش سیصد و سی دانش‏آموز (164 پسر و 166 دختر) از مدارس شهر تهران با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای از میان دانش‏آموزان با بهرۀ هوشی بالاتر از 120 انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی نگرش والدین و معلمان در مورد نحوۀ جاگماری آموزشی دانش‏آموزان تیزهوش دورۀ راهنمایی شهر رشت در سال 90-1389

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ محسن بابایی؛ زینب بابایی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 23-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش‏های والدین و معلمان دانش­آموزان تیزهوش در ارتباط با دو شیوه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده صورت گرفت. روش پژوهش از نوع کاربردی و شیوۀ انجام گرفتن آن زمینه‏ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان و والدین دانش‏آموزان تیزهوش دوره راهنمایی شهر رشت در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌داد که همه آنها به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسۀ سطوح مختلف درک خواندن در دانش‏آموزان با آسیب بینایی و عادی پایۀ چهارم ابتدایی

علی اصغر کاکو جویباری؛ هاجر شعاعی؛ طیبه محتشمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 55-70

چکیده
  هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی سطوح درک خواندن در دانش‏آموزان آسیب دیدۀ بینایی پایه چهارم ابتدایی و مقایسه آن با دانش‏آموزان هم پایه عادی بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع زمینه‏ای و با استفاده از آزمون دفترچه‏های استاندارد شده بین‏المللی پرلز (2006) انجام گرفت. 27 نفر از دانش‏آموزان نابینا پایه چهارم ابتدایی مدارس استثنایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مقایسۀ سبک اِسناد در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینا

عیسی جعفری؛ اسماعیل سلیمانی؛ علی اسماعیلی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 71-84

چکیده
  مقدمه: هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک‏های اسنادی دانش‏آموزان (پسر) نابینا و بینای شهرستان اردبیل بوده است. روش این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن زمینه‏ای است. جامعه آماری برای وصول به هدف پژوهش، از کلیه دانش­­آموزانی که در سال تحصیلی90-1389 در مدارس استثنایی، عادی و همچنین تلفیقی شهرستان اردبیل مشغول به تحصیل بودند، 36 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر روش «تحلیل رفتار کاربردی» بر بهبود عملکرد کودکان اتیستیک 5 تا 10 ساله مرکز درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1389
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 85-108

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضرتأثیر روش «تحلیل رفتار کاربردی» بر بهبود عملکرد «کودکان اتیستیک شهر همدان»بود که به لحاظ هدف از نوع پژوهش‏های کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کودکان اتیستیک همدان بودکه در مرکز درمانی فرشچیان تحت درمان قرار داشتند. 30 نفر از کودکان مراجعه کننده به این مرکز به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شیوع اختلال «نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی» در دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 90-1389
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 109-138

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اختلال «نارسایی­توجه/ بیش­فعالی» و زیر نوع‏های آن در دانشجویان دانشگاه­های آزاد استان مرکزی بود. روش:پژوهش حاضر از نوع توصیفی و آزمودنی­ها عبارت بودند از 1773 دانشجو (1191 مرد، 582 زن) که با روش نمونه­گیری طبقه‏ای تصادفی از میان کلیه دانشجویان دانشگاه­های آزاد استان مرکزی انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش‏آموزان نارساخوان دختر پایۀ سوم ابتدایی شهر اصفهان
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 139-152

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی و آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی با نارسایی خواندن در شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-89 بودند. نمونه پژوهش، 30 دانش آموز نارساخوان بودند که به شیوۀ نمونه گیری ...  بیشتر