نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف:پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی و آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی با نارسایی خواندن در شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-89 بودند. نمونه پژوهش، 30 دانش آموز نارساخوان بودند که به شیوۀ نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در گروه‏های آزمایشی و کنترل گمارده شدند (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل). آموزش دقت بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار پژوهش، آزمون خواندن کلاس سوم بود. داده‏های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته‏های پژوهش نشان داد که آموزش دقت بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان مؤثر می‏باشد. پیشنهاد و نتیجه‏گیری: توجه به آموزش دقت به مثابه مهارت‏های زیربنایی توانایی خواندن، می‏تواند رویکردی مؤثر در اصلاح نارساخوانی باشد.

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of precision teaching on reading ability of students with Reading learning disability

چکیده [English]

Objective: The aim of the current research was to investigate the effectiveness of precision teaching on reading ability of students with learning disability.
Method: The research method was semi- experimental with pretest – posttest design. Statistical population consisted of all the 3 rd grade elementary girl students with learning disability in city of Isfahan during 1389-1390 academic years. The sample consisted of 30 students with reading disability that were selected via Targeted sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. (15 experimental group and 15 controls). Research tool was a third grade reading test. Data obtained was analyzed by analysis of Covariance.
Results: The results showed that the precision teaching is effective on reading ability.
Conclusion and recommendations: Paying attention to precision teaching as a reading ability fundamental skill can be an effective approach in treatment of learning disability disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disability
  • Precision teaching
  • reading ability
منابع فارسی
بذر افشان مقدم، احمد. (1377-1376). بررسی میزان شیوع نارساخوانی و نارسانویسی در بین دانش‏آموزان دختر و پسر پایه‏های دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد. پایان‏نامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد. دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی.دانشگاه تهران.
رمضانی، مژگان. (1382). آموزش ترمیمی برای دانش‏آموزان دارای اختلال خواندن. تهران: انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‏الله. (1389). نارسایی‏های ویژه در یادگیری و چگونگی تشخیص و روش‏های بازپروری. تهران: انتشارات ارسباران.
شریعتمداری، علی.(1383). روان‏شناسی تربیتی، اصفهان: انتشارات مشعل.
فردوسی، طیبه. (1370). بررسی عوامل مؤثر در بی توجهی دانش‏آموزان به مطالب درسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
فلاح‏چای، سیدرضا. (1374).بررسی اختلال خواندن و اختلال نوشتن در بین دانش‏آموزان ابتدایی. پایان نامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
مک شین، جی و داکرل، جی .(1993). تشخیص و درمان اشکالات یادگیری کودکان. ترجمه: پرویز شریفی درآمدی، پریوش نریمانی و کامبیز کامکاری (1380). تهران: خوشنواز.
 
 
منابع لاتین
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic & statistical manual of mental disorders (4th . ed., text revised) Washington, DC: American Psychiatric Association.
Berninger, Vi, W, Nielsen, K H., Abbott, R.D., Wijsman, E and Raskind, W. (2008). Writing problems in developmental dyslexia: Under-recognized and under-treated. Journal of School Psychology, 46, 1, 1-21.
Catts HW, Hogan TP, Fey ME. Subgrouping poor readers on the basis of individual differences in reading- related abilities. J Learn Disabil. 2003: 36(2): 151-64.
Flether JM, Reid Lyon G, Fuchs LS, Barnes MA. Learning disabilities: from identification to intervention. 1st ed. New York: Guilford Press; 2007.
Gathercole, S.E.,Alloway ,T.P.Willis, c.Adams, A,M.(2006). Working  Memory  in Children with Reading Disabilities. Journal of Experinental Child psychology , 93, 265-270.
Hamman, D. Berthelot, J. Grouley, J. E. (2000). Teachers, goaching of learning and its relation to students strategic learning. Journal Educational Psychology, 92(2), 342.
Hoskyn, M., & Swanson, H. L. (2000). Cognitive of low achievers and children with reading disabilities: A selective meta-analytic review of the published literature. School Psychology Review, 29, 102-119.
Kibby M., Marks W., Morgan S. & Long C. (2004) Specific impairment in developmental reading disabilities: a working memory approach. Journal of Learning Disabilities 37, 349–63.
Noshhpitz, J. D., Harrison, S. i., & Spencer, F. C. (1998). Basic handbook of child psychiatry. New York: Basic Books.
Moody ,S. W., Vaughn, S. R., Hughes, M. T., & Fischer, M. (2000). Reading insttruction
Penolozzi, B. Spirnoelli, CH. Angrilli, A. (2008). Delta EEG activity as a marker of dysfunctional linguistic processing in developmental dyslexia. Psychophysiology, 45, 1025.
Rapcsak, S. Z. Beenson, P. M. Henry, M. L. & et al. (2009). Phonological dyslexia and dysgraphia: Cognitive mechanisms and neural substrates. Cortex, 45, 575-591.
Sadock, B. J., & Sadock, v . a. (2000). Comprehensive text-book of psychiatry (7th. ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26, 466-485.
Swanson, L. H., Harris, R. K., & Graham, S. (2003). Handbook of learning disabilities. New York, NY: Guilford Press.