نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش‏های والدین و معلمان دانش­آموزان تیزهوش در ارتباط با دو شیوه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده صورت گرفت. روش پژوهش از نوع کاربردی و شیوۀ انجام گرفتن آن زمینه‏ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان و والدین دانش‏آموزان تیزهوش دوره راهنمایی شهر رشت در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌داد که همه آنها به عنوان نمونه (64 نفر معلم و 96 نفر والدین) انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش والدین و معلمان دانش‏آموزان تیزهوش در ارتباط با جاگماری آموزشی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده از روش‏های آماری توصیفی مانند فراوانی و درصد و روش‏های آمار استنباطی مانند آزمون کالموگروف ـ اسمیرنف و آزمون تی مستقل استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که نگرش‏های هم والدین و هم معلمان نسبت به رویکرد آموزش تلفیقی منفی و نسبت به رویکرد آموزش جداسازی شده، مثبت می­باشد و رویکرد آموزش جداسازی شده را ترجیح می‏دهند. بر این اساس پیشنهاد می‏شود وزارت آموزش و پرورش با همکاری متخصصان دانشگاهی به طراحی و اجرای گارگاه‏های ویژه آشنایی با آموزش تلفیقی برای والدین و معلمان همه دوره‏های تحصیلی بپردازد و دانش و اطلاعات والدین و معلمان در مورد مزایای آموزش تلفیقی را افزایش دهد تا با تغییر نگرش والدین و معلمان در جهت همسو شدن با نظام آموزش تلفیقی قدم‏های عملی بردارد. 

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
البرزی، محبوبه و جوکار، بهرام.(1384). مقایسۀ خودگردانی مذهبی دانش‏آموزان مدارس تیزهوشان با دانش‏آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز. فصلنامه مطالعات روان‏شناختی، شماره 3، ص 83-94.
جلیلوند، محمدامین و اژه‏ای، جواد .(1374). ویژگی‏های شخصیتی دانش‏آموزان تیزهوش. مجله استعدادهای درخشان، شماره 13، ص 30-70.
چلبیانلو، غلامرضا و حسنی، حبیب الله.(1381). مقایسه ویژگی‏های شخصیتی دانشجویان استعدادهای درخشان و عادی براساس نظریه پنج عاملی. خلاصه مقالات اولین همایش ملی استعدادهای درخشان، ص 15.
حسین­خانزاده، عباسعلی و محمدی­آریا، علیرضا .(1390). تدریس دانش­آموزان کم­توان ذهنی، راهنمای عملی برای معلمان، چاپ دوم، تهران: رشد فرهنگ.
حق‏شناس، حسن، چمنی، امیررضا و فیروزآبادی، علی.(1385). مقایسه ویژگی‏های شخصیتی و سلامت روان دانش‏آموزان دبیرستان‏های تیزهوشان و دبیرستان‏های عادی.فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 30،ص57-66.
حکیم جوادی، منصور و اژه‏ای، جواد.(1383).بررسی رابطه کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش‏آموزان تیزهوش و عادی. فصلنامه روان‏شناسی، شماره 30، ص 158- 172.
شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم.(1386). روان‏شناسی و آموزش تیزهوشان. تهران: انتشارات تیمورزاده- نشر طبیب.
نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم .(1390).روش‏های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی)، ویرایش پنجم، تهران: ارسباران.
 
 
منابع لاتین
Alper, S. & Ryndak, D.L. (1992). 'Educating students with severe handicaps in regular classes' in Elementary School Journal, 92(3), pp. 373-87.
Angelides, P., Stylianou, T. & Gibbs. (2006). Preparing teachers for inclusive education in Cyprus. Teaching and Teacher Education, 22,513-522.
Barton, L. (1997). Inclusive education: Romantic, subversive or realistic? International Journal of Inclusive Education, 1, 3,231-242.
Blackman,H.P.(1992). Surmounting the disability of isolation . School Administrator, 49,2,28-29.
Callahan,C.M.,(1997). The construct of talent. Peabody Journal of Education,72,21-35.
Coleman, L. J., & Cross, T. L. (2000). Social-emotional development and the personal experience of giftedness. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.). International handbook of giftedness and talent (2nd ed., pp. 203-212). New York: Pergamon.
Davis,S.(1995). Report Card on Inclusion in Education of Students with Mental Retardation,Arlington,TX:The Arc: A National Organization on Mental Retardation.
Ellett,P.B.(2004). Placement of identified gifted students in a full-time gifted program versus placement in a regular education classroom: An analysis of benefit.A Dissertation Submitted for the Degree Doctor of Education to the Department of educational administration and foundation Illinois State University.
Gallaher.J.J. (2002). Society’s role in educating gifted students: The role of public policy. Storrs, CT: National Research Center on the Gifted and Talented.
Goldsmith, B. (2005). Obsessive genius: The inner world of Marie Curie. New York: Notton.
Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2006). Exceptional children: Introduction to special education. Needham, MA: Allyn & Bacon.
Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M. (2009). Exceptional learners. (10th edition). Allyn and Bacon.
Heller, K. A., Monks, F. J., Sternberg, R. J., & Subomik, R. F. (Eds.). (2000). International handbook of giftedness and talent (2nd ed.). New York: Pergamon.
Hunt, N., & Marshall, K. (2002).Exceptional children and youth: Anintroduction to special education. Boston: Houghton Mifflin
Kauffman, J. M., & Hallahan, D. P. (2005a). Special education: what it is and why we need it. Boston: Allyn & Bacon.
Lin,Y.F.(2004). A Study of Educational Placement for the Gifted of Elementary School in Tainan County.Avalable at: http://140.133.6.46/ETD-db/ETD-search.
Loreman,T., Deppeler,J.,& Harvey,D.(2005). Inclusive Education. London & New York, RoutledgeFalmer.
Martin, C.,&Brodsky, R.(1996).Serving gifted students through inclusion: A parent's perspective.Roeper Review; 19(1), 2-3.
Neihart, M., Reis, S. M., Robinson, N. M., & Moon, S. M. (Eds.). (2002). The social and emotional development of gifted children what do we know? Waco, TX: Prufrock Press.
Raywid, M.A.(1990).Separate Classes for the Gifted?.Condensed from Educational Perspectives, 26(1), 44-47.
Rogan, J., Lajeunesse, E., McCann, P., McFarland, G. & Miller, E. (1995). 'Facilitating inclusion: The role of learning strategies to support secondary students with special needs' in Preventing School Failure, 39(3), pp. 35-39.
Sebba, J., & Ainscow, M. (1996). International developments in inclusive schooling: Mapping the issues. Cambridge Journal of Education, 26, 1, 5-18.
Staub,D., & Peck,C.A.(1995). What are the outcomes for nondisabled students? . Educational Leadership, 54, 36-40.
Sternberg, R. J. (1997). A triarchic view of giftedness: Theory and practice. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (2nd ed., pp. 43-53). Boston: Allyn & Bacon.
Thomas, G. (1997). Inclusive schools for an inclusive society. British Journal of special Education, 24, 3,103-107.
Tice, T.N.,(1991). Gifted in Two Settings.Journal of Educational Research, 83(6), 313-26.
Zeidner.M., & Schleyer.E.J.(1999). The effects of educational context on individual difference variables, self-perception of giftedness, and school attitudes in gifted adolescents. Journal of Youth and Adolescents, 28(6),687-703.