نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک‏های اسنادی دانش‏آموزان (پسر) نابینا و بینای شهرستان اردبیل بوده است. روش این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن زمینه‏ای است. جامعه آماری برای وصول به هدف پژوهش، از کلیه دانش­­آموزانی که در سال تحصیلی90-1389 در مدارس استثنایی، عادی و همچنین تلفیقی شهرستان اردبیل مشغول به تحصیل بودند، 36 نفر دانش­آموز پسر(18 نفر بینا و 18 نفر نابینا) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه سبک­های اسناد (ASQ) استفاده شده است. و داده­های پژوهشی با تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته­ها:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین سبک اسنادی گروه اصلی و گروه گواه تفاوت معنادار است. بحث و نتیجه گیری: بین سبک اسناد دانش­آموزان بینا و نابینا در مؤلفه­های درونی- بیرونی، ناپایدار- پایدار و کلی- جزئی تفاوت معنی­داری وجود دارد، بدین معنی که سبک اسنادی در دانش­­آموزان نابینا بیشتر به صورت بیرونی، پایدار و کلی و در دانش­آموزان بینا بیشتر درونی، ناپایدار و جزئی است. با توجه به یافته‏های این‏تحقیق، به کارگرفتن راهبردهای مؤثر برای تغییر دادن اسنادهای بیرونی به اسنادهای درونی در افراد نابینا جهت سازگاری بهتر از پیشنهادهای این تحقیق می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Attribution style of blind and normal sighted students

نویسندگان [English]

  • Isa Jafari
  • Ismail Soleimani
  • Ali Esmaili

چکیده [English]

Objective: The basic aim of this study was to compare the attribution style of blind and normal students.
Method: The statistical population of the study  were  all the  students   of normal, exceptional and compilation  academies  of the academic year 2010-2011 .,The sample included 36 male students (18 blind and 18 normal sighted),who were selected by simple random sampling. In order to gather the data the Attribution Style Questionnaire (ASQ) was completed with the sample. .The data was analyzed with multivariate variance analysis.
Results: The results showed that there is a significant difference between   the attribution styles of blind and normal sighted students.
Conclusion & recommendations: It is noteworthy to add that, the significant difference between the blind and the normal sighted students applies to all components including internal- external, Stable- Unstable and limited - totality elements of attribution styles and this must be taken into account in understanding the differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attribution style
  • blind
  • normal sighted
  • students