دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1390 
7. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ اختلال هماهنگی رشد حرکتی در پسران 6-11 ساله

صفحه 135-161

حمـید صالحی؛ رحمان افسرده بخشایش؛ احمدرضا موحدی؛ وحید قاسمی