مقاله پژوهشی
1. مقایسۀ میزان افسردگی و پرخاشگری در میان برادران و خواهران سالم 12-6 ساله کودکان درخودمانده و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

مرضیه کامیاب نژاد؛ مریم سیف نراقی؛ ارکان خوش کلام

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 1-22

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مقایسه میزان پرخاشگری و افسردگی در میان برادران و خواهران سالم 12-6 ساله کودکان درخودمانده و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 است. روش این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه‏ی انجام آن زمینه­ای است. جامعه آماری این پژوهش را برادران و خواهران سالم 12-6 ساله کودکان درخودمانده و مبتلا به نارسایی توجه/ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیر آموزش چندرسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی دانش‏آموزان پسر در خود مانده

داریوش نوروزی؛ احمد احمد زاده بیانی؛ نجمی آقا براتی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 23-52

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع روش تدریس سنتی و چندرسانه‏ای را بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی سال پنجم ابتدایی دانش‏آموزان در خود مانده بوده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمه تجربی است. به این منظور نمونه‏ای شامل 8 نفر از دانش‏آموزان اتیستیک پسر پایه پنجم ابتدایی با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثربخشی مشاوره زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر زاهدان در اردیبهشت ماه 1389

حسین جناآبادی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 53-72

چکیده
  والدین کودکان کم‏توان ذهنی به دلیل داشتن مشکلات فراوان در زمینه نگهداری، تربیت و آموزش آنها آمادگی بیشتری برای تعارضات زناشویی دارند و با توجه به این موضوع که این گونه والدین برای مقابله با مشکلات خانوادگی، نیازمند کمک می‏باشند، مطالعه حاضر با هدف تأثیر مشاوره زناشویی بر تعارضات زناشویی آنها انجام گرفت. مطالعه حاضر به شیوه نیمه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر فشار روانی بر افزایش ابراز وجود دانش‏آموزان دختر معلول جسمی ‏ـ‏ حرکتی دورۀ متوسطۀ شهر اصفهان در سال1389

مریم سلیمانی دینانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی اصغر کاکوجویباری؛ اعظم مرادی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 73-90

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ایمن‏سازی در برابر فشار روانی بر میزان ابراز وجود، میزان احتمال بروز رفتار غیرجرأتمندانه و درجه ناراحتی دانش‏آموزان معلول جسمی ـ حرکتی دختر انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه به شیوه نیمه تجربی، از کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدرسه معلولان جسمی ـ حرکتی شهر اصفهان در سال 1389، 21 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی و مقایسۀ استعدادهای چندگانۀ گاردنر در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91ـ90

حافظ پادروند؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اکبر رضایی فرد؛ حسین عفیفی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 91-108

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه استعدادهای چندگانه در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران است. روش:این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام آن زمینه‏ای می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش‏آموزان نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران تشکیل می‏دهند. از میان جامعه آماری دانش‏آموزان عادی 60 دانش‏آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی رابطۀ صفات شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه‌های استان فارس

عبدالحمید رضوی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد محمدی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 109-134

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه‌های استان فارس در سال تحصیلی 87ـ1386 بود.روش: این تحقیق از نوع کاربردی و شیوه انجام آن همبستگی بوده است و نمونه در دسترس 35 نفری از دانشجویان نابینا و عادی انتخاب شدند. برای سنجش میزان اضطراب اجتماعی از پرسشنامه 58 ماده‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ اختلال هماهنگی رشد حرکتی در پسران 6-11 ساله

حمـید صالحی؛ رحمان افسرده بخشایش؛ احمدرضا موحدی؛ وحید قاسمی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 135-161

چکیده
  هدف: هدف از انجام گرفتن این مطالعه، تطبیق و ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سیاهه اختلال هماهنگی رشد حرکتی در ایران، برای شناسایی کودکان در معرض خطر ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. روش: همسانی درونی، پایایی باز آزمایی، روایی سازه، و روایی هم‌زمان این پرسشنامه با استفاده از یک نمونه بزرگ از دانش آموزان پسر دبستانی و والدین‏شان ...  بیشتر