نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه‌های استان فارس در سال تحصیلی 87ـ1386 بود.روش: این تحقیق از نوع کاربردی و شیوه انجام آن همبستگی بوده است و نمونه در دسترس 35 نفری از دانشجویان نابینا و عادی انتخاب شدند. برای سنجش میزان اضطراب اجتماعی از پرسشنامه 58 ماده‌ای واتسون و فرند، برای سنجش صفات شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت ناو (فرم کوتاه)، و برای سنجش سبک‌های مقابله با استرس، از پرسشنامه 48 ماده‌ای شیوه‌های مقابله با استرس اندلرپارکراستفاده گردید.یافته‌ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین صفات شخصیتی و اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا ارتباط معنی‏داری وجود دارد (01/0 p≤) و نیز بین صفات شخصیتی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان عادی ارتباط معنی داری وجود دارد (01/0 p≤). و همچنین بین سبک‌های مقابله با استرس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان نابینا ارتباط معنی‏داری وجود دارد (01/0 p≤). و نیز بین سبک‌های مقابله با استرس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان عادی هم ارتباط معنی‏داری وجود دارد (01/0 p≤). همچنین مشخص شد که بین صفات شخصیتی دانشجویان نابینا و عادی تفاوت معنی‏داری وجود دارد (05/0 p≤) با این توضیح که میانگین عامل روان نژندگرایی دانشجویان نابینا نسبت به عادی به‏طور معنی‏داری بالاتر می‏باشد (01/0 p≤)، ولی میانگین عوامل برون‏گرایی، انعطاف پذیری و با وجدان بودن دانشجویان عادی نسبت به نابینا به طور معنی‏داری بالاتر است (01/0 p≤)، اما بین مؤلفه دلپذیر بودن تفاوت معنی‏داری در دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: در سبک‌های مقابله با استرس بین دانشجویان نابینا و عادی تفاوت وجود ندارد اما در اضطراب اجتماعی بین دانشجویان نابینا و عادی تفاوت وجود دارد. با توجه به رابطه معکوس بین شاخص‌های برون‏گرایی و دلپذیر بودن با اضطراب اجتماعی پایین، پرورش حس مثبت بودن، جرأت طلبی و صمیمی بودن در افراد نابینا می‌تواند اضطراب اجتماعی آن‌ها را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between personality traits, coping style and social anxiety among blind and normal sighted students in universities of Fars province

نویسندگان [English]

  • Abdol hamed Razavi
  • Soltanali Kazemi
  • Mohammad Mohammadi

چکیده [English]

Objective: The purpose of the present research is to study the relationship amongst personality traits, coping style and social anxiety in blind and normal sighted students in Fars province universities in academic year 1386-87.
Method: A group of 35 blind and normal sighted students were selected. To assess the rate of social anxiety, the Watson and Friend 58 item questionnaire was used. For the assessment of personality traits NEO-FFI questionnaire and to assess the coping styles, Endler and Parker questionnaire with 48 items was applied.
Result: The results showed that there is a meaningful relation between personality traits and social anxiety in blind and normal sighted students.   There is also a meaningful relationship between the coping styles and social anxiety in blind students. And also there is a meaningful relation between the coping styles and social anxiety in normal students. There are significant correlations between coping styles and social anxiety. But between personality traits of the blind and normal sighted students, there are also significant differences. Neuroticism factor of the blind students is meaningfully higher than the normal sighted students; also the extraversion, openness and conscientiousness factor of the normal students is meaningfully higher than the blind students.  There is no meaningful difference between two groups in agreeableness factor. The findings also showed that in coping styles there is no meaningful difference between the blind and normal sighted students.
Conclusion and recommendations: Regarding the social anxiety there is difference between blind and normal students and also social anxiety in the blind students is more than normal students. These findings exemplify the need for paying more attention to the enhancement of the necessary skills for the blind students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Coping style
  • social anxiety. Blind students
  • Normal sighted students
 
منابع فارسی
امیری نیا، صمد. (1375). بررسی و مقایسه نیازهاو صفات شخصیتی بیماران مضطرب و افراد عادی. دانشگاه فردوسی مشهد پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی.
پیری، لیلا. شعر آرای، مهر ناز. (1384). بررسی رابطه میان سبک‌های هویت، ابراز وجود، و سبک‌های مقابله. مجله مطالعات روان‏شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه الزهرا دوره 1، شماره 2 و 3.
حق شناس، حسن. (1385). طرح پنج عاملی ویژگی‌های شخصیت. شیراز: دانشگاه علوم پزشکی.
ساراسون، ایرون جی؛ ساراسون، باربارا. (1987). روا‏ن‏شناسی مرضی (ترجمه بهمن نجاریان و همکاران،1377).تهران: رشد.
سانتراک، جان دبلیو. (2003). زمینه روان‏شناسی (ترجمه مهرداد فیروزبخت، 1383). تهران: رسا.
شهسواری، سهیلا. (1383). مقایسه ابعاد مختلف خود ادراکی دانش‏آموزان دختر و پسر ناشنوا، نابینا و عادی در مقطع راهنمایی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روا نشناسی، دانشگاه شیراز.
کهدویی، جلیل. (1384). بررسی نقش عزت نفس و کانون کنترل در شیوه‌های مقابله با استرس در افراد افسرده، مضطرب و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز.
محمودی، سیروس. (1385). بررسی رابطه هسته کنترل با پیشرفت تحصیلی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان نابینا و عادی، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه شیراز.
نامنی، محمدرضا؛ حیات روشنایی، افسانه و ترابی میلانی، فریده. (1381). تحول روانی آموزش و توان‌بخشی نابینایان. تهران: سمت.
نیسی، عبدالکریم و شهنی ییلاق، منیجه. (1380). تأثیرآموزش ابراز و جود بر عزت نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم سال هشتم.
هالاهان، دانیل پی؛ کافمن، جمیزام .(1378).کودکان استثنایی، مقدمه‌ای بر آموزش‌های ویژه (ترجمه مجتبی جوادیان)، مشهد: آستان قدس رضوی.
هرمزی نژاد معصومه، شهنی ییلاق منیجه، نجاریان بهمن. (1380). رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی وکما لگرایی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
هیبتی، خلیل. (1381). بررسی شیوه‌های فرزندپروری والدین و رابطه آن با شیوه‌های مقابله با استرس دانش‏آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهر زرقان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه شیراز.
 
 
منابع لاتین
Bloks, H.Spinhoven , p.,Callewaert,l ., Willemseـ koning, c.,& Turksma, A.(2001). changes in coping styles and recovery after in patient treatment for severe eating disorder. European Eating Disorders Review.9.397 – 415.
Costa, P.T. & McCrae, R.R. (1989).Personality assessment.in H.S.Friedman (Ed.), Encyclopedia of mental health (VOL.3).San Diego: Academic Press.22.
Costa, P.T. & McCrae, R.R. (1990) the NEO PI/NEOFFI Manual supplement.Odesa, FL: Psychological Assessment Resources.VOL.4, 36ـ39.
Eksi, H.( 2004).Personality and coping: a multidimensional research on situational and dispositional coping.Educati Sciences: Theory & Practice, 4, 94 – 98.
Endler, N.S., & Parker J.D.A. (1990).Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation.j pers soc psychol.58: 844ـ854.
Fisher, P, H.Carrie MasiaـWarner, and Rachel G.Klein (2004).Skill for social and academic success: A schoolـBased intervention for social anxiety disorder in adolescents.Clinical Child and Family Psychology Review, 7, 241 – 249.
Iowenfeld, B.(1980) psychological problems of children with severly impaired vision. In M.cruick.
Kashdan,T.and James D.H Herbert.(2003). Social anxiety disorder in childhood and adolescence: Current status and future direction.Clinical Child and Family Psychology Review, 4, 37ـ 61.
Kenji, K., & Pedersen, N.L. (2005) personality and coping: A study of Twins Reared Apart and Twins Reared Together. Behavior Genetics, vol.35 (2).
Kessler,R.C.,McGonagle,K.A.,Zhao,S.,Nelson,C.B.Hughes,M., Eshelman,S.,et al.(1994).Lifetime and 12ـ month prevalence of DSMـIIIـR psychiatric disorders in the United States.Archives of General Pychiatry, 51, 8ـ19.
Lazarus, R.S. (1993).Coping theory and research: Past, Persent and Future Psychosomatic Medicine 55: 234 – 247.
Leary, M.R.(2001).Shyness and the self : Attentional, motivational and cognitive self – proceses in social anxiety and inhibition.In W.R.crazier & L.E.Alden (Eds), International hand book of social anxiety (PP.217 – 234).New York: wiley.
Liveneh, W., Sheldon, M, & Kaplan, J. (1991) The relationship between anxiety and coping modes. Journal of Human Behaviour. 36. (3) , P.1369 – 9.
Lowenfeld, B. (1980) psychological problems of children with severely impaired vision. In W.M.cruick shank (E.D.) Psychology of Exceptional children and youth (4th Ed.) Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall, pp.255ـ341.
Mc Guire, L.L.,& Meyers, C.E.(1971).Early personality in the congenitally blind child, New outlook for the Blind, 65, 137 – 143.
Moore, K.A, & Baker – smith, K.O. (2003) the impact of social anxiety on quality of life: A biopsychosocial model. Combined abstracts of Psychology conferences.
Park, C.L.(1998).Stress – related growth and thriving through coping: the roles of personality and cognitive processes. Journal of Social Issues, 54, 267 – 277.
Pizzarello, L., Abiose, A., Ffytche, T., Duerkson R, Thulasiraj, R, Taylor H, et at. Vision (2004) : The right to sight Arch Ophtalmol, 122: 615 – 620.
Rapee, R.M., & Heimberg, R .B. (1997). A cognitive behavioral model of anxiety in social phobia. Behavior Research and therapy, 35, 741 – 756.
Ratsep, T., Kallasmaa, T.Pulver, & Gross – Paju, k.(2000). Personality as a predictor of coping efforts in patients with multiple sclerosis.Multiple sclerosis 6, 397 – 402.
Schnittjer, C.J., and Hirshoren, A.(1981).Factors of behavioral problems in visually impaired chidrlen.Journal of Abnormal Child Psychology 9(4) , 517 – 522.
shank (E.d.) Psychology of Exceptional children and youth (4th ed.) Englewood cliffs, N.J, prentice Hall, pp.255ـ341.
Uptron, L.R., Bush, B.A.& Taylor, R.E.(2002).Stress, coping, and adjustment of adventitiously blind male veterans with and without diabetes mellitus. Journal of Visual Impairment And Blindness,98,1ـ8.
Vassilopoulous, S.(2005).Anticipatory processing plays a role in maintaining social anxiety. Anxiety, Stress, and Coping, 18, 321 – 332.
Vertue, F.(2003).From adaptive emotion to dysfunction: An attachment perspective on social anxiety disorder, Personality and Social Psychology Review, 7, 170ـ191.
Vollrath, M., Alnaes, R., & Torgerson, S.(1998).Coping styles predict change in personality disorders Journal of Personal Disorder 12: 198 – 209.
Watson, D. & Friend, R. (1969). Measurement of social evaluation anxiery. Journal of Consulting and Clinical psychology, 33,. 448 – 454.
Wittchen, H.U., Stein, M.B., & Kessler, R.C.(1999).Social fears and social phobia in a community sample of adolescents and young adults: Prevalence, risk factors and co – morbidity. Psychological Medicine, 29, 309 – 323.