نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع روش تدریس سنتی و چندرسانه‏ای را بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی سال پنجم ابتدایی دانش‏آموزان در خود مانده بوده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمه تجربی است. به این منظور نمونه‏ای شامل 8 نفر از دانش‏آموزان اتیستیک پسر پایه پنجم ابتدایی با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده‏ها از آزمون محقق ساخته و نرم‏افزار چندرسانه‏ای محقق ساخته مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‏ای‏ها استفاده شده است. در هر دو گروه، یک پیش آزمون یکسان اجرا شد و پس از اطمینان از همسان بودن دو گروه، در گروه آزمایش به روش یادگیری چندرسانه‏ای تدریس داده شد و در گروه کنترل به شیوه رایج و متداول تدریس شد، در هردو گروه چهار پس‏آزمون یادداری و یادگیری لوزی و ذوزنقه اجرا شد. طول مدت اجرای آموزش به همراه اجرای آزمون‏ها در هر گروه7جلسۀ 90 دقیقه‏ای بوده است. تحلیل داده‏ها با استفاده از آزمون T نشان داد که به کارگیری نرم افزار چندرسانه‏ای در آموزش مفاهیم ریاضی (مساحت لوزی و مساحت ذوزنقه) در دانش‏آموزان اوتیستیک مؤثرتر از روش سنتی (روش فعلی موجود در مدارس استثنایی) می‏باشد. لذا پیشنهاد می‏شود از آموزش به سبک چندرسانه‏ای برای یادگیری این دانش آموزان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
رافعی، طلعت. (1385). اتیسم، ارزیابی و درمان. تهران: انتشارات دانژه.
ریچارد، مایر. (1384). یادگیری چندرسانه‏ای. ترجمه: مهسا موسوی. تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی.
سانتراک، جان. (1388). روان‏شناسی تربیتی با رویکرد شناختی. ترجمه: مرتضی امیدیان. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه یزد؛ چاپ دوم. یزد.
سایمون، بارون. (1389). اوتیسم و سندروم آسپرگر. ترجمه: مهدی. گنجی. تهران: انتشارات ساوالان.
صائب، مرجان. (1389). اختلالات طیف در خودماندگی راهنمایی برای والدین و مراقبین. تهران: انتشارات تبلور.
عالمی، محمد حسین. (1377). نظریه یادگیری و مواد آموزشی چندرسانه‏ای. تهران: رشد تکنولوژی آموزشی، دوره 15، شماره 6.
قره خانی، احمد. افروز، غلامعلی. معصومیان، معصومه. (1389). استفاده از فن‏آوری رایانه برای توان بخشی و آموزش کودکان در خود مانده. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 105. 53-47 .
کاکاوند، علیرضا. (1388). شناخت، آموزش و درمان اختلالات اوتیسم. کرج: انتشارات سرافراز.
گیج نیت، ال، یرلاینر، دیوید سی. (1375). روان‏شناسی تربیتی، ترجمه: غلامرضا خویی نژاد و جواد طهوریان. مشهد: انتشارات پاژ.
لارکی، سو. (1386). راهبردهای عملی کاری کودکان اوتیسم. ترجمه‌:آذر زمانی؛ منیژه عزیزی. تهران: نشر ویرایش.
ناصح، هما. (1388). همراه با اوتیسم از تشخیص درمان، تهران: نشر دانژه.
نتبوهم، الن. زایسک، ورانیکا. (1388). 1001 ایده فوق العاده برای تعلیم و تربیت کودکان با اختلال طیف اوتیسم. ترجمه: هایده حائری؛ اسماعیل گنجینه. تهران: دانژه.
هاجدن، لیندا. (1389). حل مشکلات رفتاری کودکان در خود مانده. بهبود ارتباط به کمک راهکارهای دیداری. ترجمه: الهه محمد اسماعیلی؛ امیر رحمانی رسا. تهران: انتشارات دانژه.
 
 
منابع لاتین
Alberto ,P,A .& Troutmman,a.c.(1995). Applied behavior analysis for teacher.(4th ed). Upper saddle river,nj.prentice hill.
Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. (2007). Prevalence of autism spectrum disorders. MMWR Surveillance Summary. 56(1), 1-11. Retrieved from http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5601a1.htm.
Ayer, k. longone, j.(2005). Intervention and instruction with video for students with autism: a review of children of the literature. Education and training in developmental disabilities .40.183-196.
Ayner, c . denholm, c. sigafoos, j.(2009). "video-base intervention for individual with autism: key question that remain unanswered". Research in autism spectrum disorders.3.291-303.
Bosseler, A .Massaro , D.w.(2003). Development and evaluation of a computer – animatedtutor for vocabulary and language learning in children white autism . journal of Autism and Developmental Disorder ,33,653-672.
cheng , y .(2010). exploring the social competence of student with autism spectrum conditions in a collaborative virtual learning environment-the pilot study. Computer & education 54. 1068-1077.
Cheng, Y. Moor,D. Mc Grath.(2005). collaborative virtual environment technology for people with autism. In the 5th IEEE international conference on advanced learning technogies.
cheng,y.(2005). an avatar reprensentation of emotion in collaborative virtual environments (CVE) technology for people with autism. Phd thesis.leeds metropolitan university.
Glens, J. Jordan, R. Morgan,H.(2001). All about autism a booklet for parents and carery. London. The mental health foundation.
Grandin , T.(1996). thinking in picture : and other report from my life with autism. New york: vintagebooks.
Heinich , R. Molenda, M.,russel, J., and Smaldino, S.(1999). Instructional media and teacnologies for lerainng (6 th ed).NJ: Merrill / prentice hall.
Jus , T. Heimann ,M . nelson, k.(2001)."interaction patterns between children and their teacher when using a specific multimedia and communication strategy". Vol5(2).175-187.
Keppell, M.(2009). Optimizing Instructional Desing-subject MatterEXPERT Communication In the Design  and Development of on lin and Multimedia of the ACM. aVailabel at:http://pppjj.usm.my/mojit/.
Khan,T,M.(2010). Thr effects Of multimedia learning on children with different spcial education needs.  procedla social and behaviorat sciences.2.4341-4345.
Lerner,j,w,(1997). Children with learning disabilities:theories, diagnosis, and strategies. Boston.houghton Mifflin
Mayer , R.multimedia learning.cambridge.university press. United kingdom.2001.
Mccoy,k. Hermansen ,E. (2007). video modeling for individuals with autism: review of model types and effects. Education and treatment of children.30.183-213.
Meisbov, g .(2000). Autistic disorder in a kazdin. Washington dc and new york. Ammerican psychological association and oxford press.
Michel, P.EI Kaliouby , R. (2003). “Real time facial expression recognition in video using supportvector machines” . In proceedings of the 5th international conference on multimodal interfaces (pp.258-264). ACM press.24
Parsons, s. Mitchel ,p. leonard, A.(2005). Do adolescent with autistic spectrum disorders adhere to social conventions in virtual environment? Autism.9.95-117.
Parsons, s. Mitchel ,p.(2002)."the use and understand of virtual environment by adolesents with austic spectrum disorders". Jounal autism developmental disorders.34(4).449-466.
Pueshel , s, m & scola , p, s & weidenman, l, e & bernier,j,r. (1995). The special child. Baltimore. Paul h, brooks.
Rodier, P.M.(2000).The eary origins of autism.scientific American.Jan.2000.56-62.
Segafoos ,j . O Reilly,M .De la cruz,B.(2007). "how to use video modeling and video prompting" .austin,tx: pro-ed.
Sweller, J.Chandler, P.(1994)."Cognitive load theory and the the format of insturaction".Cognnition and insturaction.vol8(4).293-332.
Szatmari, p.(1998).Genetics of autism : overview and new directions . journal of autism and developmental disorders .28(5).351-368.
United States Department of Health and Human Services. (1999). Chapter 3 Children and mental health. In Mental Health:A report of the Surgeon General. Retrieved from http://www.surgeongeneral. gov/library/ mentalhealth/ chapter3/ sec6.html.