نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری در دانش‏آموزان دبستانی با نارسایی‏های ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و به روش تحقیق زمینه ای انجام پذیرفته است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان عادی و با نارسایی‏های ویژه در یادگیری شهر اردبیل است. نمونه آماری شامل 377 نفر از دانش‏آموزان عادی دوره ابتدایی (191 نفر پسر و 186 نفر دختر) و 80 دانش‏آموز با نارسایی‏های ویژه در یادگیری (40 نفر دختر و 40 نفر پسر) بوده‏اند که در سال تحصیلی89- 1388 در آموزشگاه‏های شهر اردبیل تحصیل می‏کردند. این پژوهش به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انجام شد و برای جمع‏آوری داده‏ها از فرم گزارش معلم آخنباخ برای هر دو گروه (دانش‏آموزان عادی و دانش‏آموزان با نارسایی‏های ویژه در یادگیری) استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1) دانش‏آموزان با نارسایی‏های ویژه در یادگیری و عادی در میزان شیوع انواع اختلال‏های‏رفتاری، مشکلات‏عاطفی، مشکلات اضطرابی، مشکلات نارسایی توجه/ بیش فعالی، مشکلات رفتار مقابله‏ای و مشکلات سلوک تفاوت معنی‏داری دارند، به سخن دیگر این مشکلات در دانش ‏آموزان با نارسایی‏های ویژه در یادگیری بیشتر است. اما در میزان شیوع مشکلات جسمانی تفاوت‏ها‏ معنی‏دار نیست. 2) در هر‏دو گروه، بیشترین میزان شیوع مشکل در مقیاس مشکلات نارسایی توجه/ بیش فعالی و کمترین میزان شیوع مشکل در مقیاس مشکلات جسمانی است. براساس یافته‏های این پژوهش، پیشنهاد می‏شود اولیاء مدارس و روان‏شناسان علاوه بر در نظر داشتن متغیر نارسایی‏های ویژه در یادگیری، مراقب مشکلات رفتاری این دانش‏آموزان نیز باشند.

کلیدواژه‌ها

آخنباخ،‏ توماس و رسکورلا لیلی. (1384).‏ کتابچه راهنمای فرم‏ها‏ی سن مدرسه مبتنی بر نظام تجربه سنجش آخنباخ.‏ (ترجمه و هنجاریابی اصغر مینایی).‏ تهران : انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ندارد).‏
جمشیدی،‏ عفت.‏ (1384).‏ مقایسه مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان مبتلا به نارسایی‏ها‏ی ویژه در یادگیری و دانش‏آموزان عادی 8 تا 12 ساله.‏ پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.‏ سال پنجم،‏ شماره 1.‏ بهار 1384.‏
رضایی،‏ اکبر.‏ (1385).‏ مقایسه ویژگی‏های روان‏شناختی دانش‏آموزان نارسانویس و عادی پایه سوم ابتدایی.‏ پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،‏ سال ششم،‏ بهار 1385،‏ 514- 497.‏
رفیعی زاده،‏ محمدرضا.‏ (1380).‏ بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری دانش‏آموزان با نارسایی‏ها‏ی ویژه یادگیری و عادی دوره ابتدایی شهرستان یزد.‏ پایان نامه کارشناسی ارشد.‏ دانشگاه علامه طباطبائی تهران.‏ چاپ نشده.‏
سیف،‏ علی اکبر.‏ (1388).‏ روش تهیه پژوهشنامه (ویرایش سوم).‏ تهران : نشر دوران.
سیف نراقی،‏ مریم و نادری،‏ عزت الله.‏ (1379).‏ اختلالات رفتاری کودکان و روش‏ها‏ی اصلاح و ترمیم آن.‏ تهران : انتشارات بدر.‏
سیف نراقی،‏ مریم و نادری،‏ عزت الله.‏ (1389).‏ نارسایی‏ها‏ی ویژه در یادگیری (چگونگی تشخیص و روش‏ها‏ی بازپروری).‏ تهران : انتشارات مکیال.‏
سیف نراقی،‏ مریم و نادری،‏ عزت الله.‏ (1389).‏ روان‏شناسی و آموزش کودکان استثنایی.‏ تهران: نشر ارسباران.‏
شهیم،‏ سیما.‏ (1383).‏ مقایسه مهارت‏ها‏ی اجتماعی و مشکلات رفتاری در دو گروه از کودکان عادی و مبتلا به اختلالات یادگیری در خانه و مدرسه.‏ پژوهش‏ها‏ی کاربردی روان‏شناختی.‏ سال سی و سوم.‏ شماره 1.‏ بهار و تابستان 1383.‏ ص 6.‏
علاقبند راد،‏ جواد و مؤمنی،‏ فرزاد.‏ (1379).‏ ارتباط اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با اختلال یادگیری در پسران 12- 7 ساله.‏ مجله روان‏پزشکی و روان‏شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار).‏ پاییز و زمستان 1379.‏ شماره 6،‏ 36- 32.‏
فرهادیان،‏ علی.‏ (1378).‏ رابطه اختلال سلوک با اختلال یادگیری.‏ پایان نامه کارشناسی ارشد.‏ دانشگاه علامه طباطبائی تهران.‏ چاپ نشده.‏
کرک،‏ ساموئل ای و گالاگر،‏ جیمز جی.‏ (1385).‏ آموزش و پرورش کودکان استثنایی.‏ (ترجمه مجتبی جوادیان).‏ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.‏ (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ندارد).‏
کرمعلی اسماعیلی،‏ سمانه و بیان زاده،‏ سید اکبر.‏ (1385).‏ مهارت حل مسأله اجتماعی در دانش‏آموزان دچار ناتوانی یادگیری.‏ فصلنامه روان‏پزشکی و روان‏شناسی بالینی،‏ شماره 44،‏ بهار 1385،‏ 39- 34.
لرنر،‏ ژانت.‏ (1384).‏ ناتوانی‏ها‏ی یادگیری (نظریه‏ها‏،‏ تشخیص و راهبردهای تدریس).‏ (ترجمه عصمت دانش).‏ تهران : دانشگاه شهید بهشتی.‏ (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1997).‏
مرویان حسینی،‏ رضا.‏ (1376).‏ شناسایی،‏ تحلیل و مقایسه مشکلات رفتاری با رشد اجتماعی و عزت نفس دانش‏آموزان دارای اختلالات خواندن و نوشتن با دانش‏آموزان عادی.‏ زنجان،‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان رنجان.‏ سومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان.‏
متین،‏ آذر و یوسفی لویه،‏ مجید.‏ (1385).‏ تأثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری.‏ پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،‏ تابستان 1385،‏ 622- 603.‏
نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم.‏ (1389).‏ راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق (تجدید نظر اول).‏ تهران: نشر روان.‏
نادری،‏ عزت الله و سیف نراقی،‏ مریم.‏ (1389).‏ روش‏ها‏ی تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی (ویرایش پنجم).‏ تهران: نشر ارسباران.‏
والاس،‏ جرالد و مک لافلین،‏ جیمز ا.‏ (1376). ناتوانی‏های یادگیری (مفاهیم و ویژگی‏ها). (ترجمه محمد تقی منشی طوسی). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.‏ (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ندارد).
 
Arthure,A.‏R (2003).‏ The emotional lives of people with learning disability.‏ British Journal of learning Disabilities,31,25-31.
Eron , L.‏ (1987).‏ The development of aggressive behavior form the perspective of a development behavior , American psychology , 42 , 435-442.‏
Lerner , J.W.‏ (1997).‏ Childern with learning disabilities : theories , diagnosis and teaching strategies.‏ Boston : Houghton Mifflin.‏
Loannis , A.‏ & Efrosini , K.‏ (2008).‏ nonverbal social interaction skills of children with learning disabilities.‏ Research in developmental disabilities , 29 , 1- 10.‏
Kuhne , M., & Wiener , j.‏ (2000).‏ Stability of social status of children with and without learning disabilities.‏ Learning Disability Quarterly , 23 , 64-75.‏
Martinez , R.S.,& Semrud – Clikeman , M.‏ (2004).‏ Emotional adjustment and school functioning of young adolescents with multiple vwrsus single learning disabilities.‏ Journal of Learning Disabilities , 37 , 411-420.‏
Margalit , M. (1998).‏ Loneliness and coherence among preschool children with learning disabilities.‏ Journal of Learning Disabilities , 31 , 173-181.‏
Mishna , F. (1996). Finding their voice : group therapy for adolescents with learning disabilities.‏ Learning Disabilities Research & Practive , 11 , 249-258.‏
Morris , S.‏ (2002).‏ promoting social skills among students with nonverbal learning disabilities.‏ Teaching exceptional children , 34 , 66.‏
Most , T.‏ & Greenbank , A.‏ (2002).‏ Auditory , visual , and auditory – visual perception of emotions by adolescents with and without learning disabilities , and their relationship to social skills.‏ Learning disabilities research & practice.‏ 15 , 171 – 178.
Renick , M.‏ j.‏ & Hater , S.‏ (1989).‏ Impact of social comparison on the developing self – perceptions of learning disabled students.‏ Journal of educational psychology , 81 , 631-638.‏
Sabornie , E.‏J. (1994).‏ Social – affective characteristics in early adolescents identified as learning disabled and no disabled.‏ Learning Disability Quarterly , 17,268-279.
Strawderman , C.‏ & Watson , B.‏ (1992).‏ The prevalence of depressive symptoms in children with learning disabilities.‏ Journal of learning disabilities , 25 (4).‏ 258.