نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزشی چند رسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش‏آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پایۀ چهارم ابتدایی صورت پذیرفته است. روش موردنظر در این پژوهش شبه آزمایشی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی کلاس چهارم ابتدایی شهر اراک و نمونۀ آماری، نمونۀ تمام شمار از جامعۀ مورد پژوهش بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. گروه آزمایش طی سه جلسه با استفاده از نرم افزار آموزشی محقق ساخته آموزش دیدند. اما گروه گواه به شیوۀ متداول و بدون بهره گیری از چندرسانه‏ای آموزش دیدند. به منظور بررسی تغییرات حاصله، ابتدا یک پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و بعد از گذشت زمان دوهفته‏ای، پس آزمون دوم با هدف اندازه گیری میزان یادداری اجرا گردید. در تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی کمک گرفته شد. یافته‏ها نشان داد که میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است. به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش برتری میزان یادگیری و یادداری دانش آموزانی که مطالب را از طریق چند رسانه‏ای آموزشی دریافت کرده بودند نشان داد. بنابراین پیشنهاد می‏شود که در تدریس و یادگیری ریاضیات برای این دانش آموزان می‏توان از چندرسانه‏ای آموزشی ریاضی استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها

 
منابع فارسی
جعفرخانی، فاطمه. (1388). تأثیر چندرسانه‏ای بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش‏آموزان کم بینا پایۀ سوم مقطع راهنمایی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
خسروی، محبوبه. (1382). مقایسۀ میزان یادگیری به سه روش سخنرانی، همیاری، و آموزش به کمک کامپیوتر در درس جغرافیای اول راهنمایی پسرانۀ شهر تهران. پایان نامه کارشناشی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
زارعی زوارکی،اسماعیل. رستمی نژاد، محمد علی و ایزی، مریم. (1390). معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه براساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری. فصلنامۀ روان‏شناسی افراد استثنایی، شمارۀ 1،113-134.
سلیمانی، علی اکبر. (1388). مقایسۀ اثربخشی روش‏های آموزش مدیریت رفتاری والدین، تنظیم کنش حافظۀ کاری و دارودرمانی بر کاهش اختلال نارسایی توجه- فزون جنبشی. طرح تحقیقاتی چاپ نشده دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف نراقی، مریم. و نادری، عزت ا... .(1389). روان‏شناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: ارسباران.
عوض زاده، ایرج. (1384).تحلیل و ارزشیابی محتوای چندرسانه‏ای‏های آموزشی درس زبان انگلیسی پایۀ دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چندرسانه‏ای مایر. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
کرک، اس. و جانسون، آر.(1382). آموزش و پرورش کودکان عقب ماندۀ ذهنی.(ترجمۀ مجید مهدی زاده). مشهد: آستان قدس رضوی. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1987).
کرک، اس. و گالاگر، جی. (١٣87). آموزشوپرورش کودکاناستثنایی.(ترجمۀ مجتبی جوادیان). مشهد: آستان قدس رضوی.
کی نژاد، حسین. (1378). سیستم‏های چندرسانه‏ای به عنوان ابزار تکنولوژی آموزشی. دومین همایش بررسی و تحلیل آموزش‏های کاربردی، 10 و 11 اسفند 1378.
گریسون، دی. آر. و اندرسون، تی.(1384). یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم: مبانی نظری و عملی. (ترجمۀ زارعی زوارکی و صفایی موحد). تهران: علوم و فنون.(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2003).
میلانی فر، بهروز. (1389). روا‏ن‏شناسی کودکان و نوجوانان استثنائی. تهران: قومس.
هاردمن، ام. ام.، درو، کی.جی.، وینسون اگن، ام.(1388). روان‏شناسی و آموزش کودکان استثنایی در جامعه، مدرسه و خانواده، (ترجمه حمید علیزاده، کامران گنجی، مجید یوسفی لویه و فریبا یادگاری). (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2002).
هالاهان، دی. پی. و کافمن، جی، ام. (1385). کودکان استثنایی: زمینۀ تعلیم و تربیت ویژه. (ترجمۀ فرهاد ماهر). تهران: رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1991).
یاوری، ماه نیا. (1384). تأثیر چندرسانه‏ای بر یادگیری دانش آموزان حساب نارسا در درس ریاضی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 
 
منابع لاتین
Al Balooshi, F., & Alkhalifa, E. M. (2002). Multi-modality as a cognitive tool,special issue: Innovations in learning technology. Journal of International Forum of Educational Technology and Society, 5(4), 49–55.
Arkun, Selay.Akkoyunlu, Buke.(2008). A Study on the development process of a multimedia learning environment according ADDIE model and students' opinions of the multimedia learning environment.Hacepttep university, Factuity of  Education, Dep. Comp. Tech,Ed,Ankara, Turkey. Interactive Educational Multimedia. [On line] Available in: http://www. ub.edu/multimedia/learn.
Beachman,A,N., Alty, J, L.(2006).An investigation  into the effects that digital media can have on the learning outcomes of individuals who have dyslexia. Computer & Education47,74-93.
Boone, R. Higgins, K.(1993). Hypermedia basal readers: three years of school- based research. Journal of special education technology,12,86-106.
Garnet, K.(1998). Different type of math learning problem. Available in: http://www.ldonline.org/article/5896
Hall, E. (2002). Computer assisted instruction in reading for student with disability: A reaserch synthesis. Education and Training of children.23, N2.(173-193).
Kenji, R. Betlehem, U. (2000).Task engagement & mathemathics performance in children with attention–deficit hyperactive disorder: effect of supplemental computer instruction. School psychology &  quartery.17.(pp242-257)
Lewis, R. (1998). Reading software for students in general education classrooms. Upper Saddle River. NJ:Merrill/Prentic Hall.
Lewis, R. Harrison, P. J. Lynch, E. W. Saba, F.(1994). Applications of technology in special education: A statewide study.Learning Disabilities: A Multidiciplinary Journal, 5.(pp69-79).
Schery, T. Oconnor Schery, T. Oconnor, L. (1997). Language Intervention: computer training for young children with special needs. British Journal of Educational Technology, 28, N4.(271-279).
Sparrowhawk,A., Haed,Y.(2007).How to use ICT to support children with special education needs.Cambridge:LDA.
Subhi,T.(1999) The Impact  of  LOGO on Gifted Children`s Achivement and Creativity; Jornal of Computer Assisted-learning, Vol 15,pp98-108.
Zaraii Zavaraki, E. (2002). Internet technology as means in area of vocational and technical education to person with disabilities. National seminar on instrumentation & information technology for disabled. Chandigar: Computer society of India.