مقاله پژوهشی
1. تأثیر آموزشی چندرسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایۀ چهارم شهر اراک

اسماعیل زارعی زوارکی؛ فرزانه غریبی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، صفحه 1-20

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزشی چند رسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش‏آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پایۀ چهارم ابتدایی صورت پذیرفته است. روش موردنظر در این پژوهش شبه آزمایشی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی کلاس چهارم ابتدایی شهر اراک و نمونۀ آماری، نمونۀ تمام شمار از جامعۀ مورد پژوهش بود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی کــارکـردهای اجـــرایی استـــدلال، بـــرنامه ریزی ـ سازمان‏دهی و حافظـۀ کاری در دانش‏آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران

مژده جانه؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حمید علیزاده

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، صفحه 21-42

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر مقایسۀ کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی ـ سازمان دهی و حافظۀ کاری در دانش‏آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال ریاضی است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه‏ای است. جامعۀ آماری شامل، دانش‏آموزان دختر مقطع دبستان با و بدون اختلال ریاضی شهرستان تهران است. 60 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. الگوی پیش‏بینی احساس تنهایی بر مبنای تعامل معلم با دانش‏آموز و ابعاد ادراک شایستگی در میان نوجوانان با و بدون نقص بینایی

لیلی صالحی؛ دیبا سیف

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، صفحه 43-64

چکیده
  هدف از انجام گرفتن این پژوهش پیش بینی احساس تنهایی براساس تعامل معلم با دانش­آموز و ابعاد ادراک شایستگی در میان نوجوانان با و بدون نقص بینایی بود، که با روش تحقیق همبستگی به انجام رسید. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ نوجوانان با و بدون نقص بینایی بود که در مقطع راهنمایی مدارس تلفیقی تحصیل می‏نمودند. آزمودنی‏های پژوهش که با روش هدفمند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی مقایسه‏ای اثربخشی آموزش‏های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت نفس زنان با معلولیت جسمی ـ حرکتی 35-18 اصفهان سال 1387

اعظم مرادی؛ صدیقه رضایی دهنوی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، صفحه 65-98

چکیده
  هدف: هدف این تحقیقبررسی و مقایسۀ اثربخشی آموزش‏های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت نفس زنان با معلولیت جسمی ـ حرکتی شهر اصفهان بود. روش:طرح تحقیق نیمه تجربی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ اعضای زن 35-18 سالۀ تشکل غیردولتی جامعۀ معلولان شعبۀ شهر اصفهان بود. برای نمونه‏گیری 80 نفر از جامعه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مقایسۀ شکل‏گیری مفهوم در دانش‏آموزان 17- 5 سال با و بدون نقص شنوایی در شهرستان قزوین، سال 1387

محمدرضا جلالی؛ لیلا حسن پور

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، صفحه 99-124

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر به منظور بررسی ماهیت و جهت رابطۀ تفکر و زبان، تشکیل مفهوم (به عنوان اساسی ترین عنصر تفکر) در دانش آموزان شنوا و مبتلا به نقص شنوایی مورد مقایسه قرار گرفت تا از این طریق تأثیر فقدان یا تأخیر در آموزش زبان و همچنین تفاوت در نوع درون‏دادهای زبانی (زبان نشانه‏ای) بر تشکیل مفهوم و به تبع آن تفکر مورد ارزیابی قرار گیرد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش‌آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

احمد عابدی؛ مریم قادری نجف آبادی؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، صفحه 125-144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش برنامۀ فراشناخت پانوراو فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش ومهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی انجام گرفت. ازروش پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایۀ چهارم ابتدایی با نارسایی ویژه در ریاضی شهرستان نجف‏آباد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش‌بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین، سبک‏های دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان

نیلوفر میکاییلی؛ خدیجه زمانلو

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، صفحه 145-166

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع کودک‏آزاری و همچنین، پیش‌بینی آن از طریق بررسی متغیرهای افسردگی و اضطراب والدین، سبک‏های دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان می‏باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان پسر دورۀ راهنمایی شهر اردبیل بود. به منظور تعیین شیوع کودک‏آزاری یک مطالعه از نوع کاربردی و برای پیش‌بینی آن روش همبستگی ...  بیشتر