مقاله پژوهشی
1. بررسی رابطة دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی شهر همدان سال تحصیلی 1388-1387

امین حسن پور؛ مریم سیف نراقی؛ احمد قره خانی؛ مسعود جعفری

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، صفحه 1-20

چکیده
  هدف:  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی است.  روش: این پژوهش از تحقیقات کاربردی و شیوة انجام گرفتن آن همبستگی است.تعداد 358 نفر(125 نفر والدین دانش آموزان عادی و 233 نفر والدین دانش آموزان استثنایی) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدندو به مقیاس های سبک های دلبستگی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. پیش‌بینی نشانه‏های سلامت‌روانی بر اساس تاب‏آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 91-1390

ستاره شجاعی؛ احمد به ‏پژوه؛ محسن شکوهی یکتا؛ باقر غباری

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، صفحه 21-46

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نشانه‌های سلامت‌روانی بر اساس تاب‌آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی صورت گرفت. روش پژوهش کاربردی و شیوة انجام دادن آن همبستگی است. جامعة آماری در این پژوهش کلیة خواهران و برادران نوجوان 12-18 ساله دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز درسال تحصیلی 91-1390بودند که از بین آنها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی و مقایسة سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان نابینا و بینای 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390

پرویز شریفی درآمدی؛ مریم مالمیر

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، صفحه 47-60

چکیده
   هدف : تحقیق حاضر با هدف بررسی سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نابینایان انجام شد . روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعه و نمونة آماری: از میان نوجوانان بینا و نابینای شهر تهران  به شیوة گزینش در دسترس 15 نوجوان نابینا (14 تا 16 سال ) و 15 نوجوان بینا (14 تا 16 سال ) که در دبیرستان‏های شهر تهران و حومه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شیوع نشانه‌های اختلال‌نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی در دانش‌آموزان تیزهوش دورة راهنمایی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال90- 1389 

بهشته نیوشا؛ کامران گنجی؛ مریم ستوده

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، صفحه 61-94

چکیده
  پژوهش حاضر برای بررسی میزان شیوع نشانه­های اختلال­­­نارسایی­توجه­/بیش­فعالی در دانش­آموزان تیزهوش استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی (همة­گیرشناسی) بود. جامعة آماریرا 34529 نفر دانش­آموز مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی  استان کهگیلویه و بویراحمد که در سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل اشتغال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مقایسة شیوه‏های فرزندپروری مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دورة ابتدایی با اختلال لجبازی- نافرمانی و عادی در شهرستان ایلام

اسدالله صادق خانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی اصغر کاکو جویباری

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، صفحه 95-114

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شیوه‏های فرزندپروری مادران بر ابتلای دانش آموزان پسر دورة ابتدایی به اختلال لجبازی - نافرمانی است. روش: مطالعة حاضر از نوع کاربردی و شیوة انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعة آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان پسر دورة ابتدایی شهرستان ایلام بود و نمونه ای به حجم 60 نفر از مادران کودکان دارای اختلال لجبازی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثر بخشی افزایش علاقة اجتماعی در کاهش علائم کودکان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی شهر ارومیه

علی اسماعیلی؛ مسعود قربانعلی پور

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، صفحه 95-134

چکیده
  هدف از انجام گرفتن این پژوهش، تعیین اثر بخشی مداخله مبتنی بر افزایش گرایش اجتماعی بر کاهش مشکلات کودکان مبتلا به نارسایی توجه - بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر ارومیه 31 نفر با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایة دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعة موردی)

زینب خانجانی؛ هوشنگ مهدویان؛ پریچهر احمدی؛ تورج هاشمی؛ لیلا فتح اله پور

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، صفحه 135-157

چکیده
  هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی  اثربخشی روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظوریک نفر دانش­آموز پسر ویک نفر دانش­آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به روش چند حسی فرنالد آموزش داده شدند. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایة منفرد به انجام ...  بیشتر