نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شیوه‏های فرزندپروری مادران بر ابتلای دانش آموزان پسر دورة ابتدایی به اختلال لجبازی - نافرمانی است. روش: مطالعة حاضر از نوع کاربردی و شیوة انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعة آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان پسر دورة ابتدایی شهرستان ایلام بود و نمونه ای به حجم 60 نفر از مادران کودکان دارای اختلال لجبازی- نافرمانی و مادران کودکان عادی انتخاب گردید و از لحاظ سن، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی همتاسازی شدند. از فهرست رفتاری کودک (فرم گزارش والدین CBCL و فرم معلم TRF) به عنوان  ابزار غربالگری و پرسشنامة شیوه‏های فرزندپروری دیانا بام ریند برای بررسی شیوه‏های فرزندپروری مادران استفاده گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش بیانگر آن بود که بین شیوه‏های فرزندپروری مادران گروه های پژوهش در الگوهای تربیتی مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه در سطح ( 05/0 p< ) تفاوت معنی‏دار وجود دارند. مادران کودکان با اختلال لجبازی- نافرمانی نسبت به مادران کودکان عادی بیشتر از شیوة فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه و کمتر از شیوة فرزندپروری مقتدرانه استفاده می کنند. نتیجه گیری: شیوه‌هایی که والدین در تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند، نقش اساسی در تأمین سلامت روانی فرزندان آن‌ها دارد، در سایة ارتباط سالم است که می‌توان نیازهای فرزندان را شناخت و نسبت به تامین و ارضای آن‌ها همت گماشت. بنابراین ضروری است که توجه بیشتری به اثرات این گونه سبک ها و پیامد های آن شود. لذا پیشنهاد می شود والدین را نسبت به شیوة‌های فرزندپروری و اثرات هر یک از آنها بر فرزندان، آگاه کرد.

کلیدواژه‌ها

انجمن روانپزشکی آمریکا .(2000).متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ترجمة محمدرضا نیکخو، هاما یاک آویس یانس. تهران- سخن (1384).
بیرامی، منصور. (1388).  تأثیر مهارتهای فرزندپروری به مادران پسران دبستانی مبتلا به اختلالات برونی سازی شده بر سلامت روانی و شیوه‏های تربیتی آن ها. مجلة علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. سال یازدهم، 2(42) ، 114-105
 پوراحمدی، الناز. جلالی، محسن. شعیری، محمدرضا. طهماسبیان، کارینه. (1388). بررسی اثر کوتاه مدت آموزش برنامة فرزندپروری مثبت (3P) بر تغییر شیوة های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای. فصلنامة خانواده پژوهی 5(20):519-532..
حسینی نسب، سید داوود. احمدیان، فاطمه. روان بخش، محمد حسین. (1387).  بررسی رابطة شیوة های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان. مطالعات تربیتی و روان شناسی. دورة 9 ، شمارة 1،37-21 .
سهرابی، فرامرز . حسنی ، اعظم . (1386). شیوة فرزندپروری والدین و رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان. فصلنامة روانشناسی ، دورة 11 ، شمارة 1 ، 88-75 .
صدرالسادات،سید جلال. شمس اسفندآباد، حسن. امامی پور، سوزان.(1384). مقایسة شیوه‏های فرزندپروری و کارکرد خانواده در خانواده‏های بد سرپرست، دارای اختلالات رفتاری و عادی. مجلة دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. دورة 7، شمارة 2، 48-43.
فرضی گلفزانی، مرجان. محمد اسماعیل، الهه. رئوفیان مقدم، فاطمه. عسگری مقدم،هاجر. (1382). مقایسه شیوه‏های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال‏های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. دورة 3، شمارة 3و4، 264-245.
کاپلان ، هارولد . سادوک ، بنیامین. ( 1382 ) . خلاصه روانپزشکی : علوم رفتاری- روانپزشکی .جلد دوم . ترجمة نصرت الله پورافکاری . تهران : شهر آب.
کمیجانی ، مهرناز . ماهر ، فرهاد. (1386). مقایسة شیوه‏های فرزندپروری والدین نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادی. فصلنامة دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دورة 9، شمارة 33 ، 94-63 .
کار احمدی، مژگان. طبائیان، سیده راضیه. افخمی عقدا، محمد.(1386). مقایسة الگوهای تعامل والدین در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش فعالی با گروه کنترل. مجلة دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد.دورة 15 ، شمارة1 ، 44-48.
محرابی، شهربان. (1383). مقایسة میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه‏های فرزندپروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه.
مینایی، اصغر. (1384). هنجاریابی نظام بخشی مبتنی بر تجربة آخنباخ. تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
 
Asher, A. (2006). Exploring the Relationship BETWEEN parenting Styles and Juvenile Delinquency, A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Department of Family Studies and Social Work.
Aunola, K., & Nurmi, J .(2005). The role of parenting style in children problemBehavior. Journal of Child Development, 76(6), 1144-1159.
Alexander, T. E. (2006). Parenting and behaviors of 12 to 15 year old males in TheVirgin Islands. Unpublished doctoral dissertation, Walden University, New York[On-Line]. Available: http://www.proquest.com.
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competenceAnd use. Jurnal of early adolescence, 11, 56-95.
Barbara,M.,Richard ,R.,Julie,M.,Robert ,G.,& Haward, M.(2004).conduct disorder and oppositional defiant disorder in national sample : Developmental epidemiology .Journal of Child Psychology and Psychiatry ,45,609-621.
Beena, J. (2002). Behavior problem in children and adolescents with learning disabilities. The Internet Journal of Mental Health, 1(2), 48-61.
Bradly SJ. (2002). Affect regulation and the development of psychology. New York: Guildford; 91- 361.
Burt, S.A., Krueger, R.F., Mc Gue, M., & Iacano, W. (2003).Parent –child conflict and the co-morbidity among childhood externalizing disorder. Arch Gen Psychiatry. 60(5): 13-505
Chang, L., Schwartz, D., Dodge, K. A., & Mc Bride-Chang, C. (2005). Harsh parenting In relation to child emotion regulation and aggression. Journal of Family Psychology,17(4), 598-606.
Diaz, Y. (2005). Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children. Unpublished Master Thesis, University of Maryland, Maryland.Disabilities. The Internet Journal of Mental Health, 1(2), 48-61.
Featherstone, B. (2002). Research review: Parent stress and externalizing child behavior. Child and Family Social work, 7, 219-225.
Glasgow, K.I.Dornbusch, S.M. Troger, d.L., Steinberg, L., & Ritter p.L (1997). Parenting styls, adolescent's attributions and educational outcomes in nine heterogeneous high schools. Journal of  Child Development.vol.68( 3), 507-529
Holenstein, T. (2004). Rigidity in parent-child interaction early childhood .Journal of Abnormal Child Psychology , 32 (4),595-607
Lei-yin, C. Xue-rong, L, Zhen, W. Bing-qing, G. et al Mental Health Institute.(2011).  Parenting Styles,Parenting Locus of Control and Family Function of Children with Oppositional Defiant Disorder. Chinese Journal of Clinical Psychology. 2-20
Marmerstein, N. R. (2006). Relationship between anxiety and externalizing disorder in youth; The influences of age and gender. Journal of Anxiety Disorder, 31(1), 82-112.
Nancy, Gal abuse, Barker. (2003). Parenting David. Style internalization, externalization among Adolescence. Journal Development Psychology (38). Embarrassment.
Okorodudu, G.N. (2010). Influence of parenting styles on Adolescent Delinquency in Delta Central Senatorial District. Edo Journal of Counseling, vol, 3, No.1,
Onder, A., & Gülay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 508–514.
Richard,R.,Barbara,M.,Andrew,P.,jane,c.,&Adrian A.(2002).The relation between DSM-IV. Oppositional. Defiant disorder and conduct disorder: Finding from the Great Smoky maintains study .Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 39-50.
Rinaldi, C. M, Howe, N. (2011).  Mothers’ and fathers’ parenting styles and associations with toddlers’ externalizing, internalizing, and adaptive behaviors. Early Childhood Research Quarterly, Vol. 27 (2) 266-273
Steiner H, Remsing L. (2007).Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2007; 46(1):126-41.
Taanila, A. (2002). Effects of family interaction on the child’s behavior in single parentOr reconstructed families. Journal of Family Process, 41(4), 693-708.