نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف:  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی است.
 روش: این پژوهش از تحقیقات کاربردی و شیوة انجام گرفتن آن همبستگی است.تعداد 358 نفر(125 نفر والدین دانش آموزان عادی و 233 نفر والدین دانش آموزان استثنایی) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدندو به مقیاس های سبک های دلبستگی به خدا (لارسن[1] و غباری، 2009 ) و SCL-90-R پاسخ دادند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی، آزمون t فریذلی و آزمون z فیشر انجام شد.
 یافته‏ها:‌ یافته ها نشان داده است که میان دلبستگی به خدا و سلامت روان  دو گروه ارتباط معنادار وجود دارد و همچنین شدت رابطة این دو متغیر در والدین کودکان استثنایی نسبت به والدین کودکان عادی بیشتر است(p=/0001) ).
نتیجه‏گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دلبستگی به خدا و سلامت روان والدین کودکان استثنایی و عادی رابطة معناداری وجود دارد. 
پیشنهاد: بر این اساس پیشنهاد می شود به منظور کاهش بار فشار روانی والدین کودکان استثنایی و ارتقای سطح سلامت روان این والدین، شایسته است که آنها به گرایش به مذهب و توکل به خدا ترغیب شوند.


 

کلیدواژه‌ها

منابع :
اژدری فرد ، پری سیما و قاضی ، قاسم و نورانی پور ، رحمت الله (1389 ) .بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان دانش آموزان . فصلنامة اندیشه های تازه در علوم تربیتی .5،2 ،128- 105 . 
جان بزرگی ، مسعود ( 1386). جهت گیری مذهبی و سلامت روان .  پژوهش در پزشکی (مجلة پژوهشی دانشکده پزشکی). 31،4 ،350- 345 .
سپاه منصور ،مژگان و شهابی زاده ، فاطمه و خوشنویس ، الهه ( 1387 ). ادراک دلبستگی کودک ، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا . فصلنامة روانشناسان ایرانی . 15 ، 4 ، 264-254 .
سیف نراقی،مریم،نادری عزت الله(1381).فشار روانی و والدین کودکان استثنایی، مجلة تعلیم و تربیت،شمارة 10،11
شاکری نیا،ایرج(1380).تأثیر باور های مذهبی بر سلامت روانی انسان، نشریه ماهنامة آموزشی،تربیتی پیوند،شمارة 257
شریفی درآمدی ، پرویز ( 1381 ) . روانشناسی کودکان استثنایی. تهران : انتشارات روانسنجی  .
منصور ،محمود، دادستان ،پریرخ ( 1383 ) . روانشناسی ژنتیک 2 از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی .تهران : اتشارات رشد .
طاهری پور ، ا.ر.( 1386). روانشناسی دین و نوستالژیک جهانی . 16 آبان 1386 . برگرفته از سایت آفتاب . www.aftabir.com 
غباری بناب،باقر(1380).مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روانشناسی،مجلة حوزة دانشگاه،سال هفتم،شمارة 29
کلانتری ، مهدی .( 1386). رابطة سبک زندگی و سلامت . برگرفته از سایت نهاد رهبری . http://www.leader.ir/langs/fa/
نوابخش ، مهرداد و پوریوسفی ، حمید ( 1385 ) . نقش دین و باورهای مذهبی  بر سلامت روان . مجلة پژوهش دینی . 14 ، 94-71 .
Bergin, A.E. (1991). Values and religious issues in psychotherapy and mental health.American Psychologist.46, 394-403.
constructs. Journal for the Scientific Study of Religion, 41, 637-651.
Exline, j. j., Yali, A. A., Loble,  M. (1999). When god disappoints: difficulty
forgiving god and it role in negative emotion. J Health psychol; 4: 365-79.
 
TYLOR,S(1995)health psychology.mcgraw-hillco.22-48-564
 
Hartz GW. Spirituality and Mental Health: Clinical Applications. New York: Haworth press; 2005.
Hauser , S . T . ; Gerber, E . B.; & Allen , J.P.( 1998). Ego development  and attachment: Converging plat forms for understanding close relationship . In P.M westenberg , A. Blasi & L.D. Cohn ( Eds), personality development. New jersey : Lawrence  Ertbaum  Associates .
Hawks SR, Hull M, Thalman RL, Richins PM. Review of spiritual health: definition, role, and intervention strategies in health promotion. J of American Health Promotion 1995; 9: 371-378.
Kirkpatrick, L. A. (1999). Attachment and religious Representations and behavior. In j. Cassidy and P. R. Shaver(Eds), handbook of Attachment: Theory and research(PP.803-822). New York: Guilford Press.
Kirkpatrick, L. A.(2005). Attachment, evolution, and psychology of religion.New York: Guilford Press.
Kirkpatrick, L. A., Shaver, P. R. (19920. Attachment theoretical approach to romantic love and religious beliefs. Personality and Social Psychology, 18, 266-275.
Kirkpatrick, L. A. (1999). A longitudinal study ofchanges in religious belief and behavior asfunction of individual differences in adult attachmentstyle. Journal of the Scientific Study ofReligion, 36, 207-217.
SAYNDER.C,R(2001).coping with steress.oxford university press.68-564
Pargament,  K.I., Zinnbauer,  B. J., Scott, A. B., Butter, E. M., Zerowin, J., Stanick, P. (1998). Red flags and religious coping: identifying some religious warning sings among people in crisis. J clin Psychol; 54: 77-89.
Rippentrop, A. E., Altmaier, E. M., Chen, J. J., Found, E. M., Keffala,  J. V. )2005(The relationship between religion/ spirituality and physical health, mental health, and a pain in a chronic pain population. J of  Pain; 116:311-321.
Rowatt, W. C., & Kirkpatrick, L. A. (2002). Two dimensions of attachment to God and their relation to affect, religiosity, and personality
Simpson, D, B. Newman. J. L. Fuqua, D. R. (2007). Spirituality and Personality: Accumulating Evidence. Journal of Psychology and Christianity.