نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ سبک فرزندپروری مادران با رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعۀ مورد مطالعه را تمامی مادران دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی شهر شیراز تشکیل می‏داد که از میان آن 101 نفر با روش نمونه­گیری خوشه‏ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش سبک فرزندپروری مادران از پرسشنامۀ رابینسون و همکاران (1995) و برای سنجش رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی از پرسشنامۀ رفتار سازشی لمبرت و همکاران (1974) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک فرزندپروری استبدادی و سهل­گیرانه پیش‏بینی کنندة مثبت و معنادار رفتار ضداجتماعی، رفتار طغیانی، رفتار خشونت­آمیز و مخرب، رفتار قالبی، انزوا و آشفتگی روانی، تندخویی و رفتار نامناسب اجتماعی است(1./. P<). شایان ذکر است که بر اساس یافته‏های این پژوهش بین سبک فرزندپروری اقتداری و خرده مقیاس‌های رفتار سازشی رابطه­ای مشاهده نشد و سبک فرزندپروری اقتداری قادر به  پیش‏بینی هیچ یک از عامل‌های رفتار سازشی نبود(5./. P˃). با توجه به یافته­های به دست آمده طراحی برنامه­های آموزش خانواده به ویژه برنامه‏های آگاهی از سبک‏های فرزندپروری و اثرات هر یک از آن‌ها بر فرزندان بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان با تغییر نگرش مادران و بهبود روابط اعضای خانواده، رفتار سازشی  دانش‏آموزان با کم‏توان ذهنی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Adaptive Behaviors of Students with Intellectual Disabilities Based on the Parenting Styles of Their Mothers

نویسندگان [English]

  • Qorban Hemati Alamdarloo
  • Abbass Ali Hosseinkhanzadeh
  • Azam Moradi
  • Manijeh Farshchi

چکیده [English]

The aim of this study is to predict adaptive behaviors of students with intellectual disabilities on the basis of parenting styles. The statistical population of this research includes all mothers of students with intellectual disabilities in Shiraz city, out of which 101 mothers are selected by random cluster sampling. Parenting styles questionnaire (Robinson et al., 1995) is used for measuring parenting styles and Lambert's Adaptive Behavior Inventory is applied for measuring the adaptive behavior of students with intellectual disabilities. The data analysis done by using multiple regression test shows that authoritarian and permissive parenting styles is a significant positive predictor of antisocial, outburst behavior, violent and disruptive, and stereotypic behaviors, isolation and psychological distress, spleeny and socially inappropriate behaviors (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptive behavior
  • parenting styles
  • mothers
  • students with intellectual disabilities