نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی درپیشگیری از آسیب جنسی دختران نوبالغ کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر انجام شده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی و جامعه آماری را تمامی مراکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی شهر تهران تشکیل می‌دهند که 64 مرکز می‌باشد. واحدهای نمونه‌برداری شامل چهارمرکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان مراکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی شهر تهران انتخاب شدند. بعد از اجرای پرسشنامه «آسیب‌پذیری جنسی کودکان و نوجوانان» علیایی زند با اعتبار و روایی بالاتر از (85/0= )، تعداد 40 دانش‌آموز نوبالغ کم‌توان ذهنی، به عنوان گروه آسیب‌پذیر تر جنسی شناخته شدند و جهت ایمن‌سازی در مقابل آسیب‌پذیری جنسی تحت برنامه‌های مداخله آزمایشی قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا بعد از انجام پیش‌آزمون برنامه‌های مداخله آزمایشی ارائه گردید، درادامه پس آزمون صورت گرفت، سپس بعد از دوهفته با اجرای آزمون پیگیری، پایداری آموزش ایمن‏سازی، بار دیگر در بوته آزمایش قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از مدل آماری اندازه‌گیری مکرر به آزمون سئوال‏های پژوهش پرداخته شد. یافته‌ها نشان دادند که آموزش ایمن‏سازی جنسی در حفظ واحترام به حریم جسمی و مهارت‏های مقابله‌ای در برابر آسیب پذیری جنسی دختران نوبالغ کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مؤثر است. از این رو پیشنهاد می‏شود سایر کودکان نوبالغ دختر وپسراستثنایی با استفاده از وسایل کمک آموزشی متنوع، جهت پیشگیری از آسیب پذیری جنسی، در مراکز آموزشی مورد آموزش قرار گیرند.  

کلیدواژه‌ها

لیایی زند، شهین، (1382). ازدواج نامناسب بستری زمینه‌ساز برای روسپیگری. مجله علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 2 (5) . 119 - 134.
کلاهی، فریده (1386). بررسی و مقایسه میزان آسیب پذیری جنسی دانشآموزان دختروپسر نو بالغ کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
Baladerin, N. (2004). Sexual abuse prevention for people with developmental disability.Sexuality and Disability.9(4), 321- 335.
Duncan.j. (1998). Child sex abuse: A study of prevalence Child Child sex abuse in Great Britain. Child Abuse & Neglect,9, 457–467.
Elonen, R. K., (2006) Sexual knowledge and attitudes of Mentally    
retarded adolescents. American Journal of Mental Deficiency, 88, 382–387.
Finkelhor, D., (1997) Sexual Abuse Prevention for Individual with Mental Retardation. Genetic Counseling, 13, 3.
Hisnburge ,D., (1999). Sexual abuse of childrenwith disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. 49, 382–387.
Neff, J., (2005). Sexual abuse in the developmentally disabled: Neglect 14, 497–502
Rosler, J,. (2007).Sexual abuse and mental handicap: Preliminary findings of a community-based study. Mental Handicap Research 3, 111–125.
Sobsey, D., (1992).Violence and abuse in the lives of people with disability. Sexuality and Disability,7(9), 222-238.
Tumble, M.M. (2002) Sexually abused women with mental retardation: Hidden victins, absent resources. Women and Therpy, 14, 133