نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی درپیشگیری از آسیب جنسی دختران نوبالغ کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر انجام شده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی و جامعه آماری را تمامی مراکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی شهر تهران تشکیل می‌دهند که 64 مرکز می‌باشد. واحدهای نمونه‌برداری شامل چهارمرکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان مراکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی شهر تهران انتخاب شدند. بعد از اجرای پرسشنامه «آسیب‌پذیری جنسی کودکان و نوجوانان» علیایی زند با اعتبار و روایی بالاتر از (85/0= )، تعداد 40 دانش‌آموز نوبالغ کم‌توان ذهنی، به عنوان گروه آسیب‌پذیر تر جنسی شناخته شدند و جهت ایمن‌سازی در مقابل آسیب‌پذیری جنسی تحت برنامه‌های مداخله آزمایشی قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا بعد از انجام پیش‌آزمون برنامه‌های مداخله آزمایشی ارائه گردید، درادامه پس آزمون صورت گرفت، سپس بعد از دوهفته با اجرای آزمون پیگیری، پایداری آموزش ایمن‏سازی، بار دیگر در بوته آزمایش قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از مدل آماری اندازه‌گیری مکرر به آزمون سئوال‏های پژوهش پرداخته شد. یافته‌ها نشان دادند که آموزش ایمن‏سازی جنسی در حفظ واحترام به حریم جسمی و مهارت‏های مقابله‌ای در برابر آسیب پذیری جنسی دختران نوبالغ کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مؤثر است. از این رو پیشنهاد می‏شود سایر کودکان نوبالغ دختر وپسراستثنایی با استفاده از وسایل کمک آموزشی متنوع، جهت پیشگیری از آسیب پذیری جنسی، در مراکز آموزشی مورد آموزش قرار گیرند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Protection Education on Prevention of Sexual Vulnerabilities in Mentally Retarded Pubescent Girls

نویسندگان [English]

  • Shahin Oliya'i’ Zand
  • Samira Vakili

چکیده [English]

The present study investigates the effects of protection education on preventing sexual vulnerabilities in educable mentally retarded pubescentgirls. The research method is quasi-experimental, and the statistical population consists of all 64 training centers for mentally retarded girls in Tehran. The sampling units include four training centers selected randomly. After administration ofthe questionnaire called “Sexual Abuse Vulnerability Questionnaire of Children and Adolescents” prepared by Oliya’ee Zand which had acceptable validity and reliability (more than α=0.85), 40 students were identified as more sexually vulnerable. They formed the experimental group and were tested through intervention programsfor protection against sexual vulnerability. First a pre-test was administered after which intervention programs were implemented. Then, the post-test and follow Up-test were implemented to see the effect of protection education.Finally, using the statistical model of repeated measures, research questions were evaluated. The results show that protection education about sex is effective in improving abilities to maintain and respect physical privacy and developing preventive skills to avoid sexual vulnerability.Based on the results,it is recommended that other exceptionalpubescentboys and girls should be trained using various teaching instrument in training centers for protection against sexual vulnerabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protection
  • sexual vulnerability
  • mental retardation
لیایی زند، شهین، (1382). ازدواج نامناسب بستری زمینه‌ساز برای روسپیگری. مجله علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 2 (5) . 119 - 134.
کلاهی، فریده (1386). بررسی و مقایسه میزان آسیب پذیری جنسی دانشآموزان دختروپسر نو بالغ کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
Baladerin, N. (2004). Sexual abuse prevention for people with developmental disability.Sexuality and Disability.9(4), 321- 335.
Duncan.j. (1998). Child sex abuse: A study of prevalence Child Child sex abuse in Great Britain. Child Abuse & Neglect,9, 457–467.
Elonen, R. K., (2006) Sexual knowledge and attitudes of Mentally    
retarded adolescents. American Journal of Mental Deficiency, 88, 382–387.
Finkelhor, D., (1997) Sexual Abuse Prevention for Individual with Mental Retardation. Genetic Counseling, 13, 3.
Hisnburge ,D., (1999). Sexual abuse of childrenwith disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. 49, 382–387.
Neff, J., (2005). Sexual abuse in the developmentally disabled: Neglect 14, 497–502
Rosler, J,. (2007).Sexual abuse and mental handicap: Preliminary findings of a community-based study. Mental Handicap Research 3, 111–125.
Sobsey, D., (1992).Violence and abuse in the lives of people with disability. Sexuality and Disability,7(9), 222-238.
Tumble, M.M. (2002) Sexually abused women with mental retardation: Hidden victins, absent resources. Women and Therpy, 14, 133