نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دو روش آموزشی چندحسی و فراستیگ بر اصلاح عملکرد خواندن دانش‏آموزان نارساخوان پسر دوم ابتدایی شهر همدان انجام شد. آزمودنی‌ها 45 نفر از دانش‏آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی مدارس پسرانه شهر همدان بودند که از این تعداد 15نفر در گروه آزمایشی چندحسی فرنالد و 15نفر در گروه آزمایشی ادراک دیداری فراستیگ قرارگرفته و 15 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. آزمودنی‌ها از جامعه ای انتخاب شدند که با توجه به نظرمعلمان ازطریق چک لیست نارساخوانی و برای همتاسازی و همگنی هوش هر سه گروه، آزمون ریون کودکان، استفاده شد. بعد از اجرای پیش‏آزمون، گروه آزمایشی چند حسی فرنالد، 10 جلسه آموزش روش چندحسی فرنالد و گروه آزمایشی ادراک دیداری فراستیگ، 10 جلسه آموزش روش ادراک دیداری فراستیگ، دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای انجام پیش‏آزمون و پس‏آزمون، از آزمون فلاح چای (1374)، برای هر سه گروه استفاده شد و برای تحلیل یافته‌ها ازتحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که گروه آموزش دیده با روش چندحسی فرنالد و گروه آموزش دیده با روش ادراک دیداری فراستیگ، در خواندن، درک معنی جملات و عملکرد خواندن، عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند. در ضمن، گروه آموزش دیده با روش چندحسی فرنالد در خواندن و درک معنی جملات، عملکرد بهتری نسبت به گروه آموزش دیده با روش ادراک دیداری فراستیگ، داشتند. روش‎های آموزشی چندحسی فرنالد و ادراک دیداری فراستیگ می‌تواند موجب بهبود عملکرد خواندن دانش‏آموزان پسر نارساخوان شود و از میان این دو روش، روش چندحسی فرنالد، را می‌توان به عنوان روشی اثربخش‌تر در بهبود عملکرد خواندن دانش‏آموزان نارساخوان، به کار برد.

کلیدواژه‌ها

افروز، غ. (1385). اختلالات یادگیری (رشته روان شناسی). تهران: دانشگاه پیام نور.
بهاری قره‌گوز، ع. (1385). بررسی اثر بخشی وسیله آموزشی سینا در کاهش خطاهای خواندن کودکان نارساخوان پایه های اول تا سوم مدارس ابتدایی شهر تبریز. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
تبریزی، م. (1390). درمان اختلال خواندن. تهران: فراروان.
جناآبادی، ح. (1386). بررسی اثربخشی بازپروری کپارت، فرنالد و سینا در درمان نارسایی‌های ویژه در یادگیری (خواندن ودیکته) دانش‏آموزان پایه سوم ابتدایی.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
حاضری، ر. (1385). بررسی کارایی شیوه فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‏آموزان پایه سوم ابتدایی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
داکرل، ج، و مک شین، ج. (بی تا). رویکرد شناختی بر مشکلات یادگیری کودکان. ترجمه عبدالجواد احمدی و محمد جواد اسدی (1389)، تهران: انتشارات رشد.
ریاحی، ا. (1387). بررسی اثربخشی روش چندحسی فرنالد بر عملکرد خواندن دانش‏آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر گرگان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
زینی وند، م. (1387). مقایسه اثربخشی روشهای چندحسی فرنالد و اورتون بر عملکردخواندن دانش‏آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
سیف نراقی، م. نادری، ع. (1389). نارسایی‌های ویژه یادگیری. تهران: امیر کبیر.
فراستیگ، ل. ویتلسی، م. ولتی، ج. (بی تا). آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ (تشخیص و درمان). ترجمه مصطفی تبریزی ومعصومه موسوی(1388)، تهران: فرا روان.
فیاض بخش، ح. عابدی، م.ر. جعفری، س.ا. یارمحمدیان، م.ح. (1388). بررسی تاثیر برنامه درسی ویژه ارتقا خواندن، بر سطح خواندن دانش‏آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر یاسوج. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،2(4). 118-93.
کاکاوند، ع. (1385). روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی. تهران: روان.
 لطفی کاشانی، ف. وزیری، ش. (1386). روان شناس مرضی کودک. تهران: ارسباران.
محمدی، ف.کرمی، ج. (1389). بررسی میزان اثربخشی رویکرد چند حسی فرنالد در درمان مشکل ویژه خواندن.اولین همایش منطقه ای بهداشت روان در دوره ابتدایی. دانشگاه آزاد واحد سنندج.
نادری، ع. سیف نراقی، م. (1388). اختلالات یادگیری. تهران: ارسباران.
هاشمی نجات، ا. (1385). بررسی و مقایسه روش چندحسی فرنالد و دلاکاتو در رفع اختلال دیکته نویسی دانش‏آموزان نارسانویس کلاس دوم تا پنجم ابتدایی شهر کاشان سال تحصیلی 82- 81. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Conlon, G, Wright M, Norris, K, Chekaluk, E.(2011). Does a sensory processing deficit explain counting accuracy on rapid visual sequencing tasks in adults with and without dyslexia?. Brain and Cognition. 76, 197-205.
Friedman. N, Gvion, A. (2001) : Letter Position Dyslexia. Cognitive neuropsychlogy. 18 (8). 673696.
Huffer, A. (2004).The effect of using multi- sensory approach to improve special student reading. Retrieved april 30/306.
Kamińska, H. Gulińska. A. (2005).The use of information technologies in teaching chemistry to dyslexic students.Department of Chemical Education, M.C. Skłodowska University, Poland. Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT. Journal of Education.
Manis, F. Keating, P. (2005). Speech Perception in Dyslexic Children With and Without Language Impairments. Dept. Journal ofPsychology. 103. 3- 47.
Rayner, K, Pollatsek, A. (1994). The psychology of reading. London: Lowrence Erlbaum.
Shovman, M. Mark., and Ahissar, Merav.(2006). Isolating the impact of
visual perception on dyslexics’ reading ability.Vision Research, 46, 351-
352.
Stanovich, K. E., Siegel, L. S., & Gottardo, A.(1997). "Converging evidence for phonological & surface subtypes of reading disability".Journal of Educational Psychology. 89, 114-127.