نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق تعیین سهم هریک از متغیرهای خودکارآمدی، عزت‌نفس و انگیزش پیشرفت در پیش بینی کیفیت زندگی معلولین جسمی شهرکرد بود. نمونه پژوهش عبارت بود از 70 نفر از معلولین جسمی که در بهار 1390 به موسسات ویژه معلولین جسمی شهرستان شهرکرد( جامعه معلولین، مرکز توانبخشی 12 آذر، مرکز کارآفرین، باشگاه ورزشی انقلاب و مرکز توانبخشی پرنیان سامان) مراجعه کرده بودند. برای ارزیابی کیفیت زندگی، خودکارآمدی، عزت‌نفس و انگیزش پیشرفت آزمودنی‌ها به ترتیب از فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF)، مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و جروسالم، مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد. برای سنجش ویژگی­های جمعیت­شناختی یک پرسشنامه محقق ساخته به کار برده شد. داده‏ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان دادکه خودکارآمدی می‌تواند کیفیت زندگی معلولین جسمی را به طور معنی داری پیش بینی کند(002/0(P=، اما افزودن هر یک از متغیرهای عزت‌نفس و انگیزش پیشرفت به متغیر خودکارآمدی نمی‌تواند قدرت پیش بینی کیفیت زندگی آزمودنی‌ها را به طور معنی داری افزایش دهد. متغیر خودکارآمدی نقش مهمی در تبیین کیفیت زندگی معلولین جسمی دارد. بنابراین با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می­شودکه برنامه­های مبتنی بر آموزش خودکارآمدی در مراکز درمانی‌ و آموزشی ویژه معلولین جسمی‌ اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Share of Self-Efficacy, Self-Esteem and Achievement Motivation in Predicting Quality of Life of Physically Disabled Youth in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Soghra Taheri
  • Azam Moradi
  • Sahar Pazouhesh

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the share of self-efficacy, self-esteem and achievement motivation in predicting quality of life of physically disabled youth in Shahrekord. For sampling, 70 members of institutes for disabled persons in Shahrekordare selected randomly in spring of 2011. Subjects’ quality of life, self- efficacy, self- esteem, and achievement motivation are measured by WHOQOL-BREF, general self-efficacy scale, Rosenberg's self-esteem scale, and Herman’s achievement motivation questionnaire respectively. For assessing demographic characteristics, a researcher-made questionnaire is used. Descriptive statistics and stepwise regression is used for data analysis. The results of stepwise regression show that self-efficacy can significantly predict the rate of quality of life in physically disabled young persons(P=0.002), but adding each one of self- esteem and achievement motivation variables to self-efficacy variable cannot increase significantly the power of prediction of quality of life in these subjects. As conclusion, self- efficacy has an important role in explaining the quality of life in physically disabled young persons.Thus, based on the findings of this research, it is suggested that the self-efficacy training programs be performed for individuals with physical disabilities at medical and educational centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : quality of life
  • self-efficacy
  • Self-esteem
  • Achievement Motivation
  • physically disabled young persons
  • Shahrekord

 

اسماعیلی،م، عالیخانی،م، غلام عراقی،م و حسینی، ف.(1384). کیفیت زندگی و ارتباط آن با خود کارآمدی در بیماران تحت همودیالیز. فصلنامه پرستاری ایران،18(42-41)،84-77.
اسودی، م.(1379). اثر بخشی درمان شناختی بک به شیوه گروهی بر افزایش انگیزش پیشرفت دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان درگز. پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی.
رجبی، غ و بهلول، ن.(1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران. پژوهشهای تربیتی و روانشناختی، 3، 2، 48 - 33.
رجبی، غ.(1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی(GSE-10) در دانشجویان روانشناسی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. اندیشه های نوین تربیتی، 2، 1و2، 122 -111.
شاهنده، ه.(1382). بررسی کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی عضو انجمن ضایعات نخاعی تهران در سال 82-81. پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی.تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
شکرکن،ح، برومند نسب،م، نجاریان،ب و شهنی ییلاق،م.(1381).بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت،انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس با کار آفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،دوره سوم، 9، 3 و4،24-1.
صدرالسادات، س.ج.(1379). چگونه عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه را افزایش دهیم؟ طب و تزکیه، 38،70-64.
طالب پور،ا، نوری،ا و مولوی،ح.(1381). تأثیر آموزش شناختی بر مسند مهارگذاری، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان شاهد. مجله روانشناسی، 6، 1، 28-19
مرادی، ا.(1389). تاثیر عزت‌نفس، خودکارآمدی و ‌انگیزش پیشرفت بر‌‌‌‌‌کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان جوان: الگویی برای مبتلایان به ناتوانی جسمی-حرکتی. پایان‏نامه دکتری تخصصی روانشناسی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
موسوی،ب،‌‌ منتظری،ع و سروش،م.(1386).کیفیت زندگی جانبازان زن مبتلا به ضایعه نخاعی. فصلنامه پایش،7،1، 81-75.
نجات، س، هلاکویی نائینی،ک، محمد،ک و مجدزاده،س.ر.(1385). استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF ): ترجمه و روانسنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 4(4)، 12-1.
Albrecht, G. L., and Devlieger, P. J.(1999). The disability paradox: high quality of life against all odds. Social Science and Medicine, 48, 977–988.
Asadi Sadeghi Azar,I., Vasudeva, P., and Abdollahi,A.(2006). Relationship between quality of life, hardiness, self-efficacy and self-esteem amongst employed and unemployed married women in Zabol. Iranian Journal Psychiatry ,1, 104-111.
Bandura,A.(1997).Self-efficacy: The exercise of control.New York: Freeman.
Bent,N., Jones,A., Molloy,I., Chamberlain,A., and Tennant,A.(2001). Factors determining participation in  young adults with a physical disability: a pilot study. Clinical Rehabilitation,15,552-561.
Bonomi,A.E., Patrick , D.L., Bushnell,D.M., and Martin,M.(2000). Validation of the United States' version of the world Health Organization Quality of Life(WOQOL) instrument.Journal of Clinical Epidemiologyl,53,1,19-23.
Boscell,B.B.,Dawson,M., and Heininger,E.(1998).Quality of life as defined by adults with spinal cord injuries. The Journal of Rehabilitation,64(1),27-32.
Branden, N.(1969). The psychology of self-esteem: A new concept of mans psychological nature. Los Angeles: Nash.
Brunstein, J.C.(1993). Personal goals and subjective well-being: a longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1061–1070.
Calman, K.C.(1984). Quality of life in cancer patients – an hypothesis. Journal of Medical Ethics, 10, 124–127.
Carr, A.J., Gibson, B. and Robinson, P.G.(2001). Measuring quality of life: is quality of life determined by expectations or experience? British Medical Journal, 322, 1240–1243.
Cella, D.F. and Tulsky, D.S.(1990). Measuring quality of life today: methodological aspects. Oncology, 4, 29–39.
Denney,D.R. and Frisch,M.B.(1981). The role of neuroticism in relation to life stress and illness. Journal of Psychosomatic Research,25 , 303-307.
Elliot,A. J., and Church,M.(1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology,72,1, 218-232.
Fallon,E.A., Wilcox,S., and Ainsworth,B.E.(2005). Correlates of self-efficacy for physical activity in African American women. Women Health , 41, 47–62.
Flammer,A.(1990). Experiencing self efficacy: Introduction to the psychology of control beliefs. Berlin: Huber.
Frank,J.D. and Frank,J.B.(1993). Persuasion and healing: A comparative study of psychotherapy(3rd ed.). Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
Frisch,M.B.(2006). Quality of life of therapy: Applying life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. New Jersey: John Wiley and Sons.
Frisch,M.B., and McCord,M.(1987). Sex role orientation and social skill: A naturalistic assessment of assertion and conversational skill. Sex Roles,17,437-448.
Gagnon,L.(1996). Analysis of quality of life in patients with spinal cord injury:Environmental and self –esteem variables. Rech Soins Infirm,47, 48-61.
Gagnon,L.(1990). Quality of life in paraplegics and quadriplegics: analysis of self –esteem. Canadian Journal of Nursing Research,22,1,6-20.
Greenberger,E., Chen,C., Dmitrieva,J., and Farruggia,S.P.(2003). Item- Wording and dimensionality of the Rosenberg self-esteem scale: Do they matter? Personality and Individual Differences, 35,6, 1241-1254.
Hampton,N.Z.and Marshall,A.(2000).Culture, Gender, self-efficacy, and life satisfaction between Americans and Chinese people with spinal cord injuries. Journal of Rehabilitation,66,3,21-28.
Hujian,C.(2003).The effect of implicit self-esteem and the relationship of explicit self-esteem and implicit self-esteem. Acta Psychologica Sinica,35,6,796-801.
Jerusalem,m., and Schwarzer,R.(1979). The general self-efficacy              scale(GSE).[Updated 2006 Oct 7]. Available from: Http://www.         Healthpsych.de.
Judge,T.A., Locke,E.A., and Durham,C.C.(1997).The dispositional causes of job satisfaction:A core evaluations approach. Research in Organizational Behavior,19,151-188.
Kinney,W.B., and Coyle,C.P.(1992).Predicting life satisfaction among adults with physical- disabilities. Archive of Physical Medicine and Rehabilitation ,73,9,863-869.
Kuijer,R.G., and De Ridder,D.T.D.(2003).Discrepancy in illness-related goals and quality of life in chronically ill patients: The role of self-efficacy. Psychology and Health,18,3, 313–330.
Lee, M.(1994). Change in personality. Translated by: Mansour M. Tehran: Tehran University Press.
Lucas,RE.(2007). Long-Term disability is associated with lasting changes in subjective well-being: evidence from two nationally representative longitudinal studies. Journal of Personality and Social Psychology,92,4, 717-730.
Marks,P.(2001). Efficacy and its utility in arthritis rehabilitation: Review and recommendations. Disability and Rehabilitation,23,7,271-280.
May,L., and Warren,S.(2002). Measuring quality of life in persons with spinal cord injury: external and structural validity. Spinal Cord,40, 341-350.
McAlinden, N.M., and Oei,T.P. S.(2006).Validation of the quality of life inventory for patient with anxiety and depression. Comprehensive Psychiatry, 43,307-314.
Middleton, J., Tran ,Y., and Craig A.(2007). Relationship between quality of life and self-efficacy in persons with spinal cord injuries. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation , 88, 12, 1643-1648.
Motl,R.W., and Snook,E.M.(2008).Physical activity, self-efficacy and quality of life in multiple sclerosis. Annals of Behavioral Medicine,35,1, 111-115.
Naterland,B.,Gunnarsson,LG., and Ahlstrom,G.(2000). Disability, coping and quality of life in individuals with Muscular dystrophy: A prospective study over five years. Disability and Rehabilitation, 22, 17, 776-785.
Newa Chek,P.W., and Taylor,W.R.(1992).Childhood chronic illness: Prevalence, severity and impact. American Journal of Public Health,82,364-371.
Nosek,M.A.,Hughes,R.B,Swdiund,N.,Taylor,H.B., and Swank,P.(2003). Self–esteem and women with disabilities. Social Science and Medicine,56,8,1737-1747.
Orbell,S., Johnston,M., Rowley,D.M, davey,P., and Espley,A.(2001). Self-efficacy and goal importance in the prediction of physical disability in people following hospitalization: A prospective study. British Journal of Health Psychology,6, 25-40.
Pajares,F.(1997). Current disorder in self-efficacy research. In M Maehr and P,R. Pintrich(Eds.), Advances in Motivation and Achievement,10,1-49. Greenwich,ct:jaipress.
Phillips,D.(2006). Quality of life: Concept, policy and practice. London and New York. Rutledge.
Rosenberg, M.(1979). Conceiving the self. New York: Basic Books.
Saxena,S., and O'Connell, K.(2002). A commentary cross-cultural quality of life assessment at the end of life. Gemologist,42,81-85.
Schwarzer,R.(1994).Optimism, vulnerability and self-beliefs as Health – related cognitions: A systematic overview. Psychology and health,9,161-180.
Schwarzer, R., Schmitz, G. S., and Tang, C.(2000). Teacher burnout in Hong Kong and Germany: A cross-cultural validation of the Maslach Burnout Inventory. Anxiety, Stress, and Coping, 13,3, 309–326.
Schwarzer, R., Bäßler, J., Kwiatek, P., Schröder, K., and Zhang, J. X.(1997). The assessment of optimistic self-beliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese versions of the general self efficacy scale. Applied Psychology, 46,1, 69–88.
Schwarzer, R., and Jerusalem, M.(1995). Generalized self-efficacy scale. In S. Wright, & M. Johnston, and J. Weinman,(Eds.), Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs(pp. 35–37). Windsor, UK: nferNelson.
Shapurian, R., Hojat, M., and Nayerahmadi, H.(1987). Psychometric characteristics and dimensionality of a Persian version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Perceptual and Motor Skills, 65,27-34.
Tsay, S.L., and Healstead, M.(2002).Self-care, self-efficacy, depression, and quality of life among patients receiving hemodialysis in Taiwan. International Journal of Nursing Studies,39,3,245-247.
Weare,K.(2000). Promoting mental and social health: a whole school approach. London: Routledge.
Weiss,P.A.(2002). self-esteem: A study of methods of measurements. Dissertation Abstract International: Section B, The Sciences and Engineering,62,(9-B),32-42.
Wenzel, S.L.(1993). The relationship of psychological resources and social support to job procurement self-efficacy in the disadvantaged. Journal of Applied Psychology, 23,18, 1471–1497.
Whiteside-Mensell,L., and Corwyn,R.F.(2003). Mean and covariance structures analysis: An examination of the Rosenberg self-esteem scale among adolescents and adults. Educational and Psychological Measurement,63,1,163-173.
WHO Quality of life Group.(1996). WHOQOL-BREF Introduction, Administration and scoring, Field Trial version, Geneva: World Health Organization.
Wiegandm,DM., and Geller,ES.(2004).Connecting positive psychology and organizational behavior management: Achievement motivation and the power of positive reinforcement. Journal of Organizational Behavior Management,24 ,1-2, 3-25.
Wu,C.H.(2009). Factor analysis of the general self-efficacy scale and its relationship with individualism/ collectivism among twenty –five countries: Application of multilevel confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 46, 699-703.
.