نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه حافظه‌کاری و حافظه‌کاذب در دانش‌آموزان با و بدون اختلال نارسایی‌توجه- بیش‌فعالی انجام‌گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 89- 1388 بود. نمونه آماری شامل 34 دانش‌آموز بود که از این تعداد 17 دانش‌آموز با اختلال نارسایی‌توجه- بیش‌فعالی که بر اساس ضابطه‌های تشخیصی کتاب راهنمای آماری و تشخیصی بیماری‌های روانی ویرایش چهارم مبتلا به این اختلال تشخیص داده‌ شده بودند و 17 دانش‌آموز بدون این اختلال و همتاشده با دانش‌آموزان با نارسایی‌توجه- بیش‌فعالی بودند. به‌منظور سنجش ظرفیت حافظه‌کاری دانش‌آموزان از "ماتریس حافظه‌کاری کورنولدی" و برای سنجش حافظه‌کاذب از "پارادایم دیس، رودیگر و مک درموت" استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین حافظه‌کاری در این دو گروه دانش‌آموز وجود دارد به‌طوری‌که دانش‌آموزان بدون این اختلال عملکرد بهتری در آزمون حافظه‌کاری نشان دادند. هم‌چنین مشخص شد که دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‌توجه- بیش‌فعالی تحریفات حافظه بیشتری را هم در بازخوانی و هم در بازشناسی دارند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که در هر دو گروه دانش‌آموز رابطۀ معکوس بین حافظه‌کاری و حافظه‌کاذب وجود دارد. بر اساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‌توجه- بیش‌فعالی عملکرد ضعیف‌تری در حافظه‌کاری‌شان دارند و این احتمالاً منجر به بروز تحریفات حافظه بیشتری در این گروه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها