دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1393 
2. مقایسه سبک‌های یادگیری در دانشجویان نابینا و بینا

صفحه 15-27

احمد یارمحمدیان؛ رویا چوپان زیده؛ فاطمه زید آبادی نژاد؛ فهیمه حسن نتاج


شناسنامه علمی شماره

3. مقایسۀ مؤلفه‌های کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی

صفحه 29-46

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ یزدان موحدی؛ رباب بشارت؛ سجاد کوه پیما


6. ارزیابی کیفی و کمی مفهوم خرد بر اساس تحلیل عاملی غیرخطی

صفحه 81-102

حسین ملک محمدی؛ ژانت هاشمی آذر پیله رود؛ شهلا پزشک؛ غلامرضا صرامی