مقاله پژوهشی
1. مقایسه مؤلفه های خودکارآمدپنداری بین نوجوانان پسر کم‌بینا و بینا

رضا احمدی؛ پرویز شریفی درآمدی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسۀ مؤلفه‌های خودکارآمدپنداری بین نوجوانان پسر کم‌بینا و بینا بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسهای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ نوجوانان کم‌بینا و بینای سال دوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران بود. حجم نمونۀ موردنظر 50 نفر (30 نفر دانش­آموز پسر بینا و 20 نفر دانش‌آموز پسر کم­بینا) بود. از روش نمونه­گیری در دسترس برای دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مقایسه سبک‌های یادگیری در دانشجویان نابینا و بینا

احمد یارمحمدیان؛ رویا چوپان زیده؛ فاطمه زید آبادی نژاد؛ فهیمه حسن نتاج

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 15-27

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های یادگیری در دانشجویان نابینا و بینا بود. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای بود. نمونهشامل 60 دانشجو (30 نفر دانشجوی نابینا،30 نفر دانشجوی بینا) بودند به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری سبک‌های یادگیری از پرسشنامه سبک یادگیری کلب استفاده شد. فرضیه‌های این پژوهش با استفاده از آزمون تی برای ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
3. مقایسۀ مؤلفه‌های کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ یزدان موحدی؛ رباب بشارت؛ سجاد کوه پیما

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 29-46

چکیده
  برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند والدین کودکان اتیستیک و کم‌توان‌ذهنی، کیفیت خواب ضعیفی دارند، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی شهر تبریز بود. 45 نفر از والدین سه گروه (هر گروه 15 نفر) به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. والدین کودکان عادی از طریق همتا سازی با گروه­های ...  بیشتر

4. تأثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان در کودکان اتیستیک

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام پور؛ مهیا عابدی کوپایی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 47-64

چکیده
  این پژوهش بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان اتیستیک بود. روش پژوهش آزمایشی دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 24 کودک اتیستیک (30 تا 54 ماهه)از یک مرکز توان‌بخشی و نگهداری کودکان اتیستیک انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی و مقایسه رابطه حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی

حمیده سادات خادمی؛ حمید علیزاده؛ حسن اسدزاده

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 66-80

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه حافظه‌کاری و حافظه‌کاذب در دانش‌آموزان با و بدون اختلال نارسایی‌توجه- بیش‌فعالی انجام‌گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 89- 1388 بود. نمونه آماری شامل 34 دانش‌آموز بود که از این تعداد 17 دانش‌آموز با اختلال نارسایی‌توجه- بیش‌فعالی که بر اساس ضابطه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ارزیابی کیفی و کمی مفهوم خرد بر اساس تحلیل عاملی غیرخطی

حسین ملک محمدی؛ ژانت هاشمی آذر پیله رود؛ شهلا پزشک؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 81-102

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مفهوم خرد در میان عامه مردم بود. بدین منظور پژوهش حاضر در  دو مرحله طراحی شد. در مرحله یک، یک پرسشنامه باز پاسخ به آزمودنی‏ها ارائه شد تا خردمندترین شخصی را که می‏شناسند نام‌برده و ویژگی‏های آن را بگویند. اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. در مرحله دو، پرسشنامه به‌دست‌آمده از تحلیل محتوای ...  بیشتر

7. تأثیر جایگاه شغلی و تحصیلات بر کیفیت زندگی والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

مجید امیدی خانکهدانی؛ شهلا البرزی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 103-118

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه جایگاه شغلی و تحصیلات باکیفیت زندگی والدین دانش­آموزان کم‌توان­ذهنی خفیف بود. تحقیق به‌صورت پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت. افراد شرکت­کننده در این پژوهش مشتمل بر 290 نفر از والدین دانش­آموزان کم­توان­ذهنی بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه­ای از بین والدین دانش­آموزان کم­توان­ذهنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر شادکامی مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی

عفت سادات رباط جزی؛ اعظم غفوری

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 118-129

چکیده
  آسیب ذهنی یکی از عمده­ترین و دشوارترین مسائل و مشکلات خانواده­ها در دنیای امروزی است که فشارهای روانی زیادی بر کل خانواده به‌ویژه مادران تحمیل می­کنند. کمبود دانش و آگاهی در مورد فرزندان آسیب‌دیده یکی از عوامل مهم در بروز واکنش­های نامطلوب است. بنابراین آموزش­های مناسب منجر به شادکامی مادران و خانواده­های آنها می­شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تاثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نشانه‌های نارسایی‌توجه و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‌توجه

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ لیلا اسکندری؛ نفیسه یاری مقدم

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، صفحه 131-148

چکیده
  این پژوهش باهدف تعیین تأثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نشانه­های نارسایی‌توجه و عملکرد ریاضی دانش­آموزان دختر پایۀ سوم ابتدایی با اختلال نارسایی‌توجه شهر همدان انجام‌گرفته است. به این منظور 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از دانش­آموزان دختر پایه سوم شهر همدان با اختلال نارسایی‌توجه دارای پرونده مشاوره‌ای به‌عنوان ...  بیشتر