نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

2 دانشیاردانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه جایگاه شغلی و تحصیلات باکیفیت زندگی والدین دانش­آموزان کم‌توان­ذهنی خفیف بود. تحقیق به‌صورت پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت. افراد شرکت­کننده در این پژوهش مشتمل بر 290 نفر از والدین دانش­آموزان کم­توان­ذهنی بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه­ای از بین والدین دانش­آموزان کم­توان­ذهنی مدارس آموزش­پذیر مقطع ابتدایی شهر شیراز انتخاب گردیدند. برای اندازه­گیری کیفیت زندگی از مقیاس بهزیستی­ذهنی فرم بزرگسال استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که بین سطوح شغلی والدین و کیفیت زندگی آن­ها در سطح 05/0 تفاوت معناداری با گروه شغلی بالا وجود دارد (02/0=P). درزمینۀ سطوح تحصیلی والدین نتایج تحلیل واریانس یک­طرفه تفاوت معناداری بین سطوح تحصیلی و کیفیت زندگی والدین نشان نداد (مادران 08/0=P و پدران 44/0=p). با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر به نظر می­رسد که جامعه باید در جهتی حرکت کند که فاصله بین میزان درآمد افراد در مشاغل مختلف به کمترین حد برسد.

کلیدواژه‌ها