شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی(نویسنده مسئول)، دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه تبریز

5 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز

چکیده

برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند والدین کودکان اتیستیک و کم‌توان‌ذهنی، کیفیت خواب ضعیفی دارند، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی شهر تبریز بود. 45 نفر از والدین سه گروه (هر گروه 15 نفر) به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. والدین کودکان عادی از طریق همتا سازی با گروه­های بالینی انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت خواب (PSQI) جهت جمع‌آوری داده­ها استفاده گردید و داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی LSD مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد والدین کودکان اتیستیک بدترین کیفیت خواب را نسبت به دو گروه دیگر دارند، بعد از آن‌ها والدین کودکان کم‌توان‌ذهنی کیفیت خواب ضعیف‌تری نسبت به والدین کودکان عادی داشتند. در مؤلفه‌های اختلال خواب و مصرف دارو تفاوت دو گروه اتیستیک و کم‌توان‌ذهنی معنی‌دار نشد. والدین کودکان کم‌توان‌ذهنی و عادی در مؤلفه‌های کیفیت ذهنی خواب، مصرف دارو و کفایت خواب تفاوت معناداری باهم نداشتند. با توجه به این یافته‌ها، والدین کودکان اتیستیک و کم‌توان‌ذهنی نسبت به والدین کودکان عادی از کیفیت خواب پایین تری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

aa

نویسندگان [English]

  • mansour beirami 1
  • touraj hashemi nosrat abad 2
  • yazdan movahedi 3
  • robab besharat 4
  • sajad kohpeima 5

چکیده [English]

aa

کلیدواژه‌ها [English]

  • aa