دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1393 

شناسنامه علمی شماره

1. بررسی تفاوت توجه به چهره‌های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی

صفحه 1-16

بهاره برزگر؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد


مقاله پژوهشی

2. اثربخشی مداخله نظریه ذهن و مهارت‌های اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان اتیسم

صفحه 37-56

زیبا بیرانوند؛ مریم سیف نراقی؛ کامبیز پوشنه


6. اثربخشی الگودهی ویدئویی بر ارتباط چشمی و تعاملات اجتماعی کودکان با اختلال‌های طیف اتیستیک

صفحه 114-131

وهاب محمدپور؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ عباس بخشی پور؛ مجید محمود علیلو


8. اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه‌های کودکان اتیستیک

صفحه 150-169

طیبه تازیکی؛ سعید حسنزاده؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ سوگند قاسمزاده