شناسنامه علمی شماره
1. بررسی تفاوت توجه به چهره‌های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی

بهاره برزگر؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 1-16

چکیده
  کودکان اتیستیک به دنیای مجازی بیش از دنیای واقعی علاقه دارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت توجه به چهره­های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی انجام گردید. در این مطالعه مقطعی جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان اتیستیک با عملکرد بالا در شهر تهران بودند. 60 کودک و نوجوان (30 نفر مبتلا به اتیسم و 30 نفر عادی) با میانگین سنی 70/9 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی اثربخشی تکرار گفتار بر پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز در میان کودکان اتیستیک

فرنوش فراهانی سپهر؛ ژانت هاشمی؛ شهلا پزشک

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 57-72

چکیده
  ازآنجاکه پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز، از مشکلات برجسته کودکان اتیستیک محسوب می‌شوند، این پژوهش، به بررسی اثربخشی تکرار گفتار بر کاهش پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز کودکان اتیستیک پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی با طرح AB است. نمونه آماری، 3 دانش‌آموز پسر اتیستیک بودند که در مدرسه استثنایی پسرانه بشارت شهر تهران تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان‌ها بر مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا

صالحه قاسم پور؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا محمدی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 73-90

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسیاثربخشیآموزشبازشناسیهیجان‌هابرمهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اتیسمباعملکردبالابود.روش پژوهش آزمایشی و دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروهگواهبود. جامعهموردمطالعهراتمامیدانش‌آموزان اتیستیک شهر تهران تشکیلمی‌دادند که در سال تحصیلی 91-90 در مدارس مخصوص این کودکان مشغولبهتحصیلبودند. حجم نمونه 20 پسر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت‌مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

مهدی قدرتی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اسحاق رحیمیان بوگر

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 91-113

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت‌مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک بود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه‌ی انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعه آماری شامل همه مادران کودکان اتیستیک شهر تهران در سال 1391 بود که از بین آنان 63 نفر از مادران به عنوان شرکت‌کننده در پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثربخشی الگودهی ویدئویی بر ارتباط چشمی و تعاملات اجتماعی کودکان با اختلال‌های طیف اتیستیک

وهاب محمدپور؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ عباس بخشی پور؛ مجید محمود علیلو

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 114-131

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگودهی ویدئویی بر ارتباط چشمی و تعاملات اجتماعی کودکان با اختلال‌های طیف اتیستیک بود. روش پژوهش آزمایشی تک آزمودنی بود. جامعه آماری شامل همه کودکان با اختلال‌های طیف اتیستیک شهر تبریز بود. نمونه شامل چهار کودک (2 پسر و 2 دختر) 6 تا 10 سال با اختلال‌های طیف اتیستیک بودند که به شیوه در دسترس از مرکز ویژه کودکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثربخشی موسیقی درمانی بر رفتار‌های کلیشه‌ای، رفتارهای آسیب به خود و رفتار‌های پرخاشگرانه‌ی کودکان اتیستیک

مجتبی گشول؛ بختیار کرمی؛ ارکان خوشکلام

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 132-149

چکیده
  یکی از مهم­ترین مشکلات کودکان اتیستیک مشکلات رفتاری این کودکان است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر شدت و فراوانی رفتار­های کلیشه­ای، رفتارهای آسیب به خود و رفتارهای پرخاشگرانه­ی کودکان اتیستیک بود. روش پژوهش آزمایشی دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش 24 کودک اتیستیک بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه‌های کودکان اتیستیک

طیبه تازیکی؛ سعید حسنزاده؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ سوگند قاسمزاده

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 150-169

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسیاثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر نشانه­های کودکان اتیستیک انجام گرفت. در اینپژوهش، از حیوانات خانگی با هدف اثربخشی آموزشیو انگیزشیبه منظور افزایش تعامل بین کودک  اتیستیک  و درمانگر و کاهش اختلال کیفی در تعاملاتاجتماعی، ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری استفاده شد. بدین منظور 12 کودک اتیستیک،ساکن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی تأثیر درمان ویبروآکوستیک موزیک بر کاهش رفتار چالش‌انگیز افراد با اختلال اتیسم

الهام شفیعی فر؛ فرنگیس کاظمی؛ شیوا دولت ابادی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، صفحه 187-204

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درمان ویبرواکوستیک موزیکبر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای، خود جرحی و پرخاشگرانه افراد با اختلال اتیسم  و بررسی تأثیر این درمان بر فعالیت سیستم اعصاب خودمختاراین افراد بود. روش این پژوهش از نوع تکموردی بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، اعضای نمونه که 3 نفر از نوجوانانافراد با اختلال اتیسم  با ...  بیشتر