نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 استاد ممتاز دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر نشانه­های کودکان اتیستیک انجام گرفت. در این
پژوهش، از حیوانات خانگی با هدف اثربخشی آموزشی
و انگیزشیبه منظور افزایش تعامل بین کودک  اتیستیک  و درمانگر و کاهش اختلال کیفی در تعاملات
اجتماعی، ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری استفاده شد. بدین منظور 12 کودک اتیستیک،
ساکن در استان گلستان، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل
و بعد از اجرای برنامه مداخله­ای، فهرست ارزیابی درمان اتیستیک توسط مادران و
روانشناس آن­ها تکمیل گردید. در تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده
شد. بنابراین می­توان گفت که درمان با کمک حیوانات سبب رشد مهارت‌های ارتباطی،
اجتماعی، روابط متقابل عاطفی، و هم­چنین کاهش رفتارهای کلیشه­ای و تکراری کودکان  اتیستیک می‌گردد.

کلیدواژه‌ها