نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر بررسیاثربخشیآموزشبازشناسیهیجان‌هابرمهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اتیسمباعملکردبالابود.روش پژوهش آزمایشی و دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروهگواهبود. جامعهموردمطالعهراتمامیدانش‌آموزان اتیستیک شهر تهران تشکیلمی‌دادند که در سال تحصیلی 91-90 در مدارس مخصوص این کودکان مشغولبهتحصیلبودند. حجم نمونه 20 پسر 6 تا 12 سال با اتیسم عملکرد بالا بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به طورتصادفیدردوگروهآزمایشوگواه قرار گرفتند. پرسشنامه اتیسم گیلیامو نیمرخمهارت‌های اجتماعی اتیستیک بر روی هر دو گروه اجرا گردید و سپس آموزش بازشناسیهیجان‌ها در 5 مرحله، به مدت 6 هفته و هر هفته 2 جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید و در پایان جلسه‌های مداخله، آزمون‌های یادشده به طور مجدد برای هر دو گروه اجرا گردید. نتایجپژوهشنشاندادکهآموزشبازشناسیهیجان­ها منجر به بهبود مهارت‌های اجتماعی (05/0=P)، کاهش نارسایی تعامل اجتماعی (05/0=P) و همچنینکاهشنارسایی‌هایارتباطی (01/0=P) افراد اتیستیک با عملکرد بالا در مقایسه با گروه گواه می‌گردد (05/0 >P). با توجه به اثربخشی مداخله یادشدهو همین طور اهمیت افزایشمهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک، پیشنهادمی‌شود این روش در کنار روش‌های مرسوم اتیستیک به مربیان و والدین آموزش داده شود.
 

کلیدواژه‌ها