شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی،

3 استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

کودکان اتیستیک به دنیای مجازی بیش از دنیای واقعی علاقه دارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت توجه به چهره­های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی انجام گردید. در این مطالعه مقطعی جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان اتیستیک با عملکرد بالا در شهر تهران بودند. 60 کودک و نوجوان (30 نفر مبتلا به اتیسم و 30 نفر عادی) با میانگین سنی 70/9 و انحراف معیار 45/2 سال به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون نرم­افزاری دات­پروب تصویری بود. داده‌ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس آمیخته و نرم‌افزار spss تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دو گروه کودکان عادی و اتیستیک از نظر پاسخ و زمان واکنش به چهره­های واقعی و گرافیکی تفاوتی نداشتند. صورت‌های واقعی در هر دو گروه موجب تخصیص توجه بیشتر می­شدند. چهره­های گرافیکی نیز همانند چهره­های هیجانی موجب جلب توجه در کودکان اتیستیک می­شوند. به نظر می­رسد تفاوت­های پردازشی دو گروه در چهره مربوط به مراحل پردازشی پایانی تر باشد.
 

کلیدواژه‌ها