نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی، تهران، توانبخشی

2 استاد تمام دانشگاه علامه طبا طبایی

3 استادیارگروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

کلیدواژه‌ها