نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ازآنجاکه پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز، از مشکلات برجسته کودکان اتیستیک محسوب می‌شوند، این پژوهش، به بررسی اثربخشی تکرار گفتار بر کاهش پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز کودکان اتیستیک پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی با طرح AB است. نمونه آماری، 3 دانش‌آموز پسر اتیستیک بودند که در مدرسه استثنایی پسرانه بشارت شهر تهران تحصیل می‌کردند. روش مداخله، در این پژوهش روش تکرار گفتار بوده است که به صورت تکرار پژواک گویی‌های نمونه‌ها انجام شده است و تأثیر آن در فراوانی پژواک گویی‌ها و رفتارهای چالش انگیز از طریق ثبت فراوانی رفتار پس از هر جلسه مداخله مورد بررسی قرار گرفت. جلسات، شامل سه جلسه مشاهده جهت ثبت خط پایه و شش جلسه مداخله و سرانجام یک جلسه پیگیری پس از آخرین جلسه ثبت فراوانی در نظر گرفته شد. جداول فراوانی و نمودارهای ترسیم‌شده، نشان‌دهنده تأثیر این روش مداخله در کاهش پژواک گویی‌ها و رفتارهای چالش انگیز در نمونه‌ها بودند پیشنهاد می‌شود که از این روش برای کاهش پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز کودکان اتیستیک استفاده شود.

کلیدواژه‌ها